Key English Swedish
2 report anmälan
review granskning
search index sökregister
Search (page title) Sök
spam or misleading spam eller vilseledande
subtitle undertext
subtitles undertexter
tag tagg
theme tema
thumbnail miniatyrbild
Token Nyckel
tombstone arkivera
tracker tracker
transcoding omkodning
unsubscribe avsluta prenumeration
URL webbadress
vidiverse videoversum
violent or repulsive våldsamt eller motbjudande
VOD video on demand
watch later titta senare