Translation

infos
English
Key English Czech Actions
title Association Asociace
saveas Right click on the image and “Save image as” to reuse it Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek a "Uložit obrázek jako", abyste jej mohli znovu použít
infos ## The @:txt.soft association

The @:html.soft association is a 1901 not-for-profit association whose character
of general interest authorizes a tax deduction. Which shows its willingness
to stay an association on a human scale (less than forty members, less than
ten permanent staff)
## Asociace @:txt.soft

Sdružení @:html.soft je neziskové sdružení z roku 1901,
jehož charakter obecného zájmu opravňuje k daňovému odpočtu.
Což svědčí o jeho ochotě zůstat sdružením v lidském měřítku
(méně než čtyřicet členů, méně než deset stálých zaměstnanců)
statuts Statutes of the association Stanovy sdružení
ri Rules of procedure for the functioning of the association Jednací řád pro fungování sdružení
data->title Administrative and practical data Administrativní a praktické údaje
data->dt->juridical Legal form Právní forma
data->dt->coprez Co-chair Spolupředseda
data->dt->dg Co-direction Společné řízení
data->dt->registration Registration of the association Registrace sdružení
data->dt->staff Salaried Zaměstnanci
data->dt->headquarters Headquarters Sídlo
data->dt->org Organization Organizace
data->dt->id Full identification Úplná identifikace
data->dt->projects Main projects Hlavní projekty
data->dt->charte Charters Charty
data->dt->reports Moral reports Morální hlášení
data->dt->newsletter Newsletter Zpravodaj
Key English Czech Actions
data->dt->community Communitiy Komunita
data->dt->coprez Co-chair Spolupředseda
data->dt->dg Co-direction Společné řízení
data->dt->graphics Visuals Vizuály
data->dt->headquarters Headquarters Sídlo
data->dt->id Full identification Úplná identifikace
data->dt->juridical Legal form Právní forma
data->dt->newsletter Newsletter Zpravodaj
data->dt->org Organization Organizace
data->dt->press Press and media review Recenze tisku a médií
data->dt->projects Main projects Hlavní projekty
data->dt->registration Registration of the association Registrace sdružení
data->dt->reports Moral reports Morální hlášení
data->dt->staff Salaried Zaměstnanci
data->title Administrative and practical data Administrativní a praktické údaje
infos ## The @:txt.soft association

The @:html.soft association is a 1901 not-for-profit association whose character
of general interest authorizes a tax deduction. Which shows its willingness
to stay an association on a human scale (less than forty members, less than
ten permanent staff)
## Asociace @:txt.soft

Sdružení @:html.soft je neziskové sdružení z roku 1901,
jehož charakter obecného zájmu opravňuje k daňovému odpočtu.
Což svědčí o jeho ochotě zůstat sdružením v lidském měřítku
(méně než čtyřicet členů, méně než deset stálých zaměstnanců)
ri Rules of procedure for the functioning of the association Jednací řád pro fungování sdružení
saveas Right click on the image and “Save image as” to reuse it Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek a "Uložit obrázek jako", abyste jej mohli znovu použít
statuts Statutes of the association Stanovy sdružení
title Association Asociace

Loading…

User avatar trendspotter

Translation changed

Framasoft / AssoCzech

2 weeks ago
User avatar trendspotter

Translation changed

Framasoft / AssoCzech

2 weeks ago
User avatar None

String updated in the repository

Framasoft / AssoCzech

a month ago
User avatar None

Source string changed

Framasoft / AssoCzech

a month ago
User avatar trendspotter

New translation

Framasoft / AssoCzech

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
infos
String age
12 months ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/cs/asso.yml, string 3