Translation

data->dd->manifest
English
Key English Czech Actions
data->dt->staff Salaried Zaměstnanci
data->dt->headquarters Headquarters Sídlo
data->dt->org Organization Organizace
data->dt->id Full identification Úplná identifikace
data->dt->projects Main projects Hlavní projekty
data->dt->charte Charters Charty
data->dt->reports Moral reports Morální hlášení
data->dt->newsletter Newsletter Zpravodaj
data->dt->press Press and media review Recenze tisku a médií
data->dt->graphics Visuals Vizuály
data->dt->community Communitiy Komunita
data->dd->juridical Association law of 1901, recognized of general interest Zákon o sdružování z roku 1901, uznaný v obecném zájmu
data->dd->staff @:people.employees employees @:people.employees zaměstnanci
data->dd->org Association supporting free and contributing projects Sdružení podporující svobodné a přispívající projekty
data->dd->id See the file Viz soubor
data->dd->manifest Manifest Manifest
data->dd->charte Charter of the association and its services Statut sdružení a jeho služby
data->dd->cgu CGU CGU
data->dd->moderation Charter of moderation Listina moderování
data->dd->reportsFinancial Financial report Finanční zpráva
data->dd->reportsWriting activity report in progress probíhající zpráva o činnosti
data->dd->reportsResults Income statement Výkaz zisků a ztrát
data->dd->reportsActivities Activity report Zpráva o činnosti
data->dd->reportsMAndF Moral and financial report Morální a finanční zpráva
data->dd->newsletter Registration and archives Registrace a archivy
data->dd->press Annual table Výroční tabulka
data->dd->graphics Graphic charter and logos Grafická listina a loga
data->dd->print Print Tisk
data->dd->benevalo Valued volunteerism Oceňované dobrovolnictví

Loading…

User avatar trendspotter

New translation

Framasoft / AssoCzech

2 weeks ago
User avatar None

String updated in the repository

Framasoft / AssoCzech

 
a month ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
data->dd->manifest
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
src/translations/cs/asso.yml, string 26