Translation

The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
An ethical alternative An ethical alternative Eit etisk alternativ
Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Mobilizon er eit etisk betre alternativ til Facebook-hendingar, -grupper og -sider, og er <b>laga for å tena deg</b>. Punktum.
A federated software A federated software Spreidd programvare
Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon er ikkje ein svær plattform, men <b>ei mengd samankopla Mobilizon-nettstader</b>.
When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. Når ein styrar i gruppa lagar ei hending og knyter ho til gruppa, vil ho syna her.
Only group moderators can create, edit and delete posts. Only group moderators can create, edit and delete posts. Berre gruppestyrarar kan skriva, endra og sletta innlegg.
This group doesn't have a description yet. This group doesn't have a description yet. Denne gruppa har inga skildring enno.
Find another instance Find another instance Finn ein annan nettstad
Pick an instance Pick an instance Vel ein nettstad
This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone). This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone). Denne nettstaden er ikkje styrt, og alt du skriv her vil bli automatisk sletta kvar dag kl. 00:01 (Paris-tid).
We will redirect you to your instance in order to interact with this group We will redirect you to your instance in order to interact with this group Me sender deg vidare til nettstaden din, slik at du kan samhandla med denne gruppa
New members New members Nye medlemer
Anyone can join freely Anyone can join freely Alle kan fritt bli med
Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page. Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page. Alle gruppemedlemer som vil bli medlem, kan gjera det frå gruppesida di.
Manually invite new members Manually invite new members Inviter nye medlemer manuelt
The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. Den einaste måten gruppa di kan få nye medlemer på, er dersom ein administrator inviterer dei.
Redirecting to content… Redirecting to content… Vidaresender til innhaldet…
This URL is not supported This URL is not supported Denne URL-adressa er ikkje støtta
This group is invite-only This group is invite-only Du må vera invitert for å bli medlem i denne gruppa
This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language. This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language. Denne innstillinga blir brukt til å visa nettsida og senda deg epostar på rett språk.
Previous Previous Førre
Next Next Neste
Your timezone {timezone} isn't supported. Your timezone {timezone} isn't supported. Tidssonen din {timezone} er ikkje støtta.
Profiles and federation Profiles and federation Profilar og spreiing
Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon bruker ulike profilar for å skilja dei ulike aktivitetane dine. Du kan laga så mange profilar du vil.
Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon er spreidd programvare. Det tyder at du kan samhandla med innhald frå andre nettstader, til dømes bli med i grupper eller hendingar som vart oppretta andre stader. Dette kjem an på korleis styraren på nettstaden din har sett opp spreiing til andre nettstader.
This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name. This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name. Denne nettstaden, <b>{instanceName} ({domain})</b>, er vertskap for profilen din, så du bør hugsa kva han heiter.
If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is: If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is: Viss du blir spurt om den spreidde identiteten din, er den brukarnamnet og nettstaden din. Som døme viser me deg den spreidde identiteten for den fyrste profilen din, som er:
Uploaded media size Uploaded media size Storleik på opplasta media
Loading comments… Loading comments… Lastar kommentarar…
Tentative Tentative Framlegg
Key English Norwegian Nynorsk Actions
The Google Meet video teleconference URL The Google Meet video teleconference URL Nettadressa til Google Meet-videomøtet
The group can now be joined by anyone. The group can now be joined by anyone. Alle kan bli med i gruppa.
The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. Alle kan bli med i gruppa, men nye medlemer må bli godkjende av ein styrar fyrst.
The group can now only be joined with an invite. The group can now only be joined with an invite. Frå no må det invitasjon til for å bli med i gruppa.
The group's avatar was changed. The group's avatar was changed. Gruppeavataren er endra.
The group's banner was changed. The group's banner was changed. Gruppebanneret er endra.
The group's physical address was changed. The group's physical address was changed. Den fysiske adressa for gruppa er endra.
The group's short description was changed. The group's short description was changed. Skildringa for gruppa er endra.
The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. Denne gruppa vil bli lista opp offentleg i søkjeresultat og kan bli føreslegen når folk utforskar nettstaden. Berre offentleg informasjon vil syna på sida til gruppa.
The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. Styraren er den personen eller eininga som driv denne Mobilizon-nettstaden.
The Jitsi Meet video teleconference URL The Jitsi Meet video teleconference URL Nettadressa til Jitsi-videomøtet
The membership request from {profile} was rejected The membership request from {profile} was rejected {profile} vart nekta medlemskap
The member was approved The member was approved Medlemen vart godkjend
The member was removed from the group {group} The member was removed from the group {group} Medlemen vart fjerna frå gruppa {group}
The Microsoft Teams video teleconference URL The Microsoft Teams video teleconference URL Nettadressa til Microsoft Teams-møtet
The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. Den einaste måten gruppa di kan få nye medlemer på, er dersom ein administrator inviterer dei.
© The OpenStreetMap Contributors © The OpenStreetMap Contributors © OpenStreetMap-bidragsytarane
The organiser has chosen to close comments. The organiser has chosen to close comments. Tilskiparen har valt å stenga for kommentarar.
The page you're looking for doesn't exist. The page you're looking for doesn't exist. Denne sida finst ikkje.
The password was successfully changed The password was successfully changed Passordet er endra
The post {post} was created by {profile}. The post {post} was created by {profile}. Brukaren {profile} skreiv innlegget {post}.
The post {post} was deleted by {profile}. The post {post} was deleted by {profile}. {profile} sletta innlegget {post}.
The post {post} was updated by {profile}. The post {post} was updated by {profile}. {profile} oppdaterte innlegget {post}.
There are {participants} participants. There are {participants} participants. Det er {participants} deltakarar.
There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. Ingen aktivitet enno. Gjer noko for å sjå aktiviteten her.
The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. Rapporten blir sendt til dei som styrer nettstaden din. Du kan forklara kvifor du rapporterer dette innhaldet under her.
There's no discussions yet There's no discussions yet Ingen har diskutert dette enno
There will be no way to recover your data. There will be no way to recover your data. Det blir umogleg å gjenoppretta opplysingane dine.
These events may interest you These events may interest you Desse hendingane er kanskje interessante
These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. Desse straumane inneheld opplysingar om hendingar der einkvar av profilane dine er tilskipar eller deltakar. Du bør halda desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for visse profilar på kvar profilside.

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 765