Translation

adoption->signup->a
French
Key French Gaelic Actions
title Quelques questions pour découvrir Mobilizon… Ceist no dhà airson eòlas fhaighinn air Mobilizon…
adoption->title Ressources Goireasan
adoption->signup->q Comment je fais pour m’inscrire? Ciamar a nì mi clàradh?
adoption->signup->a Il vous faut avant tout trouver une instance de Mobilizon, c’est-à-dire
un site web Mobilizon qu’un hébergeur a installé sur son serveur.

Vous trouverez **notre sélection d’instances sur
[mobilizon.org](@:link.mzo)**: notez que cette sélection est
faite à partir de critères qui nous sont propres, et peuvent ne pas
vous correspondre.

Vous trouverez **un index plus complet des instances publiques Mobilizon
[sur cette page](@:link.jmz-instances)**.

Pour mieux choisir votre instance Mobilizon, pensez à aller regarder sa
page «à propos» qui devrait vous éclairer sur qui propose cette
instance, pourquoi, et dans quelles conditions.
Sa chiad dol a-mach, feumaidh tu ionstans de Mhobilizon a lorg, ’s e seo
làrach-lìn Mobilizon a stàlaich òstair air frithealaiche.

Gheibh thu **ar roghadh is taghadh de dh’ionstansan air
[mobilizon.org](@:link.mzo)**. Thoir an aire gu bheil an roghainn seo stèidhichte air
na beachdan againn fhèin nach eil a-rèir na bhios freagarrach dhut-sa ma dh’fhaoidte.

Gheibh thu **[liosta nas coileanta de dh’ionstansan poblach dhe Mhobilizon
air an duilleag seo](@:link.jmz-instances)**.

Airson deagh thaghadh a dhèanamh air an ionstans agad de Mhobilizon, leugh an duilleag “mu dhèidhinn”
aige. Bu chòir dhan duilleag sin innse dhut cò tha ag òstadh an ionstans agus carson agus dè na cumhaichean a th’ air.
adoption->install->q Comment installer Mobilizon sur mon serveur? Ciamar a stàlaicheas mi Mobilizon air an fhrithealaiche agam?
adoption->install->a Vous trouverez la méthode que nous préconisons dans [notre documentation
pour installer Mobilizon](@:link.jmz-docs/administration/install)
sur votre serveur.

Nous compléterons cette documentation au fur et à mesure que des
contributeurs et contributrices nous aideront à maintenir d’autres méthodes
d’installation (Docker, etc.)
Tha sinn a’ mìneachadh an dòigh a mholamaid san [docamaideadh againn air mar a stàlaicheas tu Mobilizon](@:link.jmz-docs/administration/install) air an fhrithealaiche agad.

Cuiridh sinn ris an docamaideadh sin nuair a
gheibh sinn cuideachadh le glèidheadh
dòighean stàlaidh eile (Docker, mar eisimpleir)
adoption->use->q Comment apprendre à me servir de Mobilizon? Ciamar a dh’ionnsaicheas mi Mobilizon a chleachdadh?
adoption->use->a Vous trouverez ici [notre documentation d’utilisation de
Mobilizon](@:link.jmz-docs/use).

Si vous n’y trouvez pas la réponse aux questions que vous vous posez ou
si vous pensez qu’il y manque des informations, venez en discuter avec
nous sur [notre forum des contributions](@:link.jmz-forum).
Gheibh thu [leabhar-mìneachaidh dhan luchd-cleachdaidh Mobilizon an-seo](@:link.jmz-docs/use).

Mura lorg thu freagairt dhan cheist agad ann no
ma tha thu dhen bheachd gu bheil fiosrachadh a dhìth, thig a bhruidhinn rinn
air [bòrd-brath an luchd-cuideachaidh againn](@:link.jmz-forum).
adoption->develop->q Comment participer au code de Mobilizon? Ciamar a chuireas mi ri còd Mobilizon?
adoption->develop->a Tout d’abord, il va falloir des connaissances en Git et en Elixir.
Si cela ne vous dit rien, c’est que, pour l’instant, le projet n’est pas
en capacité de recevoir vos contributions en code.

Ensuite, il suffit d’aller sur [le dépôt du logiciel](@:git.mobilizon),
et d’écrire une issue ou bien de le forker pour commencer à proposer ses
propres contributions.

Bien entendu, c’est toujours mieux de venir se parler avant, par exemple
en utilisant [notre salon
Matrix](https://matrix.to/#/#Mobilizon:matrix.org).
Sa chiad dol a-mach, feumaidh tu a bhith eòlach air Git agus Elixir.
Mur eil càil a dh’fhios agad cò air a tha sinn a-mach,
chan eil am pròiseict deis airson gabhail ris a’ chòd agad fhathast. Tha sinn duilich mu sin!

Ma tha thu eòlach air na h-innealan sin, cha leig thu leas ach tadhal air [ionad-tasgaidh a’ bhathair-bhog](@:git.mobilizon)
agus issue no fork dhen ionad-tasgaidh a chruthachadh airson an tabhartas agad a mholadh.

Gu nàdarra, tha e nas fheàrr bruidhinn ri chèile mus tòisich thu air an obair.
’S urrainn dhut [an seòmar
Matrix againn](https://matrix.to/#/#Mobilizon:matrix.org) a chleachdadh airson sin.
adoption->contribute->q Comment participer à Mobilizon, si je ne sais pas coder? Ciamar a chuidicheas mi le Mobilizon mur eil comas prògramachaidh agam?
adoption->contribute->a Le plus simple, c’est de venir parler avec nous, sur [l’espace
dédié à Mobilizon](@:link.jmz-forum)
dans notre forum des contributions.

Souvenez-nous que nous ne sommes pas une multi-nationale du web, ni même
une grosse start-up, mais une association de moins de 40 membres (qui
mènent d’autres projets en parallèle).
Ne vous formalisez pas si nous mettons du temps à vous répondre!
’S e an dòigh as fhasa gun dig thu a bhruidhinn rinn ann an [rùm Mobilizon](@:link.jmz-forum) air a’ bhòrd-bhrath againn.

Thoir an aire nach e companaidh teicneolais eadar-nàiseanta a th’ annainn
no fiù ’s startup ach comann le nas lugha na 40 ball
(a nì pròiseactan eile aig an aon àm cuideachd).
Na gabh dragh mura faigh thu freagairt uainn sa bhad. Èistidh sinn riut!
utility->title Utilisation Cleachdadh
utility->social->q Comment promouvoir ce que je fais, ce que je suis, sur Mobilizon? Ciamar a bhrosnaicheas mi na tha mi ris is cò th’ annam air Mobilizon?
utility->social->a Attention: si votre objectif est la promotion, la popularité,
la viralité, la célébrité, le buzz, etc. Mobilizon n’est probablement
pas l’outil qu’il vous faut.

Mobilizon est un outil qui permet de publier des événements, et de
s’organiser en groupe (avec des discussions, un espace de liens partagés,
et la publication de billets).

**Mobilizon n’est pas un média social, ni un outil de communication
virale**: il faut plutôt le considérer comme un espace d’autonomie pour
votre groupe, dont les membres pourront suivre les nouveaux contenus.

Si vous souhaitez populariser un événement ou le billet que votre groupe
a publié sur Mobilizon, le mieux reste d’en partager le lien sur vos
médias sociaux habituels, listes de diffusion, et autres moyens de
communication sociale.
Thoir an aire: mas e àrdachadh, sluagh-chòrdadh,
dol bìorail, cliù, goileam is msaa. a tha fainear dhut, cha chreid sinn gur e Mobilizon
a tha san acainn cheart dhut.

Leigidh Mobilizon leat tachartasan fhoillseachadh agus
nithean a chur air dòigh am broinn buidhnean (a’ gabhail a-staigh deasbadan, àite airson ceanglaichean a cho-roinneadh
agus foillseachadh thiceadan).

**Chan e ùrlar meadhain shòisealta no acainn conaltraidh bìorail a th’ ann am Mobilizon**:
bu chòir dhut beachdachadh air mar rùm neo-eisimeileach dhan bhuidheann agad
agus ’s urrainn do bhuill a’ bhuidhinn leantainn air susbaint ùr ann.

Ma tha thu airson aire a thoirt air tachartas no post a dh’fhoillsich am buidheann agad air
Mobilizon, b’ fheàirrde thu an ceangal a cho-roinneadh air meadhanan sòisealta a tha ann,
air liostaichean puist no le dòighean conaltraidh shòisealta eile.
utility->group->q En quoi Mobilizon peut m’aider à organiser mon groupe? Ciamar a chuidicheas Mobilizon mi le eagrachadh a’ bhuidhinn agam?
utility->group->a Le fonctionnement de Mobilizon a été pensé pour répondre aux besoins des
groupes qui souhaitent s’organiser en interne tout en ayant une existence
publique.

Cela se traduit en plusieurs outils, publics et/ou internes au groupe:
- _(public)_ une page de présentation du groupe, présentant sa
description ainsi que ses événements et billets publics;
- _(public ou interne)_ un outil de publication d’événements;
- _(public ou interne)_ un outil de publication de billets, à la manière
d’un blog minimaliste;
- _(interne)_ un outil de discussions de groupe, à la manière d’une
catégorie de forum;
- _(interne)_ un annuaire des liens utiles du groupe, avec accès direct à
des outils collaboratifs.

Ces outils sont là pour que les aventures collectives ne se limitent pas
à un hashtag et un rassemblement, en donnant aux bonnes volontés les
moyens de créer du collectif et de favoriser le faire ensemble.
Chaidh gleusan Mobilizon a dhealbhadh ach am freagair iad ri feumalachdan bhuidhnean
a bu mhiann leotha am fèin-eagrachadh gu prìobhaideach fhad ’s a bhios iad ann gu poblach fhathast.

Tha seo ’ga thoirt dhut le iomadh acainn a tha poblach no prìobhaideach dhan bhuidheann:
- _(poblach)_ duilleag taisbeanaidh a’ bhuidhinn,
a’ gabhail a-staigh tuairisgeul cho math ri tachartasan is tiocaidean poblach;
- _(poblach no prìobhaideach)_ acainn foillseachadh thachartasan;
- _(poblach no prìobhaideach)_ acainn airson postaichean fhoillseachadh, coltach ri meanbh-bhloga;
- _(prìobhaideach)_ acainn airson deasbad sa bhuidheann, coltach ri roinn-seòrsa bùird-bhrath;
- _(prìobhaideach)_ eòlaire le ceanglaichean a tha feumail dhan bhuidheann, le inntrigeadh dìreach gu
acainnean co-obrachail.

Tha na h-acainnean seo ann ach nach biodh na h-iomairtean agaibh cuingichte air
taga hais is cruinneachadh agus bheir seo an comas dhuibh gun cruthaich sibh coimhearsnachd agus gum brosnaich sibh daoine ach an dèanadh sibh nithean còmhla.
utility->outlaw->q Si c’est libre, on peut y dire TOUT ce qu’on veut? Même des trucs hors-la-loi? On a tha e saor, am faod mi ràdh na thogras mi? Can, stuth mì-laghail cuideachd?
utility->outlaw->a Être libre ne signifie pas être au-dessus de la loi! Chaque hébergement
Mobilizon peut décider de ses propres conditions générales d’utilisation,
dans le cadre de la loi dont ils dépendent.

Par exemple, en France, les contenus niant l’holocauste sont interdits et
peuvent être signalés aux autorités. Mobilizon permet aux internautes de
signaler un contenu problématique aux personnes qui hébergent cette
instance, et chaque hébergeur doit alors appliquer sa modération
conformément à ses conditions générales et à la loi.

Le système de fédération, quant à lui, permet aux hébergeurs de décider
avec qui ils veulent se mettre en réseau, ou pas, selon les types de
contenus ou les politiques de modération des autres.
Cha chiall do shaorsa nach biodh tu fo bhuaidh an lagha! Faodaidh
gach ionstans de Mhobilizon na teirmichean is cumhaichean cleachdaidh aige fhèin a stèidheachadh
fhad ’s a ghèilleas gad ris an lagh a bheir buaidh orra.

Mar eisimpleir, chan eil susbaint a dh’àicheidh An t-Olocost ceadaichte san Fhraing agus
gabhaidh aithris dha na h-ùghdarrasan. Bheir Mobilizon comas do luchd-cleachdaidh an eadar-lìn gun
dèan iad gearan mu dhroch-shusbaint dha na daoine a tha ag òstadh
an t-ionstans agus feumaidh gach solaraiche òstaidh maorsainneachd a dhèanamh an uairsin
a-rèir nan teirmichean cleachdaidh aca agus an lagha.

Leigidh an siostam co-naisgte leis na h-òstairean co-dhùnadh
a dhèanamh dhaibh fhèin cò ris a bu toigh leatha co-nasgadh a dhèanamh is cò a sheachnaicheas iad a-rèir nan seòrsaichean
de shusbaint no poileasaidhean na maorsainneachd chàich.
Key French Gaelic Actions
adoption->contribute->a Le plus simple, c’est de venir parler avec nous, sur [l’espace
dédié à Mobilizon](@:link.jmz-forum)
dans notre forum des contributions.

Souvenez-nous que nous ne sommes pas une multi-nationale du web, ni même
une grosse start-up, mais une association de moins de 40 membres (qui
mènent d’autres projets en parallèle).
Ne vous formalisez pas si nous mettons du temps à vous répondre!
’S e an dòigh as fhasa gun dig thu a bhruidhinn rinn ann an [rùm Mobilizon](@:link.jmz-forum) air a’ bhòrd-bhrath againn.

Thoir an aire nach e companaidh teicneolais eadar-nàiseanta a th’ annainn
no fiù ’s startup ach comann le nas lugha na 40 ball
(a nì pròiseactan eile aig an aon àm cuideachd).
Na gabh dragh mura faigh thu freagairt uainn sa bhad. Èistidh sinn riut!
adoption->contribute->q Comment participer à Mobilizon, si je ne sais pas coder? Ciamar a chuidicheas mi le Mobilizon mur eil comas prògramachaidh agam?
adoption->develop->a Tout d’abord, il va falloir des connaissances en Git et en Elixir.
Si cela ne vous dit rien, c’est que, pour l’instant, le projet n’est pas
en capacité de recevoir vos contributions en code.

Ensuite, il suffit d’aller sur [le dépôt du logiciel](@:git.mobilizon),
et d’écrire une issue ou bien de le forker pour commencer à proposer ses
propres contributions.

Bien entendu, c’est toujours mieux de venir se parler avant, par exemple
en utilisant [notre salon
Matrix](https://matrix.to/#/#Mobilizon:matrix.org).
Sa chiad dol a-mach, feumaidh tu a bhith eòlach air Git agus Elixir.
Mur eil càil a dh’fhios agad cò air a tha sinn a-mach,
chan eil am pròiseict deis airson gabhail ris a’ chòd agad fhathast. Tha sinn duilich mu sin!

Ma tha thu eòlach air na h-innealan sin, cha leig thu leas ach tadhal air [ionad-tasgaidh a’ bhathair-bhog](@:git.mobilizon)
agus issue no fork dhen ionad-tasgaidh a chruthachadh airson an tabhartas agad a mholadh.

Gu nàdarra, tha e nas fheàrr bruidhinn ri chèile mus tòisich thu air an obair.
’S urrainn dhut [an seòmar
Matrix againn](https://matrix.to/#/#Mobilizon:matrix.org) a chleachdadh airson sin.
adoption->develop->q Comment participer au code de Mobilizon? Ciamar a chuireas mi ri còd Mobilizon?
adoption->install->a Vous trouverez la méthode que nous préconisons dans [notre documentation
pour installer Mobilizon](@:link.jmz-docs/administration/install)
sur votre serveur.

Nous compléterons cette documentation au fur et à mesure que des
contributeurs et contributrices nous aideront à maintenir d’autres méthodes
d’installation (Docker, etc.)
Tha sinn a’ mìneachadh an dòigh a mholamaid san [docamaideadh againn air mar a stàlaicheas tu Mobilizon](@:link.jmz-docs/administration/install) air an fhrithealaiche agad.

Cuiridh sinn ris an docamaideadh sin nuair a
gheibh sinn cuideachadh le glèidheadh
dòighean stàlaidh eile (Docker, mar eisimpleir)
adoption->install->q Comment installer Mobilizon sur mon serveur? Ciamar a stàlaicheas mi Mobilizon air an fhrithealaiche agam?
adoption->signup->a Il vous faut avant tout trouver une instance de Mobilizon, c’est-à-dire
un site web Mobilizon qu’un hébergeur a installé sur son serveur.

Vous trouverez **notre sélection d’instances sur
[mobilizon.org](@:link.mzo)**: notez que cette sélection est
faite à partir de critères qui nous sont propres, et peuvent ne pas
vous correspondre.

Vous trouverez **un index plus complet des instances publiques Mobilizon
[sur cette page](@:link.jmz-instances)**.

Pour mieux choisir votre instance Mobilizon, pensez à aller regarder sa
page «à propos» qui devrait vous éclairer sur qui propose cette
instance, pourquoi, et dans quelles conditions.
Sa chiad dol a-mach, feumaidh tu ionstans de Mhobilizon a lorg, ’s e seo
làrach-lìn Mobilizon a stàlaich òstair air frithealaiche.

Gheibh thu **ar roghadh is taghadh de dh’ionstansan air
[mobilizon.org](@:link.mzo)**. Thoir an aire gu bheil an roghainn seo stèidhichte air
na beachdan againn fhèin nach eil a-rèir na bhios freagarrach dhut-sa ma dh’fhaoidte.

Gheibh thu **[liosta nas coileanta de dh’ionstansan poblach dhe Mhobilizon
air an duilleag seo](@:link.jmz-instances)**.

Airson deagh thaghadh a dhèanamh air an ionstans agad de Mhobilizon, leugh an duilleag “mu dhèidhinn”
aige. Bu chòir dhan duilleag sin innse dhut cò tha ag òstadh an ionstans agus carson agus dè na cumhaichean a th’ air.
adoption->signup->q Comment je fais pour m’inscrire? Ciamar a nì mi clàradh?
adoption->title Ressources Goireasan
adoption->use->a Vous trouverez ici [notre documentation d’utilisation de
Mobilizon](@:link.jmz-docs/use).

Si vous n’y trouvez pas la réponse aux questions que vous vous posez ou
si vous pensez qu’il y manque des informations, venez en discuter avec
nous sur [notre forum des contributions](@:link.jmz-forum).
Gheibh thu [leabhar-mìneachaidh dhan luchd-cleachdaidh Mobilizon an-seo](@:link.jmz-docs/use).

Mura lorg thu freagairt dhan cheist agad ann no
ma tha thu dhen bheachd gu bheil fiosrachadh a dhìth, thig a bhruidhinn rinn
air [bòrd-brath an luchd-cuideachaidh againn](@:link.jmz-forum).
adoption->use->q Comment apprendre à me servir de Mobilizon? Ciamar a dh’ionnsaicheas mi Mobilizon a chleachdadh?
concepts->fediverse->a Le fediverse _(ou la fédiverse, ou le fedivers, c’est comme vous voulez,
en fait)_ désigne l’ensemble des logiciels, des hébergements et des données
qui pourraient interagir ensemble, parce qu’elles parlent la même langue,
c’est-à-dire le protocole Activity Pub.

En d’autres termes, le fediverse rassemble tous les comptes, contenus,
instances et outils qui sont en capacité de se retrouver au sein d’une
même fédération.

Attention, il faut distinguer fediverse et fédération. Plusieurs logiciels
utilisent le protocole Activity Pub: PeerTube, Mastodon, Mobilizon,
FunkWhale, etc.

Ces logiciels parlent le même langage et sont _théoriquement_ en capacité
d’interagir ensemble: ils font donc partie du fediverse.

Dans la _pratique_, ces interactions n’en sont qu’à leurs débuts, car il
faut les imaginer, puis les implémenter dans le code de ces logiciels,
puis diffuser ce bout de code en mettant à jour l’installation de ces
logiciels sur le serveur des hébergeurs.

Lorsque les hébergeurs permettent que leur instance de tel logiciel
interagisse avec l’instance d’un autre hébergeur, alors ces deux instances
interconnectées forment un petit bout de fédération.

Au sein du fédiverse, il n’y a donc pas _une_ fédération mais de
nombreuses _bulles de fédération_, plus ou moins isolées ou interconnectées.
Tha _co-shaoghal_ a’ ciallachadh bathar-bog, ionstansan is dàta sam bith
a ghabhas eadar-ghnìomhan ri chèile on a bhios iad a’ bruidhinn san aon chànan,
’s e sin pròtacal Activity Pub.

Is ciall dha seo gun cruinnich an co-shaoghal na cunntasan, tachartasan,
ionstansan is acainnean eile aig a bheil comas gun lorg iad càch a chèile am broinn
an aon cho-nasgaidh.

Tha diofar ann eadar an _co-shaoghal_ agus _co-nasgadh_.
Tha iomadh bathar-bog eadar-dhealaichte ann a chleachdas pròtacal Activity Pub: PeerTube, Mastodon,
Mobilizon, FunkWhale is msaa.

Tha iad a’ bruidhinn san aon chànan agus _’s ann gum b’ urrainn dhaibh_
eadar-ghnìomhan a ghabhail le càch a chèile: mar sin, tha iad am broinn a’ cho-shaoghail.

Gu _prataigeach_, cha deach mòran dhe na h-eadar-ghnìomhan a ghabhadh a ghabhail a thoirt gu buil fhathast on a dh’fheumas sinn beachdachadh orra ’s am prògramachadh fhathast
ach am bi iad ri fhaighinn sna bhatharan-bog. An uairsin, feumaidh sinn an sgaoileadh
le ùrachadh nan stàlaidhean dhen bhathar-bhog air frithealaichean nan òstairean.

Nuair a leigeas solaraiche òstaidh leis an ionstans dhen bhathar-bhog aca
eadar-ghìomhan a ghabhail le ionstans air òstair eile, stèidhichidh an dà ionstans sin
a tha ceangailte ri chèile cuid bheag dhen cho-nasgadh.

Chan ann ’s gu bheil _aon cho-nasgadh a-mhàin_ sa cho-shaoghal ach
tha iomadh _builgean co-nasgaidh_ ann a dh’fhaodas a chumail fa leth no a bhith co-cheangailte.
concepts->fediverse->q C’est quoi, le fédiverse? Dè th’ ann an co-shaoghal?
concepts->host->a L’hébergeur désigne la personne, ou plus souvent le groupe de personnes
(association, entreprise, collectif, etc.) qui propose un service en ligne.
Dans la pratique, ces personnes disposent d’un serveur sur lequel elles
installent un logiciel (par exemple le logiciel Mobilizon).
Cette installation du logiciel, appelée instance, est accessible en
ligne par le public, sous la forme d’un site web Mobilizon.

Le public peut donc accéder à cette instance et interagir avec, par
exemple en se créant un compte, en publiant des événements, en discutant
dans un groupe.
Toutes ces actions sont autant d’informations numériques, donc des
données qui sont hébergées sur le disque dur du serveur de l’hébergeur.

On peut comparer un hébergeur web à un propriétaire qui mettrait ses
locaux à disposition du public. Son rôle est à la fois d’assurer le bon
fonctionnement et l’entretien des infrastructures (administration du système),
mais aussi de mettre en place et de faire respecter un règlement intérieur
(modération, administration), voire d’assurer les bonnes relations avec
les propriétaires voisins s’il décide de se fédérer avec eux (politique
de fédération).
’S e an neach no, mar as trice, am buidheann de dhaoine
(comann, companaidh, urras is msaa.) a thairgeas seirbheis air loidhne a th’ ann an “solaraiche òstaidh”.
Gu prataigeach, bidh frithealaiche aig na daoine sin
air an do stàlaich iad bathar-bog (m.e. bathar-bog Mobilizon).
’S urrainn dhan mhòr-shluagh an stàladh seo dhen bhathar-bhog ris an can sinn “ionstans” inntrigeadh air loidhne
mar làrach-lìn Mobilizon.

Mar sin, ’s urrainn dhan mhòr-shluagh an t-ionstans inntrigeadh is eadar-ghnìomhan a ghabhail leis is iadsan a’ cruthachadh cunntais, a’ foillseachadh tachartasan, a’ dèanamh deasbad is msaa.
ann am buidhnean.
’S e fiosrachadh digiteach a tha sna gnìomhan sin uile, mar sin
’s e dàta a th’ annta a tha ’ga òstadh air clàr-cruaidh frithealaiche an òstair.

Tha òstair-lìn coltach ri uachdaran a dh’fhosgail an taigh aca dhan t-sluagh. ’S e an dreuchd a th’ aca gun dèan iad obair-ghlèidhidh air a’ bhun-structar (rianachd an t-siostaim)
ach gun stèidhich is gun èignich iad riaghailtean ionadail cuideachd
(maorsainneachd, rianachd) no fiù ’s gun dèan iad cinnteach gum bi dàimh chàirdeil
ri sealbhadairean san nàbaidheachd ann ma chuireas an t-òstair roimhe gun dèan iad co-nasgadh leotha-san (poileasaidhean co-nasgaidh).
concepts->host->q C’est quoi un hébergeur? Dè th’ ann an òstair / solaraiche òstaidh?
concepts->instance->a Lorsqu’une personne installe Mobilizon sur son serveur, elle crée une
_instance_ de Mobilizon. Concrètement, il s’agit d’un _site web_ généré
et géré par le logiciel Mobilizon.

Ce site web Mobilizon permet à des personnes de créer des comptes, des
groupes, des événements, etc.: les données ainsi créées se nichent alors
sur le disque dur du serveur de l’instance Mobilizon. C’est pour cela qu’on
dit aussi qu’il s’agit d’un _hébergement_.

On peut comparer ces hébergements à des locaux, comme une maison des
associations ou un immeuble d’appartements. Chaque personne se créant un
compte installe ses affaires (ses données, ses contenus) dans l’appartement.
Chaque groupe créé prend possession, en quelque sorte, d’une des salles communes.

Les utilisateurs et utilisatrices de ces locaux peuvent avoir l’impression
de s’approprier les lieux… mais concrètement, le propriétaires des murs,
celui qui est en capacité d’instaurer un règlement intérieur et de le
faire respecter, c’est l’hébergeur.
Nuair a stàlaicheas cuideigin Mobilizon air an fhrithealaiche aca, cruthaichidh iad
_ionstans_ de Mhobilizon. ’S e _làrach-lìn_ a tha sin a tha ’ga gintinn
’s ’ga stiùireadh le bathar-bog Mobilizon.

Bheir an làrach-lìn Mobilizon sin comas dhan luchd-cleachdaidh gun cruthaich iad cunntas,
buidhnean, tachartasan is msaa. Thèid an dàta a chruthachadh ’s a neadachadh
air clàr-cruaidh frithealaiche an ionstans de Mhobilizon an uairsin. Seo as adhbhar
gun can sinn _òstadh_ ris cuideachd.

’S urrainn dhut beachdachadh air ionstans mar ionad coimhearsnachd no togalach fhlataichean. Stàlaichidh gach neach a chruthaicheas cunntas
na sealbhan pearsanta (an dàta ’s an t-susbaint digiteach) aca san àite-fuirich.
Gabhaidh gach buidheann a thèid a chruthachadh sealbh air seòmar coitcheann.

Dh’fhaoidte gun saoil luchd-cleachdaidh nan seòmraichean sin gur ann
leothasan a tha an togalach… gidheadh, ’s ann aig an t-òstair
a tha sna ballachan agus is easan a stèidhicheas na riaghailtean coitcheann agus na dòighean air an dèid an èigneachadh.
concepts->instance->q C’est quoi une instance? Dè a th’ ann an ionstans?
concepts->title Concepts Bun-bheachdan
politics->activists->a Oui, Mobilizon a été pensé comme un outil répondant en priorité aux
besoins de militantes et militants qui cherchent à se rassembler,
s’organiser, et se mobiliser.

Cela signifie que nous sommes allé·es interroger des personnes militant
d’une manière ou d’une autre pour comprendre leurs pratiques numériques et
mieux imaginer l’outil qui correspondrait à leurs attentes.

Si le public militant a été au cœur de nos préoccupations dans la
conception du logiciel, cela ne veut pas dire que nous excluons les
autres usages. Nous pensons que si un outil est assez bien conçu pour
aider un groupe à organiser une manifestation, alors il devrait couvrir
les besoins d’une famille organisant un anniversaire surprise :wink:!

Dit autrement, qui que vous soyez, vous êtes libres d’utiliser Mobilizon
comme bon vous semble.
Chaidh Mobilizon a dhealbhadh mar acainn a fhreagras ri feumalachdan
an luchd-iomairt sa chiad dol a-mach ach an urrainn dhaibh tighinn còmhla.

Is ciall dha sin gun do rinn sinn agallamhan le daoine a bheachdaicheas orra fhèin mar luchd-iomairt ach an tuigeamaid na dòighean digiteach aca agus
gum beachdaicheamaid air an acainn a fhreagras ris na bhiodh iad-san an dùil air.

Ged a tha an dealbhadh againn ag amas air luchd-iomairt,
cha chiall dha sin nach eil sinn deònach gun cleachd thu air adhbharan eile e. Tha sinn dhen bheachd ma tha acainn math gu leòr airson taic a thoirt do bhuidheann
ach an cuir iad togail fianais air dòigh, bu chòir dha a bhith iomchaidh cuideachd
do theaghlach a tha a’ cur cèilidh co-là breith air dòigh os ìosal :wink:!

Los sgeul fada chur an giorrad, ge b’ e cò thusa, faodaidh tu Mobilizon a chleachdadh
mar a thogras tu.
politics->activists->q C’est vrai que Mobilizon est développé pour un public militant? Et si je ne le suis pas…? A bheil e fìor gun deach Mobilizon a dhealbhadh dhan luchd-iomairt? Am biodh e gu feum dhomh air adhbaran eile?
politics->centrist->a Non, il ne l’est pas.

Nous croyons qu’aucun outil n’est neutre: la manière dont un outil est
conçu (son design), ainsi que l’empreinte de cet outil dans notre culture
commune, tout cela influence nos comportements. C’est pour ces raisons
que, par exemple, nous avons le réflexe d’attraper un tournevis par la
poignée.

Mobilizon est développé par Framasoft, une association française
d’éducation populaire aux enjeux du numérique.

Mobilizon fait partie d’un nombre d’actions que l’association Framasoft a
rassemblées dans sa campagne [Contributopia](@:link.cuo).
Ces actions visent à proposer des outils numériques alternatifs à ceux
issus du capitalisme de surveillance, pour que les personnes qui ne se
reconnaissent pas dans un tel système puissent se créer des espaces de
liberté.

De ce fait, le développement de Mobilizon et/ou la gestion des sites
associés au projet Mobilizon (joinmobilizon.org, mobilizon.org,
instances.mobilizon.org, etc.) peuvent ne pas plaire à tout le monde
(notamment à cause d’idées, d’idéologies ou de cultures différentes).

Nous respectons cela, et rappelons que l’ensemble des logiciels du projet
Mobilizon sont libres et peuvent être dupliqués et développés avec
d’autres influences culturelles.
Chan eil.

Cha chreid sinn gu bheil acainn sam bith neo-phàirteach: bheir an dòigh air an deach acainn
a dhealbhadh agus na lorgan a dh’fhàgas e sa chultar againn
buaidh air ar giùlain. ’S ann air na h-adhbharan sin
gun gluais ar làimh gu cas an sgriubhaire
seach an taobh eile.

Tha Mobilizon ’ga leasachadh le Framasoft, seo comann Frangach
airson foghlam poblach air cuspairean digiteach.

Tha Mobilizon na phàirt de dh’iomadh gnìomh a chruinnich comann Framasoft
san iomairt againn air [Contributopia](@:link.cuo).
Tha na gnìomhan sin ag amas air roghainn eile de dh’acainnean digiteach a mholadh
seach an fheadhainn a tha calpachas caithris a’ solar dhuinn ach an urrainn dhan fheadhainn
dha nach frithealaich siostam dhen leithid rumannan airson an saorsa fhèin a chruthachadh.

A thoradh air sin, dh’fhaoidte nach còrd leasachadh Mobilizon agus/no stiùireadh nan làraichean
a tha co-cheangailte ri Mobilizon (joinmobilizon.org, mobilizon.org,
instances.mobilizon.org is msaa.) ris a h-uile duine
(gu h-àraidh ris an fheadhainn aig a bheil barailean, ideòlas no cultar diofraichte).

Tha spèis againn air sin agus bu toigh leinn cur ’nar chuimhne gu bheil a h-uile bathar-bog aig
pròiseact Mobilizon saor agus gun gabh a dhùblachadh agus leasachadh le
buaidhean cultarach eile.

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

JoinMobilizon / FAQGaelic

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

French Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
adoption->signup->a
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/translations/gd/faq.yml, string 4