Translation

English (United States)
English (United States) Polish Actions
PeerTube, a free software to take back control of your videos Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami
<a href="https://framablog.org/2021/11/30/peertube-v4-more-power-to-help-you-present-your-videos/" target="_blank" class="bottom-link"> Read the blog post </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank" class="bottom-link"> Przeczytaj wpis na blogu </a>
Free software to take back control of your videos Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami
Search for PeerTube videos, channels and playlists Poznaj instancje PeerTube
PeerTube, developed by Framasoft, is the free and decentralized alternative to video platforms, providing you over %{ videos } videos published by %{ users } users and viewed over %{ views } million times PeerTube, rozwijane przez Framasoft, jest wolną i zdecentralizowaną alternatywą dla platform wideo z ponad %{ videos } filmów opublikowanymi przez %{ users } użytkowników, wyświetlonych ponad %{ views } milionów razy
See the instances list Zobacz listę instancji
Discover our content selection Poznaj dostepną treść
Browse contents Przeglądaj zawartość
What is Czym jest
? ?
PeerTube aspires to be a <strong>decentralized and free/libre alternative</strong> to video broadcasting services. PeerTube zakłada bycie <strong>zdecentralizowaną i wolną/otwartą alternatywą</strong> dla platform do transmisji filmów.
Our aim is not to replace them, but rather to simultaneously offer something else, with different values. Naszym celem nie jest zastąpienie ich, a dostarczanie jednocześnie czegoś innego, kierując się innymi wartościami.
A federation of interconnected hosting services Federacja połączonych ze sobą usług hostingowych
PeerTube is not meant to become a huge platform that would centralize videos from all around the world. PeerTube nie zostanie wielką platformą centralizującą filmy z całego świata.
Rather, it is <strong>a network of inter-connected small videos hosters</strong>. Zamiast tego, jest <strong>siecią połączonych wzajemnie mniejszych serwerów hostujących filmy</strong>.
Anyone with a modicum of technical skills can host a PeerTube server, aka an instance. Each instance hosts its users and their videos. In this way, <strong>every instance is created, moderated and maintained independently by various administrators.</strong> Każdy posiadający umiejętności techniczne może uruchomić własny serwer Peertube (nazywany instancją). Każda isntancja przechowuje konta swoich użytkowników i ich filmy. Dzięki temu, <strong>każda instancja jest tworzona, moderowana i zarządzana przez niezależnych od siebie administratorów.</strong>
Discover PeerTube instances Poznaj instancje PeerTube
You can still watch from your account videos hosted by other instances though if the administrator of your instance had previously connected it with other instances. Możesz oglądać filmy z innych instancji, jeżeli administrator Twojej instancji połączył ją wcześniej
z nimi.
This is just how a <strong>federation</strong> works! Tak działa <strong>federacja</strong>!
And there's more! PeerTube uses <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a>, a federating protocol that <strong>allows you to interact with other software</strong>, provided they also use this protocol. For example, PeerTube and Mastodon -a Twitter alternative- are connected: <strong>you can follow a PeerTube user from Mastodon</strong> (the latest videos from the PeerTube account you follow will appear in your feed), <strong>and even comment on a PeerTube-hosted video directly from your Mastodon's account.</strong> To nie wszystko! PeerTube wykorzystuje ActivityPub, protokół federacji <strong>pozwalający na interakcję z innym oprogramowaniem</strong>, jeżeli korzysta ono z tego samego protokołu. Na przykład, PeerTube i Mastodon – alternatywa dla Twittera – są ze sobą połączone – <strong>możesz zaobserwować użytkownika PeerTube z Mastodona</strong>, dzięki czemu najnowsze filmy z tego konta PeerTube będą pojawiać się na Twojej osi czasu, <strong>możesz nawet komentować je bezpośrednio z konta na Mastodonie.</strong>
Open-source, free/libre license code Kod na wolnej/otwartej licencji
Mainstream online video broadcasting services make money off of your data by analyzing your interactions so that they can then bombard your with targeted advertising. Usługi transmisji wideo online głównego nutru zarabiają pieniądze dzięki danym na Twój temat, analizując sposób w jaki z nich korzystasz, dzięki czemu mogą bombardować Cię targetowanymi reklamami.
Peertube is not subject to any corporate monopoly, does not rely on ads and <strong>does not track you.</strong> PeerTube nie jest własnością monopolu żadnej korporacji, nie opiera się o reklamy i <strong>nie śledzi Cię.</strong>
Most importantly, <strong>you are a person to PeerTube, not a product in need of profiling so as to be stuck in video loops.</strong> For example, PeerTube doesn't use any biased recommendation algorithms to keep you online for hours on end. Co najważniejsze, <strong>dla PeerTube jesteś osobą, nie produktem który ma cały czas oglądać filmy.</strong> PeerTube nie używa algorytmów, mających trzymać Cię na platformie na długie godziny.
All of this is made possible by Peertube's free/libre license (GNU-AGPL). Its code is a digital "common", that belongs to everybody, instead of a secret formula that belongs to Google (in the case of Youtube) or to Vivendi/Bolloré (Dailymotion). This free/libre license <strong>guarantees our fundamental freedoms as users and allows many contributors to offer evolutions and new features.</strong> To wszystko jest możliwe dzięki wolnej/otwartej licencji PeerTube (GNU–AGPL). Jego kod jest cyfrowym „dobrem wspólnym”, nie tajemnicą należącą do Google (jak w przypadku YouTube) czy Vivendi/Bolloré (Dailymotion). Wolna/otwarta licencja <strong>gwarantuje fundamentalną wolność użytkowników i pozwala współtworzyć oprogramowanie, dodając do niego nowe funkcje.</strong>
Are you a video maker? Jesteś twórcą filmów?
With PeerTube, choose <strong>your hosting company and the rules you believe in.</strong> Dzięki PeerTube, możesz <strong>wybrać dostawcę hostingu i zasady które Ci odpowiadają.</strong>
YouTube has clearly gone astray: its hoster, Google-Alphabet, can enforce its ContentID system (the infamous "Robocopyright") or its videos recommendation system, all of which appear to be as obscure as unfair. YouTube wyraźnie zbłądziło – jego właściciel – Google-Alphabet – może wymusić swój system ContentID lub algorytmiczny system rekomendacji filmów, które wydają się być niesprawiedliwe i nie do końca jasne.
Direct contact with a human-scale hoster allows for two things: you no longer are the client of a huge tech company, and <strong>you can nurture a special relationship with your hoster, who distributes your data.</strong> Bezpośredni kontakt dostawcy hostingu z użytkownikami pozwala na dwie rzeczy: nie jesteeś już klientem wielkiej firmy technologicznej i <strong>możesz nawiązać szczególną więź z osobą, która dystrybuuje Twoje dane.</strong>
With PeerTube, you get to choose your hosting provider according to their terms of use, such as their disk space limit per user, their moderation policy, who they chose to federate with... You are not speaking with a huge tech company, so you can talk it out in case of any issue, need, desire... Dzięki PeerTube, możesz wybrać swojego dostawcę hostingu na podstawie jego zasad korzystania, takich jak limit przestrzeni dyskowej na użytkownika, polityka moderacyjna czy to, z jakimi serwerami decyduje się federować… Nie jest to wielka firma technologiczna, więc możesz porozmawiać z nim w przypadku problemu czy innej potrzeby…
Browse/discover PeerTube instances Przeglądaj/poznawaj instancje PeerTube

Loading…

User avatar mkljczk

Translation uploaded

joinpeertube / mainPolish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Home.vue:136
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 444