Translation

English (United States)
English (United States) Czech
Our organization started in 2004, and now devotes itself <strong>to popular education about digital technology issues.</strong> We are a small structure of less than 40 members and under 10 employees, well-known for the De-google-ify Internet project, when we offered 34 ethical and alternative online tools. As a public interest organization, <strong>over 90% of our funding comes from donations</strong> (tax deductible for French taxpayers). Naše organizace vznikla v roce 2004 a nyní se věnuje <strong>populárnímu vzdělávání o problematice digitálních technologií.</strong> Jsme malá struktura s méně než 40 členy a méně než 10 zaměstnanci, známá díky projektu De-google-ify Internet, kdy jsme nabídli 34 etických a alternativních online nástrojů. Jako organizace veřejného zájmu <strong>přes 90 % našeho financování pochází z darů</strong> (pro francouzské daňové poplatníky odečitatelných z daní).
Thanks to our <a href="/hall-of-fame" target="_blank">crowdfunding (from March to July 2018)</a>, <strong>Framasoft were able to employ PeerTube's main developer.</strong> After a beta release in March 2018, release 1 came out in November 2018. Since then, several intermediary releases have brought many features along. Several collectives have already created PeerTube hosts, laying the foundation for the federation. Díky našemu <a href="/hall-of-fame" target="_blank">crowdfundingu (od března do července 2018)</a> se <strong>Framasoftu podařilo zaměstnat hlavního vývojáře PeerTube.</strong> Po vydání beta verze v březnu 2018 vyšla v listopadu 2018 verze 1. Od té doby přineslo několik mezivydání mnoho funkcí. Několik kolektivů již vytvořilo hostitele PeerTube a položilo tak základy federace.
The more people use, support, and contribute to PeerTube, the quicker it will become a concrete alternative to platforms like YouTube. Čím více lidí bude PeerTube používat, podporovat a přispívat, tím rychleji se stane konkrétní alternativou k platformám, jako je YouTube.
Donate to Framasoft Přispějte společnosti Framasoft
If you would like to interact with videos (like, comment, download...), subscribe to channels, create playlists or play videos, then all you have to do is <strong>create an account on the PeerTube instance of your choice.</strong> Pokud chcete komunikovat s videi (lajkovat, komentovat, stahovat...), odebírat kanály, vytvářet playlisty nebo přehrávat videa, stačí si <strong>vytvořit účet na vybrané instanci PeerTube.</strong>
PeerTube instances Instance PeerTube
1. Find the instance that suits you best 1. Najděte instanci, která vám nejlépe vyhovuje
By <strong>filtering according to your profile</strong> (video maker or viewer), <strong>topics</strong> that you are looking for or <strong>languages</strong> you speak, <strong>find an instance whose rules match your needs!</strong> <strong>filtrováním podle vašeho profilu</strong> (tvůrce videa nebo divák), <strong>témat</strong>, která hledáte, nebo <strong>jazyky</strong>, kterými mluvíte, <strong>najděte instance, jejíž pravidla odpovídají vašim potřebám!</strong>
2. Create your account and enjoy PeerTube 2. Vytvořte si účet a užívejte si PeerTube
A username, an email, a password and you can already <strong>enjoy all the features of PeerTube!</strong> Uživatelské jméno, e-mail, heslo a už můžete <strong>užívat všechny funkce PeerTube!</strong>
PeerTube news archive Archiv novinek PeerTube
PeerTube news! Novinky na PeerTube!
Discover the latest PeerTube improvements Objevte nejnovější vylepšení PeerTube
See older news Podívejte se na starší zprávy
PeerTube news Novinky PeerTube
Page not found Stránka nenalezena
Go back to the homepage Zpět na domovskou stránku
Thanks to our crowdfunfing contributors, PeerTube V3 with live streaming support, global search, playlists embed and more moderation tools is out! Díky našim crowdfunfingovým přispěvatelům je PeerTube V3 s podporou živého vysílání, globálního vyhledávání, vkládání playlistů a dalších moderátorských nástrojů venku!
2020 roadmap Plán pro rok 2020
<a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Read the blog post for more information </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Přečtěte si příspěvek na blogu pro více informací </a>
Let's pave the way to PeerTube live streaming in v3! Vydláždíme cestu k živému vysílání PeerTube ve verzi 3!
Support the development of PeerTube! Podpořte vývoj PeerTube!
Donate, share: we will need all the help we can get to complete this roadmap. Přispějte, sdílejte: k dokončení tohoto plánu budeme potřebovat veškerou pomoc, kterou můžeme získat.
raised in %{ days } day přibylo za %{ days } den
contributors přispěvatelé
Step 1 Krok 1
(June) (červen)
Search through the fediverse Vyhledávání ve fediverse
Ability to create search indexes Možnost vytváření vyhledávacích indexů
Instance broadcast messages Instance vysílání zpráv
WIP to improve UX/UI WIP pro zlepšení UX/UI

Loading…

User avatar petrbalicek

Suggestion accepted

joinpeertube / mainCzech

3 months ago
User avatar None

Suggestion added

joinpeertube / mainCzech

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

String age
7 months ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 498