English Albanian
{1} is loading. {1} po ngarkohet.
A network error caused the media download to fail part-way. Një gabim rrjeti shkaktoi dështimin e shkarkimit të medias në gjysmë të rrugës.
Audio Player Lojtës Audiosh
Audio Track Gjurmë Audio
Auto Auto
Background Sfond
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Fillim i dritares së dialogëve. Shtypja e tastit Esc do ta anulojë veprimin dhe mbyllë dritaren.
Black E zezë
Blue Blu
Buffer Progress Buffer Progress
Buffer State Gjendje Buffer-i
Captions Titra
Caption Settings Dialog Dialog Rregullimesh Legjendash
captions off me titra
captions settings rregullime legjendash
Casual Informal
Chapters Kapituj
Close Mbylle
Close Modal Dialog Mbylle Dialogun Modal
Codecs Kodekë