Translation

English (United States) Polish Actions
Who is behind Kto odpowiada za
Peertube is a <strong>free/libre software funded by a French non-profit organization</strong>: Framasoft Peertube jest <strong>wolnym/otwartym oprogramowaniem sfinansowanym przez francuską organizację non-profit</strong> — Framasoft
Our organization started in 2004, and now devotes itself <strong>to popular education about digital technology issues.</strong> We are a small structure of less than 40 members and under 10 employees, well-known for the De-google-ify Internet project, when we offered 34 ethical and alternative online tools. As a public interest organization, <strong>over 90% of our funding comes from donations</strong> (tax deductible for French taxpayers). Nasza organizacja powstała w 2004 i obecnie poświęca się <strong>popularyzacji edukacji dotyczącej problemów z technologiami cyfrowymi</strong>. Tworzymy małą strukturę składającą się z nieco ponad 40 członków i mniej niż 10 pracowników, znaną z projektu De-google-ify Internet, który oferuje 34 etyczne i alternatywne narzędzia online. Jako organizacja pożytku publicznego, <strong>ponad 90% naszych funduszy otrzymujemy z darowizn</strong> (mogących być odliczonymi od podatku dla płacących je we Francji).
Thanks to our <a href="/hall-of-fame" target="_blank">crowdfunding (from March to July 2018)</a>, <strong>Framasoft were able to employ PeerTube's main developer.</strong> After a beta release in March 2018, release 1 came out in November 2018. Since then, several intermediary releases have brought many features along. Several collectives have already created PeerTube hosts, laying the foundation for the federation. Dzięki przeprowadzonej przez nas <a href="/hall-of-fame" target="_blank">zbiórce (od marca do lipca 2018)</a>, <strong>organizacja Framasoft mogła zatrudnić głównego programistę PeerTube.</strong> Po wydaniu wersji beta w marcu 2018, pierwsze wydanie ukazało się w listopadzie 2018. Od tego czasu, pojawiło się wiele nowych funkcji. Niektóre grupy utworzyły już serwery PeerTube, tworząc podwaliny dla federacji.
The more people use, support, and contribute to PeerTube, the quicker it will become a concrete alternative to platforms like YouTube. Im więcej osób będzie używać, wspierać i brać udział w tworzeniu PeerTube, tym szybciej stanie się właściwą alternatywą dla platform takich jak YouTube.
Donate to Framasoft Przekaż darowiznę na Framasoft
If you would like to interact with videos (like, comment, download...), subscribe to channels, create playlists or play videos, then all you have to do is <strong>create an account on the PeerTube instance of your choice.</strong> Jeżeli chcesz wchodzić w interakcje z filmami (dodawać do ulubionych, komentować, pobierać…), subrkybować kanały czy tworzyć playlisty, wysarczy że <strong>utworzysz konto na wybranej instancji PeerTube.</strong>
PeerTube instances Instancje PeerTube
1. Find the instance that suits you best 1. Znajdź instancję, która najbardziej Ci odpowiada
By <strong>filtering according to your profile</strong> (video maker or viewer), <strong>topics</strong> that you are looking for or <strong>languages</strong> you speak, <strong>find an instance whose rules match your needs!</strong> <strong>Na podstawie tego, do czego wykorzystujesz platformę</strong> (tworzenie filmów czy oglądanie ich), <strong>tematów</strong> których szukasz czy <strong>języków</strong> których używasz, <strong>znajdź instancję której zasady spełniają Twoje potrzeby!</strong>
2. Create your account and enjoy PeerTube 2. Utwórz konto i ciesz się korzystaniem z PeerTube
A username, an email, a password and you can already <strong>enjoy all the features of PeerTube!</strong> Wysarczy nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło, aby <strong>korzystać ze wszystkich funkcji PeerTube!</strong>
PeerTube news archive Nowości dotyczące PeerTube!
PeerTube news! Nowości dotyczące PeerTube!
Discover the latest PeerTube improvements Poznaj najnowsze usprawnienia w PeerTube
Subscribe Poznaj kanał
Your email Kim jesteś
See older news
PeerTube news Nowości dotyczące PeerTube!
Page not found Nie odnaleziono strony
Go back to the homepage Wróć na stronę główną
Thank you very much for your donation to the PeerTube project! Dziękujemy za każdą darowiznę dla projektu PeerTube!
Thank you Dziękujemy
Thanks to you, Framasoft’s teams will be able to continue and expand the work already started on this software.
The success of this fundraising depends only on you: <strong>we need you</strong> to raise awareness about this roadmap, so we can share our enthousiasm about Peertube's v3.
Feel free <strong>to share your gesture</strong> on your favourite social networks and to talk about PeerTube around you!

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/News.vue:46
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 482