Translation

footer
English
Key English Czech Actions
title Charter Charta
md @:color.soft is a network of popular education, which has its origins in
the education world, which is principally dedicated to free (as in free speech)
software. It is collaboratively organized around three main issues: promotion,
dissemination and development of free software, enhancement of open source culture,
and an online platform of open services.

## For an open Internet

The use of free software and open standards on the Internet is the main purpose
of our project @:(html.dio).

Access to source code is the cornerstone of open source principles. @:color.soft
commits itself to place each application available in its projects under [free
license](https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html).

In case of improvement of the code, @:color.soft commits itself to place
the contribution under free license (compatible with the original license) and
will encourage any voluntary contribution from users by inviting them to enter
in contact with the author.

@:color.soft commits itself to make the source code accessible, whether
by publishing a link pointing to the official website of the application, or,
if the latter is no longer available, by publishing the code in question on a
repository.

Doing this, @:color.soft demonstrates its probity by allowing every user
to check the source code, to potentially improve it, and above all to ensure that
no unfair use will be made of his data, identity, or rights.

Users will then be able to knowingly use the available applications and learn
about all their features, advantages, limits and possible uses.

None of the data produced with the help of these applications belong to @:color.soft,
who does not apply any copyright nor censors your content. However, any content
that would be considered infringing or illegal by French law, once duly signaled,
will be immediately deleted.

## For a decentralized Internet

By offering open applications online, @:color.soft intends to promote alternative
solutions to proprietary applications that some companies propose in order to
achieve monopolies and make abusive use of personal data.

These alternatives are examples of the diversity of available open-source solutions
which can be used for personal or collective purpose. In this perspective, @:color.soft
is commited to foster their dissemination by publishing tutorials explaining how
to install these applications on your own server.

Equal access to these applications is a strong commitment: by offering them for
free, @:color.soft wishes to promote their use to the largest extent, and
to give a proof of concept that a decentralized and egalitarian Internet is possible.

## For an ethical Internet

The ethics of opensource software is about sharing and independence. @:color.soft
commits itself to never practice any censorship of the contents, nor any surveillance
of the actions of its users, and to never answer any administrative or authorities
demands without a formal legal request. In return, users commit themselves, in
production or hosting of their contents, to respect the frameworks provided by
law.

We do not practice any discrimation among users, so as to ensure the greatest
accessibility.

Personal data will not be exploited for commercial issues, or transmitted to a
third party, nor used for purposes that are not specified in the present charter.
However, users must be aware that their data might be rendered accessible, especially
when they make them public in the context of a collaborative application. In this
case, users remain responsible for their content.

## For an Internet of solidarity

@:color.soft is a not-for-profit. Its volunteers and employees devote their
time to ensure the continuity of the services offered to users. Our business model
is based on mutualisation of energies and costs. Our services are free, but it
does not mean they cost nothing. If a large number of supporters financially encouraged
@:color.soft to maintain its services, an even larger number of persons would
be able to use them, and they could even be improved.

@:color.soft has a popular education approach, and thus shares as much knowledge
as it can in order to promote the use of free software and teach users how to
install free services on their servers. Sharing technical and cognitive ressources
is what makes the Internet a common good, available for everyone and belonging
to no one.
@:color.soft je síť populárního vzdělávání, která má svůj původ
ve světě vzdělávání, který se v zásadě věnuje svobodnému
(stejně jako svobodnému projevu) softwaru. Je společně organizován
kolem tří hlavních témat: propagace, šíření a vývoj svobodného softwaru,
zlepšování kultury open source a online platforma otevřených služeb.

## Pro otevřený internet

Používání svobodného softwaru a otevřených standardů na internetu
je hlavním účelem našeho projektu @:(html.dio).

Přístup ke zdrojovému kódu je základním kamenem principů open source.@:color.soft
se zavazuje umístit každou aplikaci dostupnou ve svých projektech
pod [bezplatnou licenci](https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html).

V případě vylepšení kódu se @:color.soft zavazuje umístit příspěvek
pod bezplatnou licenci (kompatibilní s původní licencí)
a bude podporovat jakýkoli dobrovolný příspěvek uživatelů tím,
že je vyzve ke kontaktu s autorem.

@:color.soft se zavazuje zpřístupnit zdrojový kód,
ať už zveřejněním odkazu směřujícího na oficiální
webovou stránku aplikace, nebo pokud tato již není dostupná,
zveřejněním příslušného kódu na úložišti.

@:color.soft tímto prokazuje svou poctivost tím,
že umožňuje každému uživateli zkontrolovat zdrojový kód,
případně jej vylepšit, a především zajistit,
aby jeho data, identita nebo práva nebyla zneužita.

Uživatelé pak budou moci vědomě využívat dostupné aplikace
a dozvědět se o všech jejich funkcích,
výhodách, limitech a možném využití.

Žádné z dat vytvořených pomocí těchto aplikací nepatří společnosti @:color.soft,
která neuplatňuje žádná autorská práva ani necenzuruje váš obsah.
Jakýkoli obsah, který by byl podle francouzského práva považován
za porušující nebo nezákonný, bude po řádném ohlášení
okamžitě smazán.

## Pro decentralizovaný internet

Nabídkou otevřených aplikací online hodlá @:color.soft propagovat
alternativní řešení proprietárních aplikací, které některé společnosti navrhují
za účelem dosažení monopolů a zneužití osobních údajů.

Tyto alternativy jsou příklady rozmanitosti dostupných open-source řešení,
která lze použít pro osobní nebo kolektivní účely. V této perspektivě se @:color.soft zavazuje
podporovat jejich šíření publikováním výukových programů vysvětlujících,
jak tyto aplikace nainstalovat na váš vlastní server.

Rovný přístup k těmto aplikacím je silným závazkem: jejich nabídkou zdarma chce
@:color.soft propagovat jejich používání v co největší míře a poskytnout
důkaz konceptu, že decentralizovaný a rovnostářský internet je možný.

## Pro etický internet

Etika opensource softwaru je o sdílení a nezávislosti. @:color.soft se zavazuje,
že nikdy nebude provádět žádnou cenzuru obsahu ani žádný dohled nad činnostmi
svých uživatelů a nikdy nebude odpovídat na žádné požadavky administrativy
nebo úřadů bez formální právní žádosti. Na oplátku se uživatelé zavazují,
že při výrobě nebo hostování svého obsahu budou respektovat rámce
stanovené zákonem.

Mezi uživateli nepraktikujeme žádnou diskriminaci,
abychom zajistili co největší dostupnost.

Osobní údaje nebudou využívány pro komerční účely, předávány třetí straně
ani používány pro účely, které nejsou specifikovány v této chartě. Uživatelé si však
musí být vědomi toho, že jejich data mohou být zpřístupněna,
zejména když je zveřejní v kontextu společné aplikace.
V tomto případě zůstávají uživatelé odpovědní za svůj obsah.

## Za internet solidarity

@:color.soft je nezisková organizace. Její dobrovolníci a zaměstnanci věnují svůj čas
zajištění kontinuity služeb nabízených uživatelům. Náš obchodní model
je založen na vzájemném sdílení energií a nákladů. Naše služby jsou zdarma,
ale to neznamená, že nic nestojí. Pokud by velké množství podporovatelů
finančně podpořilo @:color.soft zachování jeho služeb,
mohlo by je využívat ještě větší množství osob a mohly by se dokonce zlepšit.

@:color.soft má populární vzdělávací přístup, a proto sdílí co nejvíce znalostí,
aby propagoval používání svobodného softwaru a učil uživatele,
jak instalovat bezplatné služby na jejich servery.
Sdílení technických a kognitivních zdrojů je to, co dělá internet společným statkem,
dostupným pro každého a nepatřící nikomu.
footer Charter of Free, Ethical, Decentralized and Solidarity Services,<br />approved
by @:color.soft on October 6th 2014.

Translation by Framalang contributors Théo, #!, goofy, Diane
Charta svobodných, etických, decentralizovaných a solidárních služeb,<br /> schváleno
@:color.soft dne 6. října 2014.

Překlad: Théo, #!, goofy, Diane, přispěvatelé Framalangu
Key English Czech Actions
footer Charter of Free, Ethical, Decentralized and Solidarity Services,<br />approved
by @:color.soft on October 6th 2014.

Translation by Framalang contributors Théo, #!, goofy, Diane
Charta svobodných, etických, decentralizovaných a solidárních služeb,<br /> schváleno
@:color.soft dne 6. října 2014.

Překlad: Théo, #!, goofy, Diane, přispěvatelé Framalangu
md @:color.soft is a network of popular education, which has its origins in
the education world, which is principally dedicated to free (as in free speech)
software. It is collaboratively organized around three main issues: promotion,
dissemination and development of free software, enhancement of open source culture,
and an online platform of open services.

## For an open Internet

The use of free software and open standards on the Internet is the main purpose
of our project @:(html.dio).

Access to source code is the cornerstone of open source principles. @:color.soft
commits itself to place each application available in its projects under [free
license](https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html).

In case of improvement of the code, @:color.soft commits itself to place
the contribution under free license (compatible with the original license) and
will encourage any voluntary contribution from users by inviting them to enter
in contact with the author.

@:color.soft commits itself to make the source code accessible, whether
by publishing a link pointing to the official website of the application, or,
if the latter is no longer available, by publishing the code in question on a
repository.

Doing this, @:color.soft demonstrates its probity by allowing every user
to check the source code, to potentially improve it, and above all to ensure that
no unfair use will be made of his data, identity, or rights.

Users will then be able to knowingly use the available applications and learn
about all their features, advantages, limits and possible uses.

None of the data produced with the help of these applications belong to @:color.soft,
who does not apply any copyright nor censors your content. However, any content
that would be considered infringing or illegal by French law, once duly signaled,
will be immediately deleted.

## For a decentralized Internet

By offering open applications online, @:color.soft intends to promote alternative
solutions to proprietary applications that some companies propose in order to
achieve monopolies and make abusive use of personal data.

These alternatives are examples of the diversity of available open-source solutions
which can be used for personal or collective purpose. In this perspective, @:color.soft
is commited to foster their dissemination by publishing tutorials explaining how
to install these applications on your own server.

Equal access to these applications is a strong commitment: by offering them for
free, @:color.soft wishes to promote their use to the largest extent, and
to give a proof of concept that a decentralized and egalitarian Internet is possible.

## For an ethical Internet

The ethics of opensource software is about sharing and independence. @:color.soft
commits itself to never practice any censorship of the contents, nor any surveillance
of the actions of its users, and to never answer any administrative or authorities
demands without a formal legal request. In return, users commit themselves, in
production or hosting of their contents, to respect the frameworks provided by
law.

We do not practice any discrimation among users, so as to ensure the greatest
accessibility.

Personal data will not be exploited for commercial issues, or transmitted to a
third party, nor used for purposes that are not specified in the present charter.
However, users must be aware that their data might be rendered accessible, especially
when they make them public in the context of a collaborative application. In this
case, users remain responsible for their content.

## For an Internet of solidarity

@:color.soft is a not-for-profit. Its volunteers and employees devote their
time to ensure the continuity of the services offered to users. Our business model
is based on mutualisation of energies and costs. Our services are free, but it
does not mean they cost nothing. If a large number of supporters financially encouraged
@:color.soft to maintain its services, an even larger number of persons would
be able to use them, and they could even be improved.

@:color.soft has a popular education approach, and thus shares as much knowledge
as it can in order to promote the use of free software and teach users how to
install free services on their servers. Sharing technical and cognitive ressources
is what makes the Internet a common good, available for everyone and belonging
to no one.
@:color.soft je síť populárního vzdělávání, která má svůj původ
ve světě vzdělávání, který se v zásadě věnuje svobodnému
(stejně jako svobodnému projevu) softwaru. Je společně organizován
kolem tří hlavních témat: propagace, šíření a vývoj svobodného softwaru,
zlepšování kultury open source a online platforma otevřených služeb.

## Pro otevřený internet

Používání svobodného softwaru a otevřených standardů na internetu
je hlavním účelem našeho projektu @:(html.dio).

Přístup ke zdrojovému kódu je základním kamenem principů open source.@:color.soft
se zavazuje umístit každou aplikaci dostupnou ve svých projektech
pod [bezplatnou licenci](https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html).

V případě vylepšení kódu se @:color.soft zavazuje umístit příspěvek
pod bezplatnou licenci (kompatibilní s původní licencí)
a bude podporovat jakýkoli dobrovolný příspěvek uživatelů tím,
že je vyzve ke kontaktu s autorem.

@:color.soft se zavazuje zpřístupnit zdrojový kód,
ať už zveřejněním odkazu směřujícího na oficiální
webovou stránku aplikace, nebo pokud tato již není dostupná,
zveřejněním příslušného kódu na úložišti.

@:color.soft tímto prokazuje svou poctivost tím,
že umožňuje každému uživateli zkontrolovat zdrojový kód,
případně jej vylepšit, a především zajistit,
aby jeho data, identita nebo práva nebyla zneužita.

Uživatelé pak budou moci vědomě využívat dostupné aplikace
a dozvědět se o všech jejich funkcích,
výhodách, limitech a možném využití.

Žádné z dat vytvořených pomocí těchto aplikací nepatří společnosti @:color.soft,
která neuplatňuje žádná autorská práva ani necenzuruje váš obsah.
Jakýkoli obsah, který by byl podle francouzského práva považován
za porušující nebo nezákonný, bude po řádném ohlášení
okamžitě smazán.

## Pro decentralizovaný internet

Nabídkou otevřených aplikací online hodlá @:color.soft propagovat
alternativní řešení proprietárních aplikací, které některé společnosti navrhují
za účelem dosažení monopolů a zneužití osobních údajů.

Tyto alternativy jsou příklady rozmanitosti dostupných open-source řešení,
která lze použít pro osobní nebo kolektivní účely. V této perspektivě se @:color.soft zavazuje
podporovat jejich šíření publikováním výukových programů vysvětlujících,
jak tyto aplikace nainstalovat na váš vlastní server.

Rovný přístup k těmto aplikacím je silným závazkem: jejich nabídkou zdarma chce
@:color.soft propagovat jejich používání v co největší míře a poskytnout
důkaz konceptu, že decentralizovaný a rovnostářský internet je možný.

## Pro etický internet

Etika opensource softwaru je o sdílení a nezávislosti. @:color.soft se zavazuje,
že nikdy nebude provádět žádnou cenzuru obsahu ani žádný dohled nad činnostmi
svých uživatelů a nikdy nebude odpovídat na žádné požadavky administrativy
nebo úřadů bez formální právní žádosti. Na oplátku se uživatelé zavazují,
že při výrobě nebo hostování svého obsahu budou respektovat rámce
stanovené zákonem.

Mezi uživateli nepraktikujeme žádnou diskriminaci,
abychom zajistili co největší dostupnost.

Osobní údaje nebudou využívány pro komerční účely, předávány třetí straně
ani používány pro účely, které nejsou specifikovány v této chartě. Uživatelé si však
musí být vědomi toho, že jejich data mohou být zpřístupněna,
zejména když je zveřejní v kontextu společné aplikace.
V tomto případě zůstávají uživatelé odpovědní za svůj obsah.

## Za internet solidarity

@:color.soft je nezisková organizace. Její dobrovolníci a zaměstnanci věnují svůj čas
zajištění kontinuity služeb nabízených uživatelům. Náš obchodní model
je založen na vzájemném sdílení energií a nákladů. Naše služby jsou zdarma,
ale to neznamená, že nic nestojí. Pokud by velké množství podporovatelů
finančně podpořilo @:color.soft zachování jeho služeb,
mohlo by je využívat ještě větší množství osob a mohly by se dokonce zlepšit.

@:color.soft má populární vzdělávací přístup, a proto sdílí co nejvíce znalostí,
aby propagoval používání svobodného softwaru a učil uživatele,
jak instalovat bezplatné služby na jejich servery.
Sdílení technických a kognitivních zdrojů je to, co dělá internet společným statkem,
dostupným pro každého a nepatřící nikomu.
title Charter Charta
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framasoft/Charte
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Framasoft/Manifest Charta svobodných, etických, decentralizovaných a solidárních služeb,<br /> schváleno
@:color.soft dne 6
Poslední aktualizace manifestu: 27. října 2014.

P
22 (překlad: Théo, #!, goofy, Diane, přispěvatelé FramalanguDeepL)
Translated Framasoft/Legals Charta svobodných, etických, decentralizovaných a solidárních služeb,<br /> schváleno
Právní informace sdružení @:color.soft dne ,<br />6. října 2014.

Překlad: Théo, #!, goofy, Diane, přispěvatelé Framalangu
Translated Framasoft/CGU Charta svobodných, etických, decentralizovaných a solidárních služeb,<br /> schváleno
@:color.soft dne 6. říj
Podmínky používání online služeb sdružení @:color.soft,<br />verze
1.0.3 z 11 dub
na, 2014.

Překlad: Théo, #!, goofy, Diane, přispěvatelé Framalangu
6.
Translated Framasoft/Trademarks Charta svobodných, etických, decentralizovaných a solidárních služeb,<br /> schváleno
@:color.soft dne 6. října 2014.

Překlad: Théo, #!, goofy, Diane, přispěvatelé Framalangu
Framasoft,<br /> 8. června 2021.

Loading…

User avatar trendspotter

Translation changed

Framasoft / CharteCzech

2 weeks ago
User avatar trendspotter

New translation

Framasoft / CharteCzech

11 months ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
footer
String age
11 months ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/cs/charte.yml, string 3