Translation

360396717319152766
English
Key English Catalan
8942351587754185907 API API
3722967224215437913 API documentation Documentació de la API
9012879216268259096 Schedule publication (<x id="INTERPOLATION"/>) Programa la publicació ( <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ calendarTimezone }}"/>)
9155449485123349070 Contains sensitive content Conté contingut sensible
4850841867094321899 Some instances hide videos containing mature or explicit content by default. Algunes instàncies amaguen vídeos que tenen contingut explícit o per a adults per defecte
4895908242997839943 Publish after transcoding Publicar després de transcodificar
5596242684708779591 If you decide not to wait for transcoding before publishing the video, it could be unplayable until transcoding ends. Si decideixes no esperar a la transcodificació abans de publicar el vídeo, potser no es puga reproduir fins que acabe la transcodificació.
5984574397847510001 Basic info Informació bàsica
2142169012597585513 Add another caption Afegir altres subtítols
4525569337497033381 See the subtitle file Mostra el fitxer de subtítols
5600963353867835532 Already uploaded ✔ Ja ha sigut pujat ✔
73284819990858102 Will be created on update Es crearà al actualitzar
7044449271109607418 Cancel create Cancel·lar creació
7879454016898626211 Will be deleted on update Serà eliminat al actualitzar
305832955565133216 Cancel deletion Cancel·lar eliminació
360396717319152766 No captions for now. Sense subtítols pel moment
8508836953540308271 Live settings Configuració en viu
1212376766715456139 ⚠️ If you enable this option, your live will be terminated if you exceed your video quota ⚠️ Si habilites aquesta opció, la transmissió en directe es cancel·larà si excedeixes la quota de vídeo
8891497955962997247 Automatically publish a replay when your live ends Publicar automàticament una reproducció quan la transmissió acaba
1168086599577356916 Video preview Vista prèvia
2288513108450439427 Support Suporta
1359533927353954373 View account Veure compte
3799746968259478616 View account Veure compte
6778225321073009261 View owner account Veure compte del propietari
8798391261676185924 VIDEO CHANNEL CANAL DE VÍDEO
5121874940679887597 Copy channel handle Copiar el nom del canal
2486917589932345430 OWNER ACCOUNT COMPTE DE PROPIETARI
1952020204339597057 Short text to tell people how they can support you (membership platform...). Text breu per a dir-li a les persones com poden recolzar-te
7958716262877895706 Original publication date Data de publicació original
50985514722149155 This is the date when the content was originally published (e.g. the release date for a film) Aquesta és la data en la que es va publicar originalment el contingut (per exemple, la data de llançament d'una pel·licula)
1669378369440073270 Plugin settings Configuració de complements

Loading…

User avatar str-tr

Translation changed

PeerTube / angularCatalan

4 months ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
360396717319152766
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.ca-ES.xlf, string 352