Translation

Demote
English
Key English Finnish Actions
Group address Group address Ryhmän osoite
Events tagged with {tag} Events tagged with {tag} Tapahtumat tunnisteella {tag}
Explore events Explore events Tutustu tapahtumiin
#{tag} #{tag} #{tag}
No resources yet No resources yet Ei resursseja vielä
No posts yet No posts yet Ei julkaisuja vielä
No discussions yet No discussions yet Ei keskusteluja vielä
Add / Remove… Add / Remove… Lisää/poista…
You have been removed from this group's members. You have been removed from this group's members. Sinut on poistettu ryhmän jäsenistä.
Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Koska olet uusi jäsen, yksityisen sisällön näkymisessä voi kestää joitakin minuutteja.
Remove Remove Poista
Update Update Päivitä
Edited {ago} Edited {ago} Muokattu {ago}
[This comment has been deleted by it's author] [This comment has been deleted by it's author] [Kommentin kirjoittaja on poistanut kommentin]
Promote Promote Nosta
Demote Demote Häivytä
{number} members {number} members {number} jäsentä
{number} posts No posts|One post|{number} posts Ei julkaisuja|Yksi julkaisu|{number} julkaisua
Publication date Publication date Julkaisupäivä
Refresh profile Refresh profile Päivitä profiili
Suspend group Suspend group Estä ryhmä
Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data. Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data. Haluatko varmasti <b>estää</b> tämän ryhmän? Koska ryhmä toimii instanssilta {instance} käsin, estäminen poistaa siitä paikalliset jäsenet ja paikalliset tiedot sekä estää kaikki ryhmään liittyvät myöhemmät tiedot.
Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Haluatko varmasti <b>estää</b> tämän ryhmän? Kaikille jäsenille (myös muilla instanssilla oleville) ilmoitetaan asiasta ja heidät poistetaan ryhmästä, ja <b>kaikki ryhmän tiedot (tapahtumat, julkaisut, keskustelut, tehtävät jne.) poistetaan pysyvästi</b>.
Delete group Delete group Poista ryhmä
Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Haluatko varmasti <b>poistaa ryhmän kokonaan</b>? Kaikille jäsenille (myös muilla instanssilla oleville) ilmoitetaan asiasta ja heidät poistetaan ryhmästä, ja <b>kaikki ryhmän tiedot (tapahtumat, julkaisut, keskustelut, tehtävät jne.) poistetaan pysyvästi</b>.
Group display name Group display name Ryhmän näyttönimi
Federated Group Name Federated Group Name Ryhmän federaationimi
This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique. This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique. Tämä on ryhmän käyttäjätunnus (<code>{username}</code>) fediversumissa. Sen avulla ryhmä voidaan yksilöidysti löytää muiden instanssien kautta.
Banner Banner Banneri
Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Ryhmät ovat tapahtumien järjestämiseen, koordinointiin ja valmisteluun sekä yhteisön hallinnointiin tarkoitettuja tiloja.
Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Pidä kaikki aiheeseen liittyvä keskustelu samassa paikassa.
Key English Finnish Actions
Delete event Delete event Poista tapahtuma
Delete Event Delete Event Poista tapahtuma
Delete {eventTitle} Delete {eventTitle} Poista {eventTitle}
Delete everything Delete everything Poista kaikki
Delete group Delete group Poista ryhmä
Delete my account Delete my account Poista tilini
Delete post Delete post Poista julkaisu
Delete {preferredUsername} Delete {preferredUsername} Poista {preferredUsername}
Delete this discussion Delete this discussion Poista tämä keskustelu
Delete this identity Delete this identity Poista tämä identiteetti
Delete your identity Delete your identity Poista oma identiteetti
Deleting comment Deleting comment Poistetaan kommentti
Deleting event Deleting event Poistetaan tapahtuma
Deleting my account will delete all of my identities. Deleting my account will delete all of my identities. Oman tilin poistaminen poistaa kaikki identiteettini.
Deleting your Mobilizon account Deleting your Mobilizon account Poistetaan Mobilizon-tiliäsi
Demote Demote Häivytä
Description Description Kuvaus
Details Details Yksityiskohdat
Didn't receive the instructions? Didn't receive the instructions? Etkö saanut ohjeita?
Disabled Disabled Pois käytöstä
Discussions Discussions Keskustelut
Discussions list Discussions list
Displayed nickname Displayed nickname Näytettävä nimimerkki
Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph. Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph. Näytetään aloitussivulla ja metatunnisteissa. Kerro yhdessä kappaleessa, mikä on Mobilizon ja mikä tässä instanssissa on erityistä.
Display name Display name Näytä nimi
Display participation price Display participation price Näytä osallistumisen hinta
Does the event needs to be confirmed later or is it cancelled? Does the event needs to be confirmed later or is it cancelled?
Domain Domain Verkkotunnus
Do not receive any mail Do not receive any mail Älä vastaanota mitään sähköpostia
Do you really want to suspend this account? All of the user's profiles will be deleted. Do you really want to suspend this account? All of the user's profiles will be deleted.

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Demote
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 653