Translation

The membership request from {profile} was rejected
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Moderate new members Moderate new members Godkjenn nye medlemer
Anyone can request being a member, but an administrator needs to approve the membership. Anyone can request being a member, but an administrator needs to approve the membership. Alle kan be om å bli medlem, men ein styrar må godkjenna førespurnaden.
Cancel membership request Cancel membership request Ikkje bli medlem likevel
group's upcoming public events group's upcoming public events dei komande offentlege hendingane frå gruppa
access to the group's private content as well access to the group's private content as well tilgang til det private innhaldet til gruppa òg
Following the group will allow you to be informed of the {group_upcoming_public_events}, whereas joining the group means you will {access_to_group_private_content_as_well}, including group discussions, group resources and members-only posts. Following the group will allow you to be informed of the {group_upcoming_public_events}, whereas joining the group means you will {access_to_group_private_content_as_well}, including group discussions, group resources and members-only posts. Viss du fylgjer gruppa, vil du få informasjon om {group_upcoming_public_events}, medan å bli med i gruppa tyder at du får {access_to_group_private_content_as_well}, inkludert gruppediskusjonar, grupperessursar og innlegg som berre er for medlemer.
The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. Alle kan bli med i gruppa, men nye medlemer må bli godkjende av ein styrar fyrst.
You approved {member}'s membership. You approved {member}'s membership. Du godkjende {member} som medlem.
Your membership was approved by {profile}. Your membership was approved by {profile}. {profile} godkjende deg som medlem.
{profile} approved {member}'s membership. {profile} approved {member}'s membership. {profile} godkjende {member} som medlem.
You rejected {member}'s membership request. You rejected {member}'s membership request. Du avslo {member} som medlem.
{profile} rejected {member}'s membership request. {profile} rejected {member}'s membership request. {profile} avslo {member} som medlem.
Send Send Send
Approve member Approve member Godkjenn medlem
Reject member Reject member Avslå medlem
The membership request from {profile} was rejected The membership request from {profile} was rejected {profile} vart nekta medlemskap
The member was approved The member was approved Medlemen vart godkjend
Emails usually don't contain capitals, make sure you haven't made a typo. Emails usually don't contain capitals, make sure you haven't made a typo. Det er vanlegvis ikkje store bokstavar i epostadresser, sjå etter om du har skrive feil.
To follow groups and be informed of their latest events To follow groups and be informed of their latest events For å fylgja grupper og få veta om nye hendingar frå dei
No group member found No group member found Fann ingen medlemer i gruppa
This group was not found This group was not found Fann ikkje denne gruppa
Back to group list Back to group list Tilbake til gruppelista
This profile was not found This profile was not found Fann ikkje denne profilen
Back to profile list Back to profile list Tilbake til profillista
This user was not found This user was not found Fann ikkje denne brukaren
Back to user list Back to user list Tilbake til brukarlista
Stop following instance Stop following instance Slutt å fylgja nettstaden
Follow instance Follow instance Fylg nettstaden
Accept follow Accept follow Godkjenn fylgjaren
Reject follow Reject follow Avslå fylgjaren
This instance doesn't follow yours. This instance doesn't follow yours. Denne nettstaden fylgjer ikkje din.
Key English Norwegian Nynorsk Actions
The event will show as attributed to this group. The event will show as attributed to this group. Hendinga vil bli knytt til denne gruppa.
The event will show as attributed to this profile. The event will show as attributed to this profile. Hendinga vil syna som tilkopla denne profilen.
The event will show as attributed to your personal profile. The event will show as attributed to your personal profile. Hendinga vil bli knytt til den personlege profilen din.
The geolocation prompt was denied. The geolocation prompt was denied. Du sa nei til førespurnaden om å bruka posisjonen din.
The Google Meet video teleconference URL The Google Meet video teleconference URL Nettadressa til Google Meet-videomøtet
The group can now be joined by anyone. The group can now be joined by anyone. Alle kan bli med i gruppa.
The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. Alle kan bli med i gruppa, men nye medlemer må bli godkjende av ein styrar fyrst.
The group can now only be joined with an invite. The group can now only be joined with an invite. Frå no må det invitasjon til for å bli med i gruppa.
The group's avatar was changed. The group's avatar was changed. Gruppeavataren er endra.
The group's banner was changed. The group's banner was changed. Gruppebanneret er endra.
The group's physical address was changed. The group's physical address was changed. Den fysiske adressa for gruppa er endra.
The group's short description was changed. The group's short description was changed. Skildringa for gruppa er endra.
The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. Denne gruppa vil bli lista opp offentleg i søkjeresultat og kan bli føreslegen når folk utforskar nettstaden. Berre offentleg informasjon vil syna på sida til gruppa.
The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. Styraren er den personen eller eininga som driv denne Mobilizon-nettstaden.
The Jitsi Meet video teleconference URL The Jitsi Meet video teleconference URL Nettadressa til Jitsi-videomøtet
The membership request from {profile} was rejected The membership request from {profile} was rejected {profile} vart nekta medlemskap
The member was approved The member was approved Medlemen vart godkjend
The member was removed from the group {group} The member was removed from the group {group} Medlemen vart fjerna frå gruppa {group}
The Microsoft Teams video teleconference URL The Microsoft Teams video teleconference URL Nettadressa til Microsoft Teams-møtet
The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. Den einaste måten gruppa di kan få nye medlemer på, er dersom ein administrator inviterer dei.
© The OpenStreetMap Contributors © The OpenStreetMap Contributors © OpenStreetMap-bidragsytarane
The organiser has chosen to close comments. The organiser has chosen to close comments. Tilskiparen har valt å stenga for kommentarar.
The page you're looking for doesn't exist. The page you're looking for doesn't exist. Denne sida finst ikkje.
The password was successfully changed The password was successfully changed Passordet er endra
The post {post} was created by {profile}. The post {post} was created by {profile}. Brukaren {profile} skreiv innlegget {post}.
The post {post} was deleted by {profile}. The post {post} was deleted by {profile}. {profile} sletta innlegget {post}.
The post {post} was updated by {profile}. The post {post} was updated by {profile}. {profile} oppdaterte innlegget {post}.
There are {participants} participants. There are {participants} participants. Det er {participants} deltakarar.
There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. Ingen aktivitet enno. Gjer noko for å sjå aktiviteten her.
The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. Rapporten blir sendt til dei som styrer nettstaden din. Du kan forklara kvifor du rapporterer dette innhaldet under her.

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
The membership request from {profile} was rejected
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 1251