Context English Catalan
Event %{title} has been updated S'ha actualitzat {%title}
New title: %{title} Nou títol: %{title}
You requested a new password for your account on %{instance}. Algú ha soŀlicitat a %{instance} una contrasenya nova.
Warning Alerta
Confirm your participation to event %{title} Confirma que participaràs a l'activitat %{title}
terms An internal ID for your current selected identity Un identificador intern per la teva identitat actual
terms An internal user ID Un identificador intern
terms Any of the information we collect from you may be used in the following ways: Qualsevol informació que recollim de tu la podrem fer servir d'aquestes maneres:
terms Basic account information Informació bàsica del compte
terms Do not share any dangerous information over Mobilizon. No comparteixis informació perillosa a través de Mobilizon.
terms Do we disclose any information to outside parties? Revelem algun tipus d'informació a altri?
terms Do we use cookies? Fem servir cookies?
terms How do we protect your information? Com protegim la teva informació?
terms IPs and other metadata Adreces IP i altres metadades
terms Published events and comments Activitats i comentaris publicats
terms Retain the IP addresses associated with registered users no more than 12 months. Mantingues les adreces IP associades a usuàries registrades no més de 12 mesos.
terms Tokens to authenticate you Claus per autenticar-te
terms We also may retain server logs which include the IP address of every request to our server. També podem guardar registres del funcionament del servidor, que poden incloure l'adreça IP de cada petició que rep.
terms We store the following information on your device when you connect: Desem aquesta informació al teu dispositiu quan et connectes:
terms We will make a good faith effort to: Ens esforçarem de bona fe per a: