Translation

Update group
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Create the discussion Create the discussion Lag ordskiftet
Sign in with Sign in with Logg inn med
Your email address was automatically set based on your {provider} account. Your email address was automatically set based on your {provider} account. Epostadressa di vart avgjort automatisk ut frå {provider}-kontoen din.
You can't change your password because you are registered through {provider}. You can't change your password because you are registered through {provider}. Du kan ikkje endra passordet ditt, fordi du er registrert gjennom {provider}.
Error while login with {provider}. Retry or login another way. Error while login with {provider}. Retry or login another way. Greidde ikkje logga inn med {provider}. Prøv ein gong til, eller prøv med noko anna.
Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Greidde ikkje logga inn med {provider}. Denne innloggingstilbydaren finst ikkje.
Post Post Innlegg
Right now Right now Nett no
Delete conversation Delete conversation Slett samtala
Fetch more Fetch more Få meir
Group settings Group settings Gruppeinnstillingar
Member Member Medlem
Invited Invited Invitert
No member matches the filters No member matches the filters Ingen medlemer passar med filtra
Group short description Group short description Kort skildring av gruppa
Update group Update group Oppdater gruppa
Edit post Edit post Rediger innlegget
Add a new post Add a new post Skriv eit nytt innlegg
Who can view this post Who can view this post Kven kan sjå dette innlegget
Visible everywhere on the web Visible everywhere on the web Synleg overalt på veven
Only accessible through link Only accessible through link Berre tilgjengeleg med denne lenka
Only accessible to members of the group Only accessible to members of the group Berre tilgjengeleg for gruppemedlemer
Delete post Delete post Slett innlegg
Update post Update post Oppdater innlegget
Posts Posts Innlegg
Register an account on {instanceName}! Register an account on {instanceName}! Lag ein brukarkonto på {instancename}!
Key words Key words Stikkord
For instance: London For instance: London Til dømes: London
Radius Radius Radius
Today Today I dag
Tomorrow Tomorrow I morgon
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Unknown actor Unknown actor Ukjend aktør
Unknown error. Unknown error. Ukjend feil.
Unknown value for the openness setting. Unknown value for the openness setting. Det er uvisst om gruppa er open eller ikkje.
Unlogged participation Unlogged participation Ulogga deltaking
Unsaved changes Unsaved changes Ulagra endringar
Unsubscribe to browser push notifications Unsubscribe to browser push notifications Meld deg av straksvarsel i nettlesaren
Unsuspend Unsuspend Opphev sperringa
Upcoming Upcoming Komande
Upcoming events Upcoming events Komande hendingar
Upcoming events from your groups Upcoming events from your groups Komande hendingar frå gruppene dine
Update Update Oppdater
Update app Update app Oppdater mobilprogrammet
Updated Updated Oppdatert
Update discussion title Update discussion title Skriv ny tittel på diskusjonen
Update event {name} Update event {name} Oppdater hendinga {name}
Update group Update group Oppdater gruppa
Update my event Update my event Oppdater hendinga mi
Update post Update post Oppdater innlegget
Uploaded media size Uploaded media size Storleik på opplasta media
Uploaded media total size Uploaded media total size Storleik på opplasta media
URL URL URL-adresse
URL copied to clipboard URL copied to clipboard Adressa er kopiert til utklippstavla
Use my location Use my location Bruk plasseringa mi
User User Brukar
@{username} @{username} @{username}
Username Username Brukarnamn
@{username} ({role}) @{username} ({role}) @{username} ({role})
@{username}'s follow request was accepted @{username}'s follow request was accepted Fylgjeførespurnaden frå @{username} er godkjend
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected Fyljgeførespurnaden frå @{username} vart avslegen
{username} was invited to {group} {username} was invited to {group} {username} vart invitert til {group}

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Update group
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 612