English (United States) Polish
Add <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=captions">subtitles</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
A federation of interconnected hosting providers Federacja połączonych ze sobą usług hostingowych
<a href="#what-are-the-peertube-features-for-administrators">Yes it does!</a> Since the first stable release of PeerTube in October 2018, <strong>every release</strong> added or improved moderation features: Od wydania pierwszej stabilnej wersji PeerTube w październiku 2018, <strong>każde wydanie</strong> dodało lub usprawniło funkcje moderacyjne:
And do live streams Transmisje na żywo
And there's more! PeerTube uses <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a>, a federating protocol that <strong>allows you to interact with other software</strong>, provided they also use this protocol. For example, PeerTube and Mastodon -a Twitter alternative- are connected: <strong>you can follow a PeerTube user from Mastodon</strong> (the latest videos from the PeerTube account you follow will appear in your feed), <strong>and even comment on a PeerTube-hosted video directly from your Mastodon's account.</strong> To nie wszystko! PeerTube wykorzystuje ActivityPub, protokół federacji <strong>pozwalający na interakcję z innym oprogramowaniem</strong>, jeżeli korzysta ono z tego samego protokołu. Na przykład, PeerTube i Mastodon – alternatywa dla Twittera – są ze sobą połączone – <strong>możesz zaobserwować użytkownika PeerTube z Mastodona</strong>, dzięki czemu najnowsze filmy z tego konta PeerTube będą pojawiać się na Twojej osi czasu, <strong>możesz nawet komentować je bezpośrednio z konta na Mastodonie.</strong>
An open code under a free/libre license Kod na wolnej/otwartej licencji
Assign <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-moderation">moderator/admin</a> roles <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=automatically-follow-other-instances">Automatically follow</a> instances from a public index <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-search">Search</a> local or remote videos and channels <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Stronę dokumentacji PeerTube</a> rozwój i utrzymywanie;
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-watch-video">Share</a> the video or the playlist URL/embed with attributes (automatically start/stop at, loop enabled, muted...) <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Oficjalną stronę dokumentacji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="/instances">Join a PeerTube community</a> depending on its topic, terms of services or code of conduct <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">Katalog instancji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
At a time when no one knows what the future holds, we deem it inappropriate to start a crowdfunding campaign and threaten not to do our best on PeerTube if we don't get the necessary funds. W czasach gdy nie wiemy co przyniesie przyszłość, uznaliśmy za nieodpowiednie rozpoczęcie kampanii crowdfundingowej grożąc, że nie zrobimy wszystkiego co możemy dla PeerTube jeśli nie zbierzemy wystarczających środków.
Bandwidth: can be mitigated using <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=instances-redundancy">PeerTube redundancy system</a> and cache servers that serve video static files in front of your PeerTube instance <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
By <strong>filtering according to your profile</strong> (video maker or viewer), <strong>topics</strong> that you are looking for or <strong>languages</strong> you speak, <strong>find an instance whose rules match your needs!</strong> <strong>Na podstawie tego, do czego wykorzystujesz platformę</strong> (tworzenie filmów czy oglądanie ich), <strong>tematów</strong> których szukasz czy <strong>języków</strong> których używasz, <strong>znajdź instancję której zasady spełniają Twoje potrzeby!</strong>
Choose <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=video-confidentiality-options-what-do-they-mean">video privacy</a>: public, unlisted, internal or private <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Stronę dokumentacji PeerTube</a> rozwój i utrzymywanie;
Create <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=video-channels">multiple channels</a> inside your account to group your videos by topic Rozwija i prowadzi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">wyszukiwarkę filmów/kanałów na PeerTube</a>;
Create public <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=playlist">playlists</a> assigned to your channel to organize your content or remote videos <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Customize the interface Ulepszony interfejs
Documented <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-rest-reference.html">REST API</a> and <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/maintain-tools">CLI tools</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">Tutaj znajduje się pełna lista instancji</a>, a <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="/instances">tutaj</a> znajdziesz te z otwartą rejestrację.
Does PeerTube offer moderation tools? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne