Key English Vietnamese
1969393594784140832 allows to transcode multiple files in parallel. ⚠️ Requires a PeerTube restart cho phép transcode nhiều file song song cùng lúc. ⚠️ Yêu cầu khởi động lại PeerTube
780513172839038392 jobs in parallel công việc song song