English Vietnamese
avatar ảnh đại diện
banner ảnh bìa kênh
like thích
live livestream
permanent live livestream vĩnh viễn
Quota Giới hạn
stream