Translation

hos->what->title
English
Key English Ukrainian Actions
hos->intro->title @:txt.talk @:txt.talk
hos->intro->subtitle Chat freely with your friends Вільно спілкуйтеся зі своїми друзями
hos->intro->btn-create Create Створити
hos->intro->btn-create-a-talk Create a room Створити кімнату
hos->intro->btn-tour Guided tour Ознайомлення
hos->intro->more Learn more about @:txt.talk Дізнайтеся про @:txt.talk
hos->intro->name Room name Назва кімнати
hos->intro->link Link to share Посилання для поширення
hos->intro->copy Copy the link Копіювати посилання
hos->intro->copied Link copied! Посилання скопійовано!
hos->intro->change Change instance Змінити сервер
hos->intro->external Following a great use of the video-conferencing service @:color.talk hosted
by the @:color.soft association, this video-conference will be created on **the
[{title}]({website}) instance**
Після широкого застосування служби відеоконференцій @:color.talk
розміщеної асоціацією @:color.soft ця відеоконференція буде створена
на **сервері [{title}]({website})**
hos->intro->chatons (member of the [CHATONS](https://chatons.org) collective). (учасник колективу [CHATONS](https://chatons.org)).
hos->intro->full-list Complete list of the **{nbinstances} known instances**. Повний список **{nbinstances} відомих серверів**.
hos->intro->frama-other This room will be created on the @:color.talk service.
Other [<abbr title="Collective of independant, transparent, open, neutral and ethical
hosters">CHATONS</abbr>](https://chatons.org/en) and structures also offer
a similar service with open access.
Ця кімната буде створена у службі @:color.talk.
Інші [<abbr title="Колектив прозорих, відкритих, нейтральних і етичних
альтернативних хостерів">CHATONS</abbr>](https://chatons.org/en) та інші структури також пропонують
аналогічну службу з відкритим доступом.
hos->what->title Getting Started Розпочнімо
hos->what->tab1->label Ease of use Простота користування
hos->what->tab1->desc ### Quick and easy to create

Framatalk allows you to chat with your friends without
complex software installation or registration.
Everything happens between you and your friends,
directly from your web browser.
### Швидко та легко створити

Framatalk дає вам змогу спілкуватися з друзями без складного
встановлення програмного забезпечення або реєстрації.
Все відбувається між вами та вашими друзями,
безпосередньо з переглядача.
hos->what->tab2->label Privacy Приватність
hos->what->tab2->desc ### Zero intrusiveness

You simply discuss, without any analysis of data related to conversation.<br />
You can even protect your room with a password.
### Жодної недовіри

Ви просто обговорюєте, без будь-якого аналізу даних, пов'язаних з розмовою.<br />
Ви навіть можете захистити свою кімнату паролем.
hos->what->tab3->label Conviviality Привітність
hos->what->tab3->desc ### Feature rich

Options allow you to chat, manage your contacts, enable/disable
sound and video, share your screen, set a virtual background,
propose a poll…
### Багатофункціональний

Параметри дають змогу спілкуватися в чаті, керувати своїми контактами,
увімкнути/вимкнути звук і відео, поділитися своїм екраном, установити
віртуальне тло, запропонувати опитування…
hos->limit->desc ## Limitations

**Tip**: if your conversation is slowed down, it’s probably
a bandwidth problem (internet speed too low).

Disable video (button “video {icon}”) to solve the problem😉

This service is offered subject to acceptance of our terms and conditions
and may be moderated according to our moderation policy.
## Обмеження

**Порада**: якщо ваша розмова сповільнюється, це ймовірно
проблема з пропускною здатністю (надто низька швидкість інтернету).

Вимкніть відео (кнопка «відео {icon}»), щоб усунути проблему😉

Ця служба пропонується за умови погодження наших умов
і може модеруватися відповідно до наших правил модерації.
hos->limit->btn-cgu Terms of Use Умови надання послуг
hos->limit->btn-moderation Moderation charter Статут модерації
page-info->title List of Jitsi Meet instances Список серверів Jitsi Meet
page-info->intro Here is the list of instances to which you can be redirected by creating a conference room from the Framatalk home page. Ось список серверів, до яких ви можете бути перенаправлені, створивши конференц-кімнату на домашній сторінці Framatalk.
page-info->title-pool List of the {nbinstances} instances inside the pool Список серверів {nbinstances} у групі
page-info->add-yourself If you are an organization that has the resources to host such a service and would like to be added to it, you can contact us through [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org). Якщо ви організація, яка має ресурси для розміщення такої служби, і ви хотіли б бути доданими до неї, ви можете зв’язатися з нами через [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org).
page-info->title-other List of {nbinstances} other instances Список {nbinstances} інших серверів
page-info->intro-other We don’t know the people behind these instance, so we don’t redirect to those because we don’t know their privacy policy or their ability to handle many users, however we list them below. Ми не знаємо людей, які стоять за цими серверами, тому ми не перенаправляємо до них, оскільки не знаємо їхньої політики приватності чи здатності працювати з багатьма користувачами, однак ми перераховуємо їх нижче.
Key English Ukrainian Actions
hos->intro->full-list Complete list of the **{nbinstances} known instances**. Повний список **{nbinstances} відомих серверів**.
hos->intro->link Link to share Посилання для поширення
hos->intro->more Learn more about @:txt.talk Дізнайтеся про @:txt.talk
hos->intro->name Room name Назва кімнати
hos->intro->subtitle Chat freely with your friends Вільно спілкуйтеся зі своїми друзями
hos->intro->title @:txt.talk @:txt.talk
hos->limit->btn-cgu Terms of Use Умови надання послуг
hos->limit->btn-moderation Moderation charter Статут модерації
hos->limit->desc ## Limitations

**Tip**: if your conversation is slowed down, it’s probably
a bandwidth problem (internet speed too low).

Disable video (button “video {icon}”) to solve the problem😉

This service is offered subject to acceptance of our terms and conditions
and may be moderated according to our moderation policy.
## Обмеження

**Порада**: якщо ваша розмова сповільнюється, це ймовірно
проблема з пропускною здатністю (надто низька швидкість інтернету).

Вимкніть відео (кнопка «відео {icon}»), щоб усунути проблему😉

Ця служба пропонується за умови погодження наших умов
і може модеруватися відповідно до наших правил модерації.
hos->what->tab1->desc ### Quick and easy to create

Framatalk allows you to chat with your friends without
complex software installation or registration.
Everything happens between you and your friends,
directly from your web browser.
### Швидко та легко створити

Framatalk дає вам змогу спілкуватися з друзями без складного
встановлення програмного забезпечення або реєстрації.
Все відбувається між вами та вашими друзями,
безпосередньо з переглядача.
hos->what->tab1->label Ease of use Простота користування
hos->what->tab2->desc ### Zero intrusiveness

You simply discuss, without any analysis of data related to conversation.<br />
You can even protect your room with a password.
### Жодної недовіри

Ви просто обговорюєте, без будь-якого аналізу даних, пов'язаних з розмовою.<br />
Ви навіть можете захистити свою кімнату паролем.
hos->what->tab2->label Privacy Приватність
hos->what->tab3->desc ### Feature rich

Options allow you to chat, manage your contacts, enable/disable
sound and video, share your screen, set a virtual background,
propose a poll…
### Багатофункціональний

Параметри дають змогу спілкуватися в чаті, керувати своїми контактами,
увімкнути/вимкнути звук і відео, поділитися своїм екраном, установити
віртуальне тло, запропонувати опитування…
hos->what->tab3->label Conviviality Привітність
hos->what->title Getting Started Розпочнімо
meta->lead Videoconferencing Відеоконференція
page-info->add-yourself If you are an organization that has the resources to host such a service and would like to be added to it, you can contact us through [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org). Якщо ви організація, яка має ресурси для розміщення такої служби, і ви хотіли б бути доданими до неї, ви можете зв’язатися з нами через [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org).
page-info->columns->chatons Type Тип
page-info->columns->country Country Країна
page-info->columns->title Instance name Назва сервера
page-info->columns->url URL URL-адреса
page-info->description-bbb [Big Blue Button](https://bigbluebutton.org/) is a web conferencing system designed for online learning. In some cases, it can be a good alternative to Jitsi. It is however required to create an account to create web conferencing rooms. [Big Blue Button](https://bigbluebutton.org/) — це система вебконференцій, призначена для онлайн-навчання. У деяких випадках це може стати хорошою альтернативою Jitsi. Однак для створення кімнат для вебконференцій потрібно створити обліковий запис.
page-info->instance->type->chatons CHATONS CHATONS
page-info->instance->type->other Other Інші
page-info->intro Here is the list of instances to which you can be redirected by creating a conference room from the Framatalk home page. Ось список серверів, до яких ви можете бути перенаправлені, створивши конференц-кімнату на домашній сторінці Framatalk.
page-info->intro-other We don’t know the people behind these instance, so we don’t redirect to those because we don’t know their privacy policy or their ability to handle many users, however we list them below. Ми не знаємо людей, які стоять за цими серверами, тому ми не перенаправляємо до них, оскільки не знаємо їхньої політики приватності чи здатності працювати з багатьма користувачами, однак ми перераховуємо їх нижче.
page-info->resources->title Resources Ресурси
page-info->title List of Jitsi Meet instances Список серверів Jitsi Meet
page-info->title-bbb Big Blue Button instances Сервери Big Blue Button

Loading…

User avatar ihor_ck

New translation

Framatalk / MainUkrainian

13 days ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
hos->what->title
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
src/translations/uk/main.yml, string 17