English Albanian
Video UUID UUID Videoje
Viewport / Frames Ekran / Kuadro
Resolution Qartësi
Volume Volume
Codecs Kodekë
Color Color
Connection Speed Shpejtësi Lidhjeje
Network Activity Veprimtari në Rrjet
Total Transfered Të shpërngulur Gjithsej
Download Breakdown Zbërthim Shkarkimesh
Buffer Progress Buffer Progress
Buffer State Gjendje Buffer-i
Live Latency Vonesë Në Transmetim të Drejtpërdrejtë
off
Player mode Player mode
Audio Player Lojtës Audiosh
Video Player Lojtës Videosh
Play Luaje
Pause Pushim
Replay Riluaje