Translation

2763845919408843325
English
Key English Polish Actions
2439066254855913806 Only I can see this video Tylko ja mogę zobaczyć ten film
6767380569816110388 Only shareable via a private link Udostępniane tylko przez prywatny odnośnik
6828965264297239528 Anyone can see this video Każdy może zobaczyć ten film
1425933035739773115 Only users of this instance can see this video Tylko użytkownicy tej instancji mogą zobaczyć ten film
5210096066382592800 Video to import updated. Film do zaimportowania zaktualizowany.
3284171506518522275 Your video was uploaded to your account and is private. Film został wrzucony na twoje konto i jest prywatny.
5699822024600815733 But associated data (tags, description...) will be lost, are you sure you want to leave this page? Powiązane dane (tagi, opis…) zostaną utracone, czy na pewno chcesz opuścić tą stronę?
1219739004043110649 Your video is not uploaded yet, are you sure you want to leave this page? Twój film nie został jeszcze wysłany, czy na pewno chcesz opuścić tą stronę?
1830802698757049943 Publish <x id="PH" equiv-text="videoName"/> Publish <x id="PH" equiv-text="videoName"/>
6932865105766151309 Upload Wyślij
8278735427925094503 Upload <x id="PH"/> Wrzuć <x id="PH"/>
5981816353437801748 Video published. Opublikowano film.
764164089183618119 You have unsaved changes! If you leave, your changes will be lost. Masz niezapisane zmiany! Jeżeli zamkniesz to okno, twoje zmiany zostaną stracone.
8306050839443016954 Video updated. Zaktualizowano film.
5609201297201028750 (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoExtensions.join(', ')"/>) (extensions: <x id="PH" equiv-text="this.videoExtensions.join(', ')"/>)
2763845919408843325 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the beginning of the video "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the beginning of the video
4952096817126306891 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the end of the video "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" will be added at the end of the video
665518679871959619 "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" image watermark will be added to the video "<x id="PH" equiv-text="this.getFilename(t.options.file)"/>" image watermark will be added to the video
2677581013897190613 Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> and stop at <x id="PH_1" equiv-text="secondsToTime(end)"/> Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> and stop at <x id="PH_1" equiv-text="secondsToTime(end)"/>
2299077646120636288 Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/> Video will begin at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(start)"/>
7209039243783736285 Video will stop at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(end)"/> Video will stop at <x id="PH" equiv-text="secondsToTime(end)"/>
5512208811126492983 Report comment Zgłoś komentarz
3691787517663044217 The deletion will be sent to remote instances so they can reflect the change. Usunięcie zostanie przesłane do zdalnych instancji, tak aby mogły zreflektować zmianę.
7321800851971795962 It is a remote comment, so the deletion will only be effective on your instance. To jest zdalny komentarz, więc jego usunięcie będzie skuteczne tylko na Twojej instancji.
5964038603724691720 Delete and re-draft Usuń i przeredaguj
7163633882758007711 Do you really want to delete and re-draft this comment? Czy na pewno chcesz usunąć i przeredagować ten komentarz?
6775540171466219199 Stop autoplaying next video Nie odtwarzaj automatycznie następnego filmu
5149234672404299151 Autoplay next video Odtwarzaj automatycznie następny film
5870421136141540382 Stop looping playlist videos Nie powtarzaj filmów w playliście
1599585307037758139 Loop playlist videos Powtarzaj filmy w playliście
1254111869788332501 Other videos Other videos

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularPolish

3 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2763845919408843325
Flags
xml-text
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.pl-PL.xlf, string 2012