Translation

The password was successfully changed
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Tentative: Will be confirmed later Tentative: Will be confirmed later Førebels: Blir stadfesta seinare
Terms Terms Vilkår
The account's email address was changed. Check your emails to verify it. The account's email address was changed. Check your emails to verify it. Epostadressa for brukarkontoen er endra. Sjekk eposten din for å stadfesta.
The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance. The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance. Det faktiske deltakartalet kan avvika, fordi denne hendinga skjer på ein annan nettstad.
The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report? The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report ? Innhaldet kom frå ein annan tenar. Vil du overføra ein anonym kopi av rapporten?
The draft event has been updated The draft event has been updated Hendingskladden er oppdatert
The event has been created as a draft The event has been created as a draft Hendinga er oppretta som kladd
The event has been published The event has been published Hendinga er offentleggjort
The event has been updated and published The event has been updated and published Hendinga er oppdatert og offentleggjort
The event has been updated The event has been updated Hendinga er oppdatert
The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? Tilskiparen har valt å godkjenna deltakarar manuelt. Vil du skriva eit lite notat for å forklara kvifor du vil vera med på denne hendinga?
The event organizer didn't add any description. The event organizer didn't add any description. Tilskiparen skreiv inga skildring.
The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. Tilskiparen godkjenner deltakarar manuelt. Sidan du har valt å delta utan brukarkonto, er det fint om du skriv kvifor du vil vera med.
The event title will be ellipsed. The event title will be ellipsed. Tittelen på denne hendinga blir forkorta med ein ellipse (…).
The page you're looking for doesn't exist. The page you're looking for doesn't exist. Denne sida finst ikkje.
The password was successfully changed The password was successfully changed Passordet er endra
The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. Rapporten blir sendt til dei som styrer nettstaden din. Du kan forklara kvifor du rapporterer dette innhaldet under her.
The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language. The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language. {default_terms} vil bli brukte. Dei vil bli omsette til språket til lesaren.
There are {participants} participants. There are {participants} participants. Det er {participants} deltakarar.
There will be no way to recover your data. There will be no way to recover your data. Det blir umogleg å gjenoppretta opplysingane dine.
These events may interest you These events may interest you Desse hendingane er kanskje interessante
This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation. This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation. Denne Mobilizon-nettstaden og tilskiparen tillèt anonym deltaking, men krev at du stadfestar ved epost.
This information is saved only on your computer. Click for details This information is saved only on your computer. Click for details Desse opplysingane blir berre lagra på datamaskina di. Klikk for meir info
This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances. This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances. Denne nettstaden tillèt ikkje nye registreringar, men du kan bli med på andre nettstader.
This is a demonstration site to test Mobilizon. This is a demonstration site to test Mobilizon. Dette er ei demoside for å prøva ut Mobilizon.
This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity. This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity. Dette vil sletta/anonymisera alt innhald (hendingar, kommentarar, meldingar, deltakingar…) som denne identiteten har laga.
Title Title Tittel
To confirm, type your event title "{eventTitle}" To confirm, type your event title "{eventTitle}" Skriv inn namnet på hendinga, "{eventTitle}", for å stadfesta
To confirm, type your identity username "{preferredUsername}" To confirm, type your identity username "{preferredUsername}" Skriv inn identitetsnamnet ditt, "{preferredUsername}", for å stadfesta
Transfer to {outsideDomain} Transfer to {outsideDomain} Overfør til {outsideDomain}
Type Type Type
Key English Norwegian Nynorsk Actions
The group's avatar was changed. The group's avatar was changed. Gruppeavataren er endra.
The group's banner was changed. The group's banner was changed. Gruppebanneret er endra.
The group's physical address was changed. The group's physical address was changed. Den fysiske adressa for gruppa er endra.
The group's short description was changed. The group's short description was changed. Skildringa for gruppa er endra.
The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. Denne gruppa vil bli lista opp offentleg i søkjeresultat og kan bli føreslegen når folk utforskar nettstaden. Berre offentleg informasjon vil syna på sida til gruppa.
The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. Styraren er den personen eller eininga som driv denne Mobilizon-nettstaden.
The Jitsi Meet video teleconference URL The Jitsi Meet video teleconference URL Nettadressa til Jitsi-videomøtet
The membership request from {profile} was rejected The membership request from {profile} was rejected {profile} vart nekta medlemskap
The member was approved The member was approved Medlemen vart godkjend
The member was removed from the group {group} The member was removed from the group {group} Medlemen vart fjerna frå gruppa {group}
The Microsoft Teams video teleconference URL The Microsoft Teams video teleconference URL Nettadressa til Microsoft Teams-møtet
The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. Den einaste måten gruppa di kan få nye medlemer på, er dersom ein administrator inviterer dei.
© The OpenStreetMap Contributors © The OpenStreetMap Contributors © OpenStreetMap-bidragsytarane
The organiser has chosen to close comments. The organiser has chosen to close comments. Tilskiparen har valt å stenga for kommentarar.
The page you're looking for doesn't exist. The page you're looking for doesn't exist. Denne sida finst ikkje.
The password was successfully changed The password was successfully changed Passordet er endra
The post {post} was created by {profile}. The post {post} was created by {profile}. Brukaren {profile} skreiv innlegget {post}.
The post {post} was deleted by {profile}. The post {post} was deleted by {profile}. {profile} sletta innlegget {post}.
The post {post} was updated by {profile}. The post {post} was updated by {profile}. {profile} oppdaterte innlegget {post}.
There are {participants} participants. There are {participants} participants. Det er {participants} deltakarar.
There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. Ingen aktivitet enno. Gjer noko for å sjå aktiviteten her.
The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. Rapporten blir sendt til dei som styrer nettstaden din. Du kan forklara kvifor du rapporterer dette innhaldet under her.
There's no discussions yet There's no discussions yet Ingen har diskutert dette enno
There will be no way to recover your data. There will be no way to recover your data. Det blir umogleg å gjenoppretta opplysingane dine.
These events may interest you These events may interest you Desse hendingane er kanskje interessante
These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. Desse straumane inneheld opplysingar om hendingar der einkvar av profilane dine er tilskipar eller deltakar. Du bør halda desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for visse profilar på kvar profilside.
These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. Desse straumane inneheld hendingsdata for dei hendingane der denne profilen er tilskipar eller deltakar. Du bør halde desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for alle profilane dine i varselinnstillingane dine.
The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. Dette biletet er for stort. Du må velja ei fil som er mindre enn {size}.
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Dei tekniske detaljane om feilen kan hjelpa utviklarar å løysa problemet lettare. Ta dei gjerne med i feilmeldinga di.
The URL of a pad where notes are being taken collaboratively The URL of a pad where notes are being taken collaboratively Nettadressa til notatblokka der de kan skriva saman

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
The password was successfully changed
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 325