English Albanian
Go to the video page Shko te faqja e videos
Speed Shpejtësi
Connection Speed Shpejtësi Lidhjeje
Playback Rate Shpejtësi Luajtjeje
Progress Bar Shtyllë Ecurie
Stats for nerds Statistika për të fiksuar
Text Edge Style Stil Teksti Skajesh
No compatible source was found for this media. S’u gjet burim i përputhshëm për këtë media.
Raised Të fryra
Text Tekst
Uniform Të njëtrajtshme
Total Transfered Të shpërngulur Gjithsej
Depressed Të shtypura
Transparent Të tejdukshme
Subtitles Titra
Captions Titra
Subtitles/CC Titra/CC
Done U bë
Loaded U ngarkua
Video UUID UUID Videoje