English Polish
Something went wrong Coś poszło nie tak
Unknown Resource Nieznany zasób
You don't have permission to do this Nie masz uprawnień aby to zrobić
You need to be logged in Musisz być zalogowany(-a)
You can't accept this invitation with this profile. Nie możesz zaakceptować tego zaproszenia z tego profilu.
You can't reject this invitation with this profile. Nie możesz odrzucić tego zaproszenia z tego profilu.
File doesn't have an allowed MIME type. Plik nie ma dozwolonego typu MIME.
Profile is not administrator for the group Profil nie jest administratorem grupy
You can't edit this event. Nie możesz edytować tego wydarzenia.
You can't attribute this event to this profile. Nie możesz przypisać tego wydarzenia do tego profilu.
This invitation doesn't exist. To zaproszenie nie istnieje.
This member already has been rejected. Ten członek już został odrzucony.
You don't have the right to remove this member. Nie masz uprawnień do usunięcia tego członka.
Error while creating resource Wystąpił błąd podczas zapisywania zgłoszenia
Provided profile doesn't have moderator permissions on this event Wskazany profil moderatora nie ma uprawnień dla tego wydarzenia
Comment not found Nie znaleziono wydarzenia
Error while creating a discussion Wystąpił błąd podczas zapisywania zgłoszenia
Error while updating locale Wystąpił błąd podczas aktualizacji zgłoszenia
Error while uploading pictures Wystąpił błąd podczas aktualizacji zgłoszenia
Failed to validate user email Nie udało się zwalidować użytkownika