Translation

The event will show as attributed to this profile.
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
By others By others Av andre
You posted a comment on the event {event}. You posted a comment on the event {event}. Du kommenterte hendinga {event}.
{profile} posted a comment on the event {event}. {profile} posted a comment on the event {event}. {profile} kommenterte hendinga {event}.
You replied to a comment on the event {event}. You replied to a comment on the event {event}. Du svara på ein kommentar til hendinga {event}.
{profile} replied to a comment on the event {event}. {profile} replied to a comment on the event {event}. {profile} svara på ein kommentar til hendinga {event}.
New post New post Nytt innlegg
Comment text can't be empty Comment text can't be empty Kommentaren kan ikkje vera tom
Notifications Notifications Varsel
Profile feeds Profile feeds Profilstraumar
These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. Desse straumane inneheld hendingsdata for dei hendingane der denne profilen er tilskipar eller deltakar. Du bør halde desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for alle profilane dine i varselinnstillingane dine.
Regenerate new links Regenerate new links Lag nye lenker på nytt
Create new links Create new links Lag nye lenker
You'll need to change the URLs where there were previously entered. You'll need to change the URLs where there were previously entered. Du må endra adressene der du har skrive dei inn tidlegare.
Personal feeds Personal feeds Personlege straumar
These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. Desse straumane inneheld opplysingar om hendingar der einkvar av profilane dine er tilskipar eller deltakar. Du bør halda desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for visse profilar på kvar profilside.
The event will show as attributed to this profile. The event will show as attributed to this profile. Hendinga vil syna som tilkopla denne profilen.
You may show some members as contacts. You may show some members as contacts. Du kan syna nokre medlemer som kontakter.
The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. Dette biletet er for stort. Du må velja ei fil som er mindre enn {size}.
Unable to create the group. One of the pictures may be too heavy. Unable to create the group. One of the pictures may be too heavy. Greidde ikkje laga gruppa. Eit av bileta kan vera for stort.
Unable to update the profile. The avatar picture may be too heavy. Unable to update the profile. The avatar picture may be too heavy. Greidde ikkje oppdatera profilen. Profilbiletet kan vera for stort.
Unable to create the profile. The avatar picture may be too heavy. Unable to create the profile. The avatar picture may be too heavy. Greidde ikkje laga profilen. Profilbiletet kan vera for stort.
Error while loading the preview Error while loading the preview Greidde ikkje lasta førehandsvisinga
Instance feeds Instance feeds Straumar frå nettstaden
{moderator} suspended group {profile} {moderator} suspended group {profile} {moderator} stengde gruppa {profile}
{moderator} has unsuspended group {profile} {moderator} has unsuspended group {profile} {moderator} har opna opp att gruppa {profile}
{moderator} has done an unknown action {moderator} has done an unknown action {moderator} har gjort ei ukjend handling
{moderator} has deleted a comment from {author} under the event {event} {moderator} has deleted a comment from {author} under the event {event} {moderator} sletta ein kommentar som {author} skreiv til hendinga {event}
{moderator} has deleted a comment from {author} {moderator} has deleted a comment from {author} {moderator} sletta ein kommentar av {author}
You are offline You are offline Du er ikkje påkopla
Create a new profile Create a new profile Lag ein ny profil
Edit profile {profile} Edit profile {profile} Rediger profilen {profile}
Key English Norwegian Nynorsk Actions
The event has a sign language interpreter The event has a sign language interpreter Direktesendinga har teiknspråktolk
The event has been created as a draft The event has been created as a draft Hendinga er oppretta som kladd
The event has been published The event has been published Hendinga er offentleggjort
The event has been updated The event has been updated Hendinga er oppdatert
The event has been updated and published The event has been updated and published Hendinga er oppdatert og offentleggjort
The event hasn't got a sign language interpreter The event hasn't got a sign language interpreter Direktesendinga har ikkje teiknspråktolk
The event is fully online The event is fully online Denne hendinga føregår berre på nett
The event live video contains subtitles The event live video contains subtitles Direktesendinga er teksta
The event live video does not contain subtitles The event live video does not contain subtitles Direktesendinga er ikkje teksta
The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? Tilskiparen har valt å godkjenna deltakarar manuelt. Vil du skriva eit lite notat for å forklara kvifor du vil vera med på denne hendinga?
The event organizer didn't add any description. The event organizer didn't add any description. Tilskiparen skreiv inga skildring.
The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. Tilskiparen godkjenner deltakarar manuelt. Sidan du har valt å delta utan brukarkonto, er det fint om du skriv kvifor du vil vera med.
The events you created are not shown here. The events you created are not shown here. Dei hendingane du har laga, vil ikkje syna her.
The event title will be ellipsed. The event title will be ellipsed. Tittelen på denne hendinga blir forkorta med ein ellipse (…).
The event will show as attributed to this group. The event will show as attributed to this group. Hendinga vil bli knytt til denne gruppa.
The event will show as attributed to this profile. The event will show as attributed to this profile. Hendinga vil syna som tilkopla denne profilen.
The event will show as attributed to your personal profile. The event will show as attributed to your personal profile. Hendinga vil bli knytt til den personlege profilen din.
The geolocation prompt was denied. The geolocation prompt was denied. Du sa nei til førespurnaden om å bruka posisjonen din.
The Google Meet video teleconference URL The Google Meet video teleconference URL Nettadressa til Google Meet-videomøtet
The group can now be joined by anyone. The group can now be joined by anyone. Alle kan bli med i gruppa.
The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. Alle kan bli med i gruppa, men nye medlemer må bli godkjende av ein styrar fyrst.
The group can now only be joined with an invite. The group can now only be joined with an invite. Frå no må det invitasjon til for å bli med i gruppa.
The group's avatar was changed. The group's avatar was changed. Gruppeavataren er endra.
The group's banner was changed. The group's banner was changed. Gruppebanneret er endra.
The group's physical address was changed. The group's physical address was changed. Den fysiske adressa for gruppa er endra.
The group's short description was changed. The group's short description was changed. Skildringa for gruppa er endra.
The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. Denne gruppa vil bli lista opp offentleg i søkjeresultat og kan bli føreslegen når folk utforskar nettstaden. Berre offentleg informasjon vil syna på sida til gruppa.
The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. Styraren er den personen eller eininga som driv denne Mobilizon-nettstaden.
The Jitsi Meet video teleconference URL The Jitsi Meet video teleconference URL Nettadressa til Jitsi-videomøtet
The membership request from {profile} was rejected The membership request from {profile} was rejected {profile} vart nekta medlemskap

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
The event will show as attributed to this profile.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 964