Translation

English
English Catalan Actions
If you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button. Si has de canceŀlar la teva participació, accedeix a l'activitat per l'enllaç de dalt i clica al botó de participació.
Learn more about Mobilizon here! Per aprendre més de Mobilizon.
Location Ubicació
Location address was removed L'adreça postal ha estat esborrada
Manage pending requests Gestiona les soŀlicituds pendents
Nearly there! Hi ets a prop!
New email confirmation Nova confirmació de correu
Reasons for report Motius de l'informe
Someone on <b>%{instance}</b> reported the following content for you to analyze: Algú a %{instance} ha denunciat el contingut següent.
Sorry! You're not going. Ho sentim! No hi podràs anar.
Start Inici
There have been changes for %{title} so we'd thought we'd let you know. Hi ha hagut canvis a %{title} i et volíem avisar.
This event has been cancelled by its organizers. Sorry! Les organitzadores d'aquesta activitat l'han canceŀlada. Ho sentim!
This event has been confirmed S'ha confirmat l'activitat
This event has yet to be confirmed: organizers will let you know if they do confirm it. Aquesta activitat encara no està confirmada: l'organització t'ho farà saber si la confirmen.
Unfortunately, the organizers rejected your request. Malauradament, les organitzadores han rebutjat la teva participació.
Verify your email address Verifica l'adreça de correu
View report Mostra la denúncia
View report: Mostra la denúncia
Visit event page Vés a la pàgina d'activitat
Visit the updated event page Vés a la pàgina d'activitat actualitzada
Visit the updated event page: %{link} Vés a l'activitat actualitzada a %{link}
What's up today? Què fan avui?
Would you wish to update or cancel your attendance, simply access the event page through the link above and click on the Attending button. Si desitges actualitzar o canceŀlar la teva assistència , entra a la pàgina de l'activitat amb l'enllaç d'amunt i clica al botó de participació.
You are receiving this email because you chose to get notifications for pending attendance requests to your events. You can disable or change your notification settings in your user account settings under « Notifications ». Has rebut aquest correu perquè tens configurat de rebre notificacions per a les soŀlicituds de participació a les activitats que organitzes. Pots deshabilitar o canviar la configuració de les notificacions en les opcions del compte, a l'apartat «Notificacions».
You issued a request to attend %{title}. Has soŀlicitat participar a %{title}.
You recently requested to attend %{title}. Has soŀlicitat participar a l'activitat %{title}.
You're going! T'han acceptat!
If you didn't trigger the change yourself, please ignore this message. Si no has fet tu aquest canvi, pots ignorar aquest missatge.
<b>Please do not use it for real purposes.</b> <b>No ho facis servir més que proves, sisplau.</b>
If you feel this is an error, you may contact the group's administrators so that they can add you back. Si creus que es tracta d'un error, pots contactar l'equip d'administració del grup per tal que et tornin a afegir.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / BackendCatalan

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/web/templates/email/event_participation_rejected.html.heex:59 lib/web/templates/email/event_participation_rejected.text.eex:7
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/ca/LC_MESSAGES/default.po, string 159