English Dutch
144p
abuse misbruik
accept aanvaarden
account account
actions acties
add ability for in staat stellen
administrator beheerder
administrators beheerders
allow toestaan
any gelijk welke
application toepassing
appropriate geschikt
approve goedkeuren
aspect ratio beeldverhouding
audit nazicht
autoplay automatisch afspelen
avatar profielfoto
background achtergrond
banner
block blokkering