Key English Albanian
ng2.template///7046347992315328430 Transcoding is enabled. The video quota only takes into account <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>original<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> video size. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> At most, this user could upload ~ <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ computeQuotaWithTranscoding() | bytes: 0 }}"/>. Ndërkodimi është i aktivizuar. Kuota video merr parasysh vetëm madhësinë <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>origjinale<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> të videos. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> E shumta, ky përdorues mund të ngarkojë ~ {{ computeQuotaWithTranscoding() | bajte: 0 }}.