Translation

The organiser has chosen to close comments.
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
You may now close this window, or {return_to_event}. You may now close this window, or {return_to_event}. Du kan lata att dette vindauga no, eller {return_to_event}.
Create an account Create an account Lag ein konto
You are not an administrator for this group. You are not an administrator for this group. Du er ikkje styrar for denne gruppa.
Why create an account? Why create an account? Kvifor laga konto?
To create and manage your events To create and manage your events For å laga og handtera hendingar
To create and manage multiples identities from a same account To create and manage multiples identities from a same account For å laga og handtera fleire identitetar frå same konto
To register for an event by choosing one of your identities To register for an event by choosing one of your identities For å melda deg på hendingar med ein av identitetane dine
To create or join an group and start organizing with other people To create or join an group and start organizing with other people For å laga eller bli med i ei gruppe, og byrja å organisera saman med andre folk
About {instance} About {instance} Om {instance}
Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators. Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators. Les gjerne{fullRules} som styrarane på {instance} har lagt ut.
Instances following you Instances following you Nettstader som fylgjer deg
Instances you follow Instances you follow Nettstader du fylgjer
Last group created Last group created Den nyaste gruppa
{username} was invited to {group} {username} was invited to {group} {username} vart invitert til {group}
The member was removed from the group {group} The member was removed from the group {group} Medlemen vart fjerna frå gruppa {group}
The organiser has chosen to close comments. The organiser has chosen to close comments. Tilskiparen har valt å stenga for kommentarar.
Comments are closed for everybody else. Comments are closed for everybody else. Ingen andre har lov å kommentera.
Instance Slogan Instance Slogan Slagord for nettstaden
A short tagline for your instance homepage. Defaults to "Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize" A short tagline for your instance homepage. Defaults to "Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize" Eit kort slagord for heimesida til nettstaden din. Standarden er "Samla folk⋅ Organiser ⋅ Mobiliser"
Learn more about {instance} Learn more about {instance} Lær meir om {instance}
Unable to detect timezone. Unable to detect timezone. Greidde ikkje finna tidssonen.
A practical tool A practical tool Eit praktisk verkty
Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon er eit verkty som hjelper deg å <b>finna, oppretta og organisera hendingar</b>.
An ethical alternative An ethical alternative Eit etisk alternativ
Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Mobilizon er eit etisk betre alternativ til Facebook-hendingar, -grupper og -sider, og er <b>laga for å tena deg</b>. Punktum.
A federated software A federated software Spreidd programvare
Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon er ikkje ein svær plattform, men <b>ei mengd samankopla Mobilizon-nettstader</b>.
When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. Når ein styrar i gruppa lagar ei hending og knyter ho til gruppa, vil ho syna her.
Only group moderators can create, edit and delete posts. Only group moderators can create, edit and delete posts. Berre gruppestyrarar kan skriva, endra og sletta innlegg.
This group doesn't have a description yet. This group doesn't have a description yet. Denne gruppa har inga skildring enno.
Find another instance Find another instance Finn ein annan nettstad
Key English Norwegian Nynorsk Actions
The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. Alle kan bli med i gruppa, men nye medlemer må bli godkjende av ein styrar fyrst.
The group can now only be joined with an invite. The group can now only be joined with an invite. Frå no må det invitasjon til for å bli med i gruppa.
The group's avatar was changed. The group's avatar was changed. Gruppeavataren er endra.
The group's banner was changed. The group's banner was changed. Gruppebanneret er endra.
The group's physical address was changed. The group's physical address was changed. Den fysiske adressa for gruppa er endra.
The group's short description was changed. The group's short description was changed. Skildringa for gruppa er endra.
The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. Denne gruppa vil bli lista opp offentleg i søkjeresultat og kan bli føreslegen når folk utforskar nettstaden. Berre offentleg informasjon vil syna på sida til gruppa.
The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. Styraren er den personen eller eininga som driv denne Mobilizon-nettstaden.
The Jitsi Meet video teleconference URL The Jitsi Meet video teleconference URL Nettadressa til Jitsi-videomøtet
The membership request from {profile} was rejected The membership request from {profile} was rejected {profile} vart nekta medlemskap
The member was approved The member was approved Medlemen vart godkjend
The member was removed from the group {group} The member was removed from the group {group} Medlemen vart fjerna frå gruppa {group}
The Microsoft Teams video teleconference URL The Microsoft Teams video teleconference URL Nettadressa til Microsoft Teams-møtet
The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. Den einaste måten gruppa di kan få nye medlemer på, er dersom ein administrator inviterer dei.
© The OpenStreetMap Contributors © The OpenStreetMap Contributors © OpenStreetMap-bidragsytarane
The organiser has chosen to close comments. The organiser has chosen to close comments. Tilskiparen har valt å stenga for kommentarar.
The page you're looking for doesn't exist. The page you're looking for doesn't exist. Denne sida finst ikkje.
The password was successfully changed The password was successfully changed Passordet er endra
The post {post} was created by {profile}. The post {post} was created by {profile}. Brukaren {profile} skreiv innlegget {post}.
The post {post} was deleted by {profile}. The post {post} was deleted by {profile}. {profile} sletta innlegget {post}.
The post {post} was updated by {profile}. The post {post} was updated by {profile}. {profile} oppdaterte innlegget {post}.
There are {participants} participants. There are {participants} participants. Det er {participants} deltakarar.
There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. Ingen aktivitet enno. Gjer noko for å sjå aktiviteten her.
The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. Rapporten blir sendt til dei som styrer nettstaden din. Du kan forklara kvifor du rapporterer dette innhaldet under her.
There's no discussions yet There's no discussions yet Ingen har diskutert dette enno
There will be no way to recover your data. There will be no way to recover your data. Det blir umogleg å gjenoppretta opplysingane dine.
These events may interest you These events may interest you Desse hendingane er kanskje interessante
These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. Desse straumane inneheld opplysingar om hendingar der einkvar av profilane dine er tilskipar eller deltakar. Du bør halda desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for visse profilar på kvar profilside.
These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. Desse straumane inneheld hendingsdata for dei hendingane der denne profilen er tilskipar eller deltakar. Du bør halde desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for alle profilane dine i varselinnstillingane dine.
The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. Dette biletet er for stort. Du må velja ei fil som er mindre enn {size}.

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
The organiser has chosen to close comments.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 742