Translation

You promoted {member} to moderator.
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
You created the event {event}. You created the event {event}. Du laga hendinga {event}.
The event {event} was created by {profile}. The event {event} was created by {profile}. Brukaren {profile} laga hendinga {event}.
You updated the event {event}. You updated the event {event}. Du oppdaterte hendinga {event}.
The event {event} was updated by {profile}. The event {event} was updated by {profile}. Brukaren {profile} oppdaterte hendinga {event}.
You deleted the event {event}. You deleted the event {event}. Du sletta hendinga {event}.
The event {event} was deleted by {profile}. The event {event} was deleted by {profile}. Brukaren {profile} sletta hendinga {event}.
You created the post {post}. You created the post {post}. Du skreiv innlegget {post}.
The post {post} was created by {profile}. The post {post} was created by {profile}. Brukaren {profile} skreiv innlegget {post}.
You updated the post {post}. You updated the post {post}. Du oppdaterte innlegget {post}.
The post {post} was updated by {profile}. The post {post} was updated by {profile}. {profile} oppdaterte innlegget {post}.
You deleted the post {post}. You deleted the post {post}. Du sletta innlegget {post}.
The post {post} was deleted by {profile}. The post {post} was deleted by {profile}. {profile} sletta innlegget {post}.
No more activity to display. No more activity to display. Ikkje meir aktivitet å visa.
There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. Ingen aktivitet enno. Gjer noko for å sjå aktiviteten her.
{group} activity timeline {group} activity timeline Tidsline over aktiviteten i {group}
You promoted {member} to moderator. You promoted {member} to moderator. Du forfremja {member} til redaktør.
You promoted {member} to administrator. You promoted {member} to administrator. Du forfremja {member} til styrar.
You promoted the member {member} to an unknown role. You promoted the member {member} to an unknown role. Du forfremja medlemen {member} til ei ukjend rolle.
You demoted {member} to moderator. You demoted {member} to moderator. Du degraderte {member} til redaktør.
You demoted {member} to simple member. You demoted {member} to simple member. Du degraderte {member} til vanleg medlem.
You demoted the member {member} to an unknown role. You demoted the member {member} to an unknown role. Du degraderte medlemen {member} til ei ukjend rolle.
You updated the member {member}. You updated the member {member}. Du oppdaterte medlemen {member}.
{profile} updated the member {member}. {profile} updated the member {member}. {profile} oppdaterte medlemen {member}.
{profile} promoted {member} to moderator. {profile} promoted {member} to moderator. {profile} forfremja {member} til redaktør.
{profile} promoted {member} to administrator. {profile} promoted {member} to administrator. {profile} forfremja {member} til styrar.
{profile} promoted {member} to an unknown role. {profile} promoted {member} to an unknown role. {profile} forfremja {member} til ei ukjend rolle.
{profile} demoted {member} to moderator. {profile} demoted {member} to moderator. {profile} degraderte {member} til redaktør.
{profile} demoted {member} to simple member. {profile} demoted {member} to simple member. {profile} degraderte {member} til vanleg medlem.
{profile} demoted {member} to an unknown role. {profile} demoted {member} to an unknown role. {profile} degraderte {member} til ei ukjend rolle.
You requested to join the group. You requested to join the group. Du ba om å bli med i gruppa.
{member} requested to join the group. {member} requested to join the group. {member} ba om å bli med i gruppa.
Key English Norwegian Nynorsk Actions
You'll need to change the URLs where there were previously entered. You'll need to change the URLs where there were previously entered. Du må endra adressene der du har skrive dei inn tidlegare.
You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. Du må senda ut gruppeadressa slik at folk kan sjå gruppeprofilen. Du vil ikkje finna gruppa i Mobilizon-søk eller vanlege søkjemotorar.
You'll receive a confirmation email. You'll receive a confirmation email. Du får ein stadfestingsepost.
You may also: You may also:
You may clear all participation information for this device with the buttons below. You may clear all participation information for this device with the buttons below. Du kan sletta alle deltakingsopplysingar for denne eininga ved å bruka knappane under.
You may now close this page or {return_to_the_homepage}. You may now close this page or {return_to_the_homepage}.
You may now close this window, or {return_to_event}. You may now close this window, or {return_to_event}. Du kan lata att dette vindauga no, eller {return_to_event}.
You may show some members as contacts. You may show some members as contacts. Du kan syna nokre medlemer som kontakter.
You moved the folder {resource} into {new_path}. You moved the folder {resource} into {new_path}. Du flytta mappa {resource} til {new_path}.
You moved the folder {resource} to the root folder. You moved the folder {resource} to the root folder. Du flytta mappa {resource} til rotmappa.
You moved the resource {resource} into {new_path}. You moved the resource {resource} into {new_path}. Du flytta ressursen {resource} til {new_path}.
You moved the resource {resource} to the root folder. You moved the resource {resource} to the root folder. Du flytta ressursen {resource} til rotmappa.
You need to login. You need to login. Du må logga inn.
You posted a comment on the event {event}. You posted a comment on the event {event}. Du kommenterte hendinga {event}.
You promoted {member} to administrator. You promoted {member} to administrator. Du forfremja {member} til styrar.
You promoted {member} to moderator. You promoted {member} to moderator. Du forfremja {member} til redaktør.
You promoted the member {member} to an unknown role. You promoted the member {member} to an unknown role. Du forfremja medlemen {member} til ei ukjend rolle.
Your account has been successfully deleted Your account has been successfully deleted Kontoen din er sletta
Your account has been validated Your account has been validated Kontoen din er godkjend
Your account is being validated Your account is being validated Kontoen din blir godkjend
Your account is nearly ready, {username} Your account is nearly ready, {username} Kontoen din er snart klar, {username}
Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Byen eller området ditt og radiusen blir berre brukt til å føreslå hendingar i nærleiken. Hendingsradiusen går ut frå administrasjonssenteret i området du har valt.
Your current email is {email}. You use it to log in. Your current email is {email}. You use it to log in. Epostadressa du har no, er {email}. Du bruker ho til å logga inn.
You rejected {member}'s membership request. You rejected {member}'s membership request. Du avslo {member} som medlem.
Your email Your email Epostadressa di
Your email address was automatically set based on your {provider} account. Your email address was automatically set based on your {provider} account. Epostadressa di vart avgjort automatisk ut frå {provider}-kontoen din.
Your email has been changed Your email has been changed Epostadressa di er endra
Your email is being changed Your email is being changed Epostadressa di blir endra
Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Epostadressa di blir berre brukt til å stadfesta at du er ein verkeleg person, og til å senda deg eventuelle oppdateringar for denne hendinga. Me gjev IKKJE adressa di til andre nettstader eller til arrangøren.
You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. Du døypte om ordskiftet frå {old_discussion} til {discussion}.

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
You promoted {member} to moderator.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 862