The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Catalan
8150022485860412528 Account <x id="PH"/> muted. Account <x id="PH"/> muted.
2558977494773636050 Account <x id="PH"/> muted by the instance. Account <x id="PH"/> muted by the instance.
7390990800435887351 Account <x id="PH"/> unmuted. Account <x id="PH"/> unmuted.
3085641638748358969 Account <x id="PH"/> unmuted by the instance. Account <x id="PH"/> unmuted by the instance.
8639315630141911544 Account <x id="PH"/> unmuted by your instance. Account <x id="PH"/> unmuted by your instance.
4850841867094321899 Some instances hide videos containing mature or explicit content by default. Algunes instàncies amaguen vídeos que tenen contingut explícit o per a adults per defecte
8819563010322372715 An email asking for password reset has been sent to <x id="PH"/>. An email asking for password reset has been sent to <x id="PH"/>.
2687679787442328897 An email with verification link will be sent to <x id="PH"/>. An email with verification link will be sent to <x id="PH"/>.
1420294365005204590 These settings apply only to your session on this instance. Aquestos ajustos només s'apliquen a aquesta sessió en la instància
4416005356063364306 This video is blocked. Aquest vídeo està bloquejat
7589345916094713536 Video channel <x id="PH"/> updated. Canal de vídeo <x id="PH"/> actualitzat.
1137937154872046253 Video channel <x id="PH"/> created. Canal de vídeo <x id="PH"/> creat.
624066830180032195 Video channel <x id="PH"/> deleted. Canal de vídeo <x id="PH"/> eliminat.
6284442506490785579 Useful links Enllaços ùtils.
968295009933361070 Too many attempts, please try again after <x id="PH"/> minutes. Hi ha massa intents, torna-ho a provar després de <x id="PH"/> minuts.
285180972645018518 Sorry, the upload feature is disabled for your account. If you want to add videos, an admin must unlock your quota. Ho sentim, la funció de pujada està deshabilitada per al teu compte. Si vols agregar vídeos, un administrador ha de desbloquejar la teua quota
1598375456114200087 Instance <x id="PH"/> muted. Instance <x id="PH"/> muted.
4991892477258601737 Instance <x id="PH"/> muted by the instance. Instance <x id="PH"/> muted by the instance.
3096398988891996621 Instance <x id="PH"/> muted by your instance. Instance <x id="PH"/> muted by your instance.
7246356397085094208 Instance <x id="PH"/> unmuted. Instance <x id="PH"/> unmuted.