Translation

English (United States)
English (United States) Czech Actions
2. Create your account and enjoy PeerTube 2. Vytvořte si účet a užívejte si PeerTube
A username, an email, a password and you can already <strong>enjoy all the features of PeerTube!</strong> Uživatelské jméno, e-mail, heslo a už můžete <strong>užívat všechny funkce PeerTube!</strong>
PeerTube news archive Archiv novinek PeerTube
PeerTube news! Novinky na PeerTube!
Discover the latest PeerTube improvements Objevte nejnovější vylepšení PeerTube
Subscribe Odebírat
Your email Váš e-mail
See older news Podívejte se na starší zprávy
PeerTube news Novinky PeerTube
Page not found Stránka nenalezena
Go back to the homepage Zpět na domovskou stránku
Thank you very much for your donation to the PeerTube project! Děkujeme vám za váš příspěvek na projekt PeerTube!
Thank you Děkujeme
Thanks to you, Framasoft’s teams will be able to continue and expand the work already started on this software. Díky vám budou týmy společnosti Framasoft moci pokračovat a rozšiřovat již zahájenou práci na tomto softwaru.
The success of this fundraising depends only on you: <strong>we need you</strong> to raise awareness about this roadmap, so we can share our enthousiasm about Peertube's v3. Úspěch této sbírky závisí pouze na vás: <strong>potřebujeme vás</strong>, abyste zvýšili povědomí o tomto plánu, abychom mohli sdílet naše nadšení z Peertube v3.
Feel free <strong>to share your gesture</strong> on your favourite social networks and to talk about PeerTube around you! Neváhejte <strong>sdílet své gesto</strong> na svých oblíbených sociálních sítích a mluvit o PeerTube ve svém okolí!

Loading…

User avatar trendspotter

New translation

joinpeertube / mainCzech

8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Thank-You.vue:21
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 492