Key English Vietnamese
ngb.pagination.previous « «
ngb.pagination.first «« ««
ngb.pagination.next » »
ngb.pagination.last »» »»
4467323362722952678 Unknown
5514849824631859021 100GB 100GB
616370606803836610 100MB 100MB
7709767791012306261 1080p 1080p
7641416475804061087 10GB 10GB
4941148355486671862 10 hours 10 giờ
3977630500122496087 10MB 10MB
3671005503070777897 1440p 1440p
7756250490108954499 144p 144p
1541266817985876981 1GB 1GB
5250062810079582285 1 hour 1 giờ
6285422673271535468 1 hour ago 1 giờ trước
3596798855644241001 1 host (without "http://"), account handle or channel handle per line 1 host (không có "http://"), địa chỉ tài khoản hoặc địa chỉ kênh mỗi dòng
3516494528184217808 1 host (without "http://") per line 1 host (mà không "http://") mỗi dòng
9221735175659318025 1 subscriber 1 lượt đăng ký
8392321423487952834 1 year ago 1 năm trước