Translation

Your email
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
View all posts View all posts Sjå alle innlegga
Didn't receive the instructions? Didn't receive the instructions? Fekk du ikkje framgangsmåten?
Allow all comments from users with accounts Allow all comments from logged-in users Skru på alle kommentarar frå innlogga brukarar
This identifier is unique to your profile. It allows others to find you. This identifier is unique to your profile. It allows others to find you. Denne ID-en er unik for profilen din. Han gjer det mogleg for andre å finna deg.
Displayed nickname Displayed nickname Synleg kallenamn
Short bio Short bio Kort biografi
Congratulations, your account is now created! Congratulations, your account is now created! Gratulerer, kontoen din er ferdig!
Now, create your first profile: Now, create your first profile: No kan du laga din fyrste profil:
If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below. If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below. Viss du har skrudd på manuell godkjenning av deltakarar, vil Mobilizon senda deg ein epost når det kjem nye påmeldingar du må godkjenna. Du kan velja kor ofte desse epostane kjem under.
You will be able to add an avatar and set other options in your account settings. You will be able to add an avatar and set other options in your account settings. Du kan laga eit profilbilete og gjera andre val i kontoinnstillingane dine.
Instance languages Instance languages Språk på nettstaden
Main languages you/your moderators speak Main languages you/your moderators speak Dei språka du og styrarane pratar
Select languages Select languages Vel språk
No languages found No languages found Fann ingen språk
Your participation still has to be approved by the organisers. Your participation still has to be approved by the organisers. Tilskiparane må framleis godkjenna at du deltek.
Your email Your email Epostadressa di
Go to the event page Go to the event page Gå til hendingssida
Request for participation confirmation sent Request for participation confirmation sent Me har sendt spørsmål om å godkjenna deltakinga
Check your inbox (and your junk mail folder). Check your inbox (and your junk mail folder). Sjekk innboksen din (og søppelmappa).
You may now close this window, or {return_to_event}. You may now close this window, or {return_to_event}. Du kan lata att dette vindauga no, eller {return_to_event}.
Create an account Create an account Lag ein konto
You are not an administrator for this group. You are not an administrator for this group. Du er ikkje styrar for denne gruppa.
Why create an account? Why create an account? Kvifor laga konto?
To create and manage your events To create and manage your events For å laga og handtera hendingar
To create and manage multiples identities from a same account To create and manage multiples identities from a same account For å laga og handtera fleire identitetar frå same konto
To register for an event by choosing one of your identities To register for an event by choosing one of your identities For å melda deg på hendingar med ein av identitetane dine
To create or join an group and start organizing with other people To create or join an group and start organizing with other people For å laga eller bli med i ei gruppe, og byrja å organisera saman med andre folk
About {instance} About {instance} Om {instance}
Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators. Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators. Les gjerne{fullRules} som styrarane på {instance} har lagt ut.
Instances following you Instances following you Nettstader som fylgjer deg
Instances you follow Instances you follow Nettstader du fylgjer
Key English Norwegian Nynorsk Actions
You moved the folder {resource} to the root folder. You moved the folder {resource} to the root folder. Du flytta mappa {resource} til rotmappa.
You moved the resource {resource} into {new_path}. You moved the resource {resource} into {new_path}. Du flytta ressursen {resource} til {new_path}.
You moved the resource {resource} to the root folder. You moved the resource {resource} to the root folder. Du flytta ressursen {resource} til rotmappa.
You need to login. You need to login. Du må logga inn.
You posted a comment on the event {event}. You posted a comment on the event {event}. Du kommenterte hendinga {event}.
You promoted {member} to administrator. You promoted {member} to administrator. Du forfremja {member} til styrar.
You promoted {member} to moderator. You promoted {member} to moderator. Du forfremja {member} til redaktør.
You promoted the member {member} to an unknown role. You promoted the member {member} to an unknown role. Du forfremja medlemen {member} til ei ukjend rolle.
Your account has been successfully deleted Your account has been successfully deleted Kontoen din er sletta
Your account has been validated Your account has been validated Kontoen din er godkjend
Your account is being validated Your account is being validated Kontoen din blir godkjend
Your account is nearly ready, {username} Your account is nearly ready, {username} Kontoen din er snart klar, {username}
Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Byen eller området ditt og radiusen blir berre brukt til å føreslå hendingar i nærleiken. Hendingsradiusen går ut frå administrasjonssenteret i området du har valt.
Your current email is {email}. You use it to log in. Your current email is {email}. You use it to log in. Epostadressa du har no, er {email}. Du bruker ho til å logga inn.
You rejected {member}'s membership request. You rejected {member}'s membership request. Du avslo {member} som medlem.
Your email Your email Epostadressa di
Your email address was automatically set based on your {provider} account. Your email address was automatically set based on your {provider} account. Epostadressa di vart avgjort automatisk ut frå {provider}-kontoen din.
Your email has been changed Your email has been changed Epostadressa di er endra
Your email is being changed Your email is being changed Epostadressa di blir endra
Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Epostadressa di blir berre brukt til å stadfesta at du er ein verkeleg person, og til å senda deg eventuelle oppdateringar for denne hendinga. Me gjev IKKJE adressa di til andre nettstader eller til arrangøren.
You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. Du døypte om ordskiftet frå {old_discussion} til {discussion}.
You renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}. You renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}. Du døypte om mappa frå {old_resource_title} til {resource}.
You renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}. You renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}. Du døypte om ressursen frå {old_resource_title} til {resource}.
You replied to a comment on the event {event}. You replied to a comment on the event {event}. Du svara på ein kommentar til hendinga {event}.
You replied to the discussion {discussion}. You replied to the discussion {discussion}. Du svara på ordskiftet {discussion}.
You requested to join the group. You requested to join the group. Du ba om å bli med i gruppa.
Your federated identity Your federated identity Den spreidde identiteten din
Your membership is pending approval Your membership is pending approval
Your membership was approved by {profile}. Your membership was approved by {profile}. {profile} godkjende deg som medlem.
your notification settings your notification settings varslingsinnstillingane dine

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Your email
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 723