English Slovak
Quality Kvalita
Auto Automaticky
Speed Rýchlosť
Subtitles/CC Titulky
peers rovesníkov
peer rovesník
Go to the video page Prejsť na stránku s videom
Settings Nastavenia
Uses P2P, others may know you are watching this video. Používa P2P, ostatní môžu zistiť, že pozaráte toto video.
Copy the video URL Skopírovať odkaz na toto video
Copy the video URL at the current time Skopírovať odkaz na toto video v danom čase
Copy embed code Skopírovať včleňovací kód
Copy magnet URI Skopírovať odkaz typu magnet
Total downloaded: Celkovo stiahnuté:
Total uploaded: Celkovo nahraté:
Audio Player Audio Prehrávač
Video Player Video Prehrávač
Play Prehrať
Pause Pozastaviť
Replay Opakovať