Translation

data->dd->print
English
Key English Czech Actions
data->dd->benevalo Valued volunteerism Oceňované dobrovolnictví
data->dd->cgu CGU CGU
data->dd->charte Charter of the association and its services Statut sdružení a jeho služby
data->dd->graphics Graphic charter and logos Grafická listina a loga
data->dd->id See the file Viz soubor
data->dd->juridical Association law of 1901, recognized of general interest Zákon o sdružování z roku 1901, uznaný v obecném zájmu
data->dd->manifest Manifest Manifest
data->dd->moderation Charter of moderation Listina moderování
data->dd->newsletter Registration and archives Registrace a archivy
data->dd->org Association supporting free and contributing projects Sdružení podporující svobodné a přispívající projekty
data->dd->press Annual table Výroční tabulka
data->dd->print Print Tisk
data->dd->reportsActivities Activity report Zpráva o činnosti
data->dd->reportsFinancial Financial report Finanční zpráva
data->dd->reportsMAndF Moral and financial report Morální a finanční zpráva
data->dd->reportsResults Income statement Výkaz zisků a ztrát
data->dd->reportsWriting activity report in progress probíhající zpráva o činnosti
data->dd->staff @:people.employees employees @:people.employees zaměstnanci
data->dt->charte Charters Charty
data->dt->community Communitiy Komunita
data->dt->coprez Co-chair Spolupředseda
data->dt->dg Co-direction Společné řízení
data->dt->graphics Visuals Vizuály
data->dt->headquarters Headquarters Sídlo
data->dt->id Full identification Úplná identifikace
data->dt->juridical Legal form Právní forma

Loading…

User avatar trendspotter

New translation

Framasoft / AssoCzech

2 weeks ago
User avatar None

String updated in the repository

Framasoft / AssoCzech

 
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Key
data->dd->print
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
src/translations/cs/asso.yml, string 38