Translation

You may clear all participation information for this device with the buttons below.
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Next Next Neste
Your timezone {timezone} isn't supported. Your timezone {timezone} isn't supported. Tidssonen din {timezone} er ikkje støtta.
Profiles and federation Profiles and federation Profilar og spreiing
Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon bruker ulike profilar for å skilja dei ulike aktivitetane dine. Du kan laga så mange profilar du vil.
Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon er spreidd programvare. Det tyder at du kan samhandla med innhald frå andre nettstader, til dømes bli med i grupper eller hendingar som vart oppretta andre stader. Dette kjem an på korleis styraren på nettstaden din har sett opp spreiing til andre nettstader.
This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name. This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name. Denne nettstaden, <b>{instanceName} ({domain})</b>, er vertskap for profilen din, så du bør hugsa kva han heiter.
If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is: If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is: Viss du blir spurt om den spreidde identiteten din, er den brukarnamnet og nettstaden din. Som døme viser me deg den spreidde identiteten for den fyrste profilen din, som er:
Uploaded media size Uploaded media size Storleik på opplasta media
Loading comments… Loading comments… Lastar kommentarar…
Tentative Tentative Framlegg
Cancelled Cancelled Avbrote
Click for more information Click for more information Klikk for meir informasjon
About anonymous participation About anonymous participation Om anonym deltaking
As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted. As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted. Tilskiparen har valt å godkjenna deltakarar manuelt. Difor vil du berre få éi stadfesting på epost når deltakinga di er godkjend.
Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed. Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed. Deltakingsstatusen blir lagra berre på denne eininga, og blir sletta ein månad etter at hendinga er over.
You may clear all participation information for this device with the buttons below. You may clear all participation information for this device with the buttons below. Du kan sletta alle deltakingsopplysingar for denne eininga ved å bruka knappane under.
Clear participation data for this event Clear participation data for this event Slett deltakingsdata for denne hendinga
Clear participation data for all events Clear participation data for all events Slett deltakingsdata for alle hendingar
Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation. Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation. Deltakinga di blir stadfesta når du har klikka på lenka i eposten, og etter at tilskiparen manuelt har godkjent at du deltek.
Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email. Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email. Deltakinga di blir stadfesta når du har klikka på lenka i eposten.
Unable to load event for participation. The error details are provided below: Unable to load event for participation. The error details are provided below: Greidde ikkje å lasta hendinga for å melda deg på. Her er feilmeldingane:
Unable to save your participation in this browser. Unable to save your participation in this browser. Greidde ikkje lagra deltakinga di i denne nettlesaren.
return to the event's page return to the event's page gå tilbake til hendingssida
View all events View all events Sjå alle hendingar
You will find here all the events you have created or of which you are a participant, as well as events organized by groups you follow or are a member of. You will find here all the events you have created or of which you are a participant, as well as events organized by groups you follow or are a member of. Her finn du alle hendingane du har laga eller hendingar du deltek på, samt alle hendingane som er laga av grupper du er medlem i eller fylgjer.
Create event Create event Lag hending
You didn't create or join any event yet. You didn't create or join any event yet. Du har ikkje laga eller vorte med på hendingar enno.
create an event create an event laga ei hending
explore the events explore the events utforska hendingane
Do you wish to {create_event} or {explore_events}? Do you wish to {create_event} or {explore_events}? Vil du {create_event} eller {explore_events}?
You are not part of any group. You are not part of any group. Du er ikkje med i noko gruppe.
Key English Norwegian Nynorsk Actions
You have attended {count} events in the past. You have not attended any events in the past.|You have attended one event in the past.|You have attended {count} events in the past. Du har ikkje vore med på hendingar tidlegare.|Du har vore med på ei hending tidlegare.|Du har vore med på {count} hendingar tidlegare.
You have been disconnected You have been disconnected Du er fråkopla
You have been invited by {invitedBy} to the following group: You have been invited by {invitedBy} to the following group: {invitedBy} har invitert deg til denne gruppa:
You have been removed from this group's members. You have been removed from this group's members. Du er ikkje lenger medlem i denne gruppa.
You have cancelled your participation You have cancelled your participation Du har avlyst deltakinga di
You haven't interacted with other instances yet. You haven't interacted with other instances yet. Du har ikkje samhandla med andre nettstader enno.
You have one event in {days} days. You have no events in {days} days | You have one event in {days} days. | You have {count} events in {days} days Du har ingen hendingar dei neste {days} dagane | Du har ei hending dei neste {days} dagane. | Du har {count} hendingar dei neste {days} dagane
You have one event today. You have no events today | You have one event today. | You have {count} events today Du har ingen hendingar i dag | Du har ei hending i dag. | Du har {count} hendingar i dag
You have one event tomorrow. You have no events tomorrow | You have one event tomorrow. | You have {count} events tomorrow Du har ingen hendingar i morgon | Du har ei hending i morgon. | Du har {count} hendingar i morgon
You invited {member}. You invited {member}. Du inviterte {member}.
You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any. You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any. Du vil få eit samandrag kvar måndag over komande hendingar, om du har nokon.
You'll need to change the URLs where there were previously entered. You'll need to change the URLs where there were previously entered. Du må endra adressene der du har skrive dei inn tidlegare.
You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. Du må senda ut gruppeadressa slik at folk kan sjå gruppeprofilen. Du vil ikkje finna gruppa i Mobilizon-søk eller vanlege søkjemotorar.
You'll receive a confirmation email. You'll receive a confirmation email. Du får ein stadfestingsepost.
You may also: You may also:
You may clear all participation information for this device with the buttons below. You may clear all participation information for this device with the buttons below. Du kan sletta alle deltakingsopplysingar for denne eininga ved å bruka knappane under.
You may now close this page or {return_to_the_homepage}. You may now close this page or {return_to_the_homepage}.
You may now close this window, or {return_to_event}. You may now close this window, or {return_to_event}. Du kan lata att dette vindauga no, eller {return_to_event}.
You may show some members as contacts. You may show some members as contacts. Du kan syna nokre medlemer som kontakter.
You moved the folder {resource} into {new_path}. You moved the folder {resource} into {new_path}. Du flytta mappa {resource} til {new_path}.
You moved the folder {resource} to the root folder. You moved the folder {resource} to the root folder. Du flytta mappa {resource} til rotmappa.
You moved the resource {resource} into {new_path}. You moved the resource {resource} into {new_path}. Du flytta ressursen {resource} til {new_path}.
You moved the resource {resource} to the root folder. You moved the resource {resource} to the root folder. Du flytta ressursen {resource} til rotmappa.
You need to login. You need to login. Du må logga inn.
You posted a comment on the event {event}. You posted a comment on the event {event}. Du kommenterte hendinga {event}.
You promoted {member} to administrator. You promoted {member} to administrator. Du forfremja {member} til styrar.
You promoted {member} to moderator. You promoted {member} to moderator. Du forfremja {member} til redaktør.
You promoted the member {member} to an unknown role. You promoted the member {member} to an unknown role. Du forfremja medlemen {member} til ei ukjend rolle.
Your account has been successfully deleted Your account has been successfully deleted Kontoen din er sletta
Your account has been validated Your account has been validated Kontoen din er godkjend

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
You may clear all participation information for this device with the buttons below.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 786