Key English Polish
soutenir->timeline Actions timeline Oś czasu działań
peertube->modal->features->[3] Advanced search Napisy
cuo->footer All this is just a sample of all the actions we are currently working on… Discover the whole roadmap: [@:txt.cuo](@:link.cuo)! To tylko przykład wszystkich działań nad którymi pracujemy… Poznaj wszystkie nasze plany: [@:txt.cuo](@:link.cuo)!
cuo->cloud->text A unique account to synchronize your notes, calendar, contacts or its files, to collaborate on it, etc. it’s a proposal that we want to build, thanks to Nextcloud software. Indywidualne konto do synchronizacji notatek, kalendarza, kontaktów lub plików, aby na nich współpracowa, etc. jest propozycją, którą chcemy zbudować dzięki oprogramowaniu Nextcloud.
peertube->btn Browse the main features Poznaj główne funkcje
mobilizon->btn Browse the main features Poznaj główne funkcje
intro->subtitle Change the world<br />one byte at a time Zmieniaj świat<br />bajt po bajcie
cuo->chatons->title CHATONS
more->confs->title Conferences, workshops Konferencje, warsztaty
cuo->btn Contribute to another year of Contributopia Przyłącz się w następnym roku Contributopii
cuo->title Contributopia Contributopia
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Uwolnij swój Internet od Google<br />poznaj przyjazne użytkownikom narzędzia
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. **Etyczne alternatywy** mogą istnieć.<br />Przedstawienie na **{count} przykładach**.
cuo->cloud->title Frama<br />cloud Frama<br>cloud
more->title Framasoft is… Framasoft to…
soutenir->text Framasoft is a not-for-profit which can **only** keep running thanks to your donations. Do you like what we do? Do you think we’re going in the right direction? If so, and you’re able to make a donation, we’d very much appreciate it! Framasoft jest organizacją nie-dla-zysku (not-for-profit), która może kontynuować działanie **tylko** dzięki Twoim darowiznom. Podoba Ci się to co robimy? Uważasz, że idziemy w dobrym kierunku? Jeżeli tak, możesz przekazać darowiznę, będziemy bardzo wdzięczni!
more->book->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Wolne książki dzielą wolność z wolnym oprogramowaniem. Publikujemy podręczniki, książki techniczne, ale też powieści czy nawet komiksy
peertube->text Have a look to 1.0 version of PeerTube, which lets you to create **your** own alternative to YouTube. This software has been developped thanks to your contriibutions.<br />All together, let’s build a smilar to us video platform Spójrz na wersję 1.0 PeerTube, która pozwala każdemu utworzyć **własną** alternatywę dla YouTube. To oprogramowanie jest rozwijane dzięki Twojemu wkładowi.<br />Wspólnie możemy utworzyć platformę wideo pasującą do nas
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Pomóż nam utrzymywać te usługi i pomóż w powstawaniu nowych
mobilizon->link https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/ https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/