English (United States) Czech
Step 2 Krok 2
Moderation Moderování
(July) (červenec)
From June to November 2020, Framasoft will develop new features and improvements for PeerTube. We have broken down this roadmap into 4 main steps, each with its own schedule and cost, leading to the addition of peer-to-peer powered live streaming to PeerTube v3. Od června do listopadu 2020 bude Framasoft vyvíjet nové funkce a vylepšení pro PeerTube. Tento plán jsme rozdělili do 4 hlavních kroků, z nichž každý má svůj vlastní harmonogram a náklady, což povede k přidání živého vysílání na bázi peer-to-peer do PeerTube v3.
Feedback on reports Zpětná vazba k hlášením
Making moderation easier Usnadnění moderování
Sharing blocklists (spam) Sdílení seznamů blokovaných (spam)
These developments are funded by donations made to our small nonprofit organization: Framasoft. We will be raising funds progressively over the next six months of development, so that you can help us in our efforts. Tento vývoj je financován z darů naší malé neziskové organizaci: Framasoft. Během následujících šesti měsíců vývoje budeme postupně získávat finanční prostředky, abyste nám mohli pomoci v našem úsilí.
Step 3 Krok 3
(Aug. - Sept.) (srpen - září)
Online playlists sharing Sdílení seznamů skladeb online
Plugins (annotations, etc) Zásuvné moduly (anotace atd.)
Promoting plugins Propagace doplňků
Step 4 Krok 4
(Oct. - Nov.) (říjen- listopad)
Peer-to-peer (30s - 1min lag) Peer-to-peer (zpoždění 30 s - 1 min)
No chat, no gifs, no ❤️ 👍 Žádný chat, žádné gify, žádné ❤️ 👍
Post-live publishing Publikování po skončení živého vysílání
Learn more about those steps Další informace o těchto krocích
"Another" world cannot be built using surveillance capitalism's tools. "Jiný" svět nelze vybudovat pomocí nástrojů sledovacího kapitalismu.