Translation

title
English
Key English Catalan
title Credits Crèdits
main This site uses free elements common to the entire @:txt.soft network:

Some elements are deployed via the script that adds the navigation bar and the
footer of the site.<br />The source code can be found [on our Gitlab
repository](https://framagit.org/framasoft/framanav).

[Graphic charter](../graphics):

- the library [jQuery](https://jquery.com/) and the free
[Bootstrap](https://getbootstrap.com) framework
- or the free [VueJS](https://vuejs.org) framework and many dependencies
- the fonts [Roboto](https://fonts.google.com/specimen/Roboto),
[Deja Vu Sans](http://dejavu-fonts.org/wiki/Main_Page)
and [Fork-Awesome](https://forkawesome.github.io/Fork-Awesome/) (icons)
- the statistical measurement tool [Matomo](https://www.matomo.org/)

## License

Unless otherwise stated, the content of the sites is placed under free license
@:(license.ccbysa4fr).

Our [charter](../charte), the [Terms of Use](../cgu) of
our services, the [legal mentions](../legals) and all [administrative documents
of the association](../association) are also placed under this license.

The penguins who walk around the site come to us from
[@:people.lldemars](https://www.le-terrier.net/pingouin/pingouin.html)
and are under @:(license.lal license).<br />The comic characters drawn by
[@:people.gee](http://ptilouk.net) are licensed @:(license.ccbysa2fr).

The logo is a realization of @:people.jo under license @:license.ccbysa4fr<br />
It is inspired by the mascot initially created by @:(people.lldemars).<br />
(@:txt.soft is allowed to use the logo without having to quote the author).
Aquest lloc empra elements lliures comuns a tota la xarxa @:txt.soft

Alguns elements s’implementen via els scripts que agefeixen la barra de navegació i el
peu de pàgina.<br />
El codi font es pot trobar [al nostre repositori GitLab](https://framagit.org/framasoft/framanav).

[Carta gràfica](../gràfics):

- la llibreria [jQuery](https://jquery.com/) i el marc lliure
[Bootstrap](https://getbootstrap.com)
- o el marc lliure [VueJS](https://vuejs.org) i moltes dependències
- les fo [Deja Vu Sans](http://dejavu-fonts.org/wiki/Main_Page)nts
de text [Roboto](https://fonts.google.com/specimen/Roboto),
i [Fork-Awesome](https://forkawesome.github.io/Fork-Awesome/) (icones)
- l’eina de medició estadística [Matomo](https://www.matomo.org/)

## Llicència

A no ser que s’indique el contrari, el contingut d’aquests llocs es col·loca
sota llicència lliure @:(license.ccbysa4fr).

La nostra [carta](../ charte), los [Termes de ús](../cgu) dels
nostres serveis, les [mencions legals](../legals) i tots [documents administratius
de l’associació](../associació) també és col·loquen sota aquesta llicència.

Els pingüins caminen pel lloc venen a nosaltres des de
[@:people.lldemars](https://www.le-terrier.net/pingouin/pingouin.html)
y estàn sota @:license.lal license.<br /> Els personatges de còmic dibuixats per
[@:people.gee](http://ptilouk.net) tenen llicència @:(license.ccbysa2fr).

El logotip és una realització de @:people.jo sota llicència
@:license.ccbysa4fr<br />
Està inspirat en la mascota creada inicialment per @:( people.lldemars).<br />
(@:txt.soft pot emprar el logotip sense haver de citar l’autor).
Key English Catalan
main This site uses free elements common to the entire @:txt.soft network:

Some elements are deployed via the script that adds the navigation bar and the
footer of the site.<br />The source code can be found [on our Gitlab
repository](https://framagit.org/framasoft/framanav).

[Graphic charter](../graphics):

- the library [jQuery](https://jquery.com/) and the free
[Bootstrap](https://getbootstrap.com) framework
- or the free [VueJS](https://vuejs.org) framework and many dependencies
- the fonts [Roboto](https://fonts.google.com/specimen/Roboto),
[Deja Vu Sans](http://dejavu-fonts.org/wiki/Main_Page)
and [Fork-Awesome](https://forkawesome.github.io/Fork-Awesome/) (icons)
- the statistical measurement tool [Matomo](https://www.matomo.org/)

## License

Unless otherwise stated, the content of the sites is placed under free license
@:(license.ccbysa4fr).

Our [charter](../charte), the [Terms of Use](../cgu) of
our services, the [legal mentions](../legals) and all [administrative documents
of the association](../association) are also placed under this license.

The penguins who walk around the site come to us from
[@:people.lldemars](https://www.le-terrier.net/pingouin/pingouin.html)
and are under @:(license.lal license).<br />The comic characters drawn by
[@:people.gee](http://ptilouk.net) are licensed @:(license.ccbysa2fr).

The logo is a realization of @:people.jo under license @:license.ccbysa4fr<br />
It is inspired by the mascot initially created by @:(people.lldemars).<br />
(@:txt.soft is allowed to use the logo without having to quote the author).
Aquest lloc empra elements lliures comuns a tota la xarxa @:txt.soft

Alguns elements s’implementen via els scripts que agefeixen la barra de navegació i el
peu de pàgina.<br />
El codi font es pot trobar [al nostre repositori GitLab](https://framagit.org/framasoft/framanav).

[Carta gràfica](../gràfics):

- la llibreria [jQuery](https://jquery.com/) i el marc lliure
[Bootstrap](https://getbootstrap.com)
- o el marc lliure [VueJS](https://vuejs.org) i moltes dependències
- les fo [Deja Vu Sans](http://dejavu-fonts.org/wiki/Main_Page)nts
de text [Roboto](https://fonts.google.com/specimen/Roboto),
i [Fork-Awesome](https://forkawesome.github.io/Fork-Awesome/) (icones)
- l’eina de medició estadística [Matomo](https://www.matomo.org/)

## Llicència

A no ser que s’indique el contrari, el contingut d’aquests llocs es col·loca
sota llicència lliure @:(license.ccbysa4fr).

La nostra [carta](../ charte), los [Termes de ús](../cgu) dels
nostres serveis, les [mencions legals](../legals) i tots [documents administratius
de l’associació](../associació) també és col·loquen sota aquesta llicència.

Els pingüins caminen pel lloc venen a nosaltres des de
[@:people.lldemars](https://www.le-terrier.net/pingouin/pingouin.html)
y estàn sota @:license.lal license.<br /> Els personatges de còmic dibuixats per
[@:people.gee](http://ptilouk.net) tenen llicència @:(license.ccbysa2fr).

El logotip és una realització de @:people.jo sota llicència
@:license.ccbysa4fr<br />
Està inspirat en la mascota creada inicialment per @:( people.lldemars).<br />
(@:txt.soft pot emprar el logotip sense haver de citar l’autor).
title Credits Crèdits
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framasoft/Credits
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Framasoft/Legals CrèditNotes legals
Translated Framasoft/CGU Crèditondicions d’ús
Translated Framasoft/Charte CrèditsEstatut
Translated Framasoft/Asso CrèditsAssociació

Loading…

User avatar harry

New translation

Framasoft / CreditsCatalan

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
title
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/translations/ca/credits.yml, string 1