Translation

The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}.
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
{profile} posted a comment on the event {event}. {profile} posted a comment on the event {event}. {profile} kommenterte hendinga {event}.
You replied to a comment on the event {event}. You replied to a comment on the event {event}. Du svara på ein kommentar til hendinga {event}.
{profile} replied to a comment on the event {event}. {profile} replied to a comment on the event {event}. {profile} svara på ein kommentar til hendinga {event}.
New post New post Nytt innlegg
Comment text can't be empty Comment text can't be empty Kommentaren kan ikkje vera tom
Notifications Notifications Varsel
Profile feeds Profile feeds Profilstraumar
These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. Desse straumane inneheld hendingsdata for dei hendingane der denne profilen er tilskipar eller deltakar. Du bør halde desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for alle profilane dine i varselinnstillingane dine.
Regenerate new links Regenerate new links Lag nye lenker på nytt
Create new links Create new links Lag nye lenker
You'll need to change the URLs where there were previously entered. You'll need to change the URLs where there were previously entered. Du må endra adressene der du har skrive dei inn tidlegare.
Personal feeds Personal feeds Personlege straumar
These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. Desse straumane inneheld opplysingar om hendingar der einkvar av profilane dine er tilskipar eller deltakar. Du bør halda desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for visse profilar på kvar profilside.
The event will show as attributed to this profile. The event will show as attributed to this profile. Hendinga vil syna som tilkopla denne profilen.
You may show some members as contacts. You may show some members as contacts. Du kan syna nokre medlemer som kontakter.
The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. Dette biletet er for stort. Du må velja ei fil som er mindre enn {size}.
Unable to create the group. One of the pictures may be too heavy. Unable to create the group. One of the pictures may be too heavy. Greidde ikkje laga gruppa. Eit av bileta kan vera for stort.
Unable to update the profile. The avatar picture may be too heavy. Unable to update the profile. The avatar picture may be too heavy. Greidde ikkje oppdatera profilen. Profilbiletet kan vera for stort.
Unable to create the profile. The avatar picture may be too heavy. Unable to create the profile. The avatar picture may be too heavy. Greidde ikkje laga profilen. Profilbiletet kan vera for stort.
Error while loading the preview Error while loading the preview Greidde ikkje lasta førehandsvisinga
Instance feeds Instance feeds Straumar frå nettstaden
{moderator} suspended group {profile} {moderator} suspended group {profile} {moderator} stengde gruppa {profile}
{moderator} has unsuspended group {profile} {moderator} has unsuspended group {profile} {moderator} har opna opp att gruppa {profile}
{moderator} has done an unknown action {moderator} has done an unknown action {moderator} har gjort ei ukjend handling
{moderator} has deleted a comment from {author} under the event {event} {moderator} has deleted a comment from {author} under the event {event} {moderator} sletta ein kommentar som {author} skreiv til hendinga {event}
{moderator} has deleted a comment from {author} {moderator} has deleted a comment from {author} {moderator} sletta ein kommentar av {author}
You are offline You are offline Du er ikkje påkopla
Create a new profile Create a new profile Lag ein ny profil
Edit profile {profile} Edit profile {profile} Rediger profilen {profile}
Identities Identities Identitetar
Profile Profile Profil
Key English Norwegian Nynorsk Actions
© The OpenStreetMap Contributors © The OpenStreetMap Contributors © OpenStreetMap-bidragsytarane
The organiser has chosen to close comments. The organiser has chosen to close comments. Tilskiparen har valt å stenga for kommentarar.
The page you're looking for doesn't exist. The page you're looking for doesn't exist. Denne sida finst ikkje.
The password was successfully changed The password was successfully changed Passordet er endra
The post {post} was created by {profile}. The post {post} was created by {profile}. Brukaren {profile} skreiv innlegget {post}.
The post {post} was deleted by {profile}. The post {post} was deleted by {profile}. {profile} sletta innlegget {post}.
The post {post} was updated by {profile}. The post {post} was updated by {profile}. {profile} oppdaterte innlegget {post}.
There are {participants} participants. There are {participants} participants. Det er {participants} deltakarar.
There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. Ingen aktivitet enno. Gjer noko for å sjå aktiviteten her.
The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. Rapporten blir sendt til dei som styrer nettstaden din. Du kan forklara kvifor du rapporterer dette innhaldet under her.
There's no discussions yet There's no discussions yet Ingen har diskutert dette enno
There will be no way to recover your data. There will be no way to recover your data. Det blir umogleg å gjenoppretta opplysingane dine.
These events may interest you These events may interest you Desse hendingane er kanskje interessante
These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. Desse straumane inneheld opplysingar om hendingar der einkvar av profilane dine er tilskipar eller deltakar. Du bør halda desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for visse profilar på kvar profilside.
These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. Desse straumane inneheld hendingsdata for dei hendingane der denne profilen er tilskipar eller deltakar. Du bør halde desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for alle profilane dine i varselinnstillingane dine.
The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. Dette biletet er for stort. Du må velja ei fil som er mindre enn {size}.
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Dei tekniske detaljane om feilen kan hjelpa utviklarar å løysa problemet lettare. Ta dei gjerne med i feilmeldinga di.
The URL of a pad where notes are being taken collaboratively The URL of a pad where notes are being taken collaboratively Nettadressa til notatblokka der de kan skriva saman
The URL of a poll where the choice for the event date is happening The URL of a poll where the choice for the event date is happening Nettadressa til ei meiningsmåling for når hendinga skal skje
The URL where the event can be watched live The URL where the event can be watched live Nettadressa der du kan sjå hendinga direkte
The URL where the event live can be watched again after it has ended The URL where the event live can be watched again after it has ended Nettadressa der du kan sjå hendinga om att etter at ho er ferdig
The user has been disabled The user has been disabled Brukaren er gjort inaktiv
The Zoom video teleconference URL The Zoom video teleconference URL Nettadressa til Zoom-videomøtet
[This comment has been deleted] [This comment has been deleted] [Denne kommentaren er sletta]
[This comment has been deleted by it's author] [This comment has been deleted by it's author] [Skribenten har sletta denne kommentaren]
This event has been cancelled. This event has been cancelled. Denne hendinga er avlyst.
This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. Denne hendinga er berre tilgjengeleg via lenka. Ver varsam når du legg ut lenka.
(this folder) (this folder) (denne mappa)
This group doesn't have a description yet. This group doesn't have a description yet. Denne gruppa har inga skildring enno.
This group is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This group is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. Du kan berre gå til denne gruppa med lenka. Pass på når du legg ut lenka.

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 966