Translation

hos->limit->desc
English
Key English Galician Actions
hos->intro->btn-signup Create an account of private pads Crear unha conta de documentos privados
hos->intro->btn-tour Guided tour Visita guiada
hos->intro->more Learn more about @:txt.pad Coñece máis acerca de @:txt.pad
hos->intro->name Pad name Nome do documento
hos->intro->link Link to share Ligazón para compartir
hos->intro->copy Copy the link Copia a ligazón
hos->intro->copied Link copied! Ligazón copiada!
hos->intro->chatons (member of the [CHATONS](https://chatons.org) collective). (membro do colectivo [CHATONS]((https://chatons.org).
hos->intro->expiration Duration of the pad Duración do documento
hos->intro->week one week unha semana
hos->intro->month one month un mes
hos->intro->six-month 6 months 6 meses
hos->intro->year one year un ano
hos->what->title What is it? Que é?
hos->what->md A pad is an online collaborative text editor. The contributions of each user
are indicated by a colour code, appear on the screen in real time and are
recorded as they are typed.
<br />
Want a [demonstration]({link})?

## How does it work?

- Create a pad.
- Start to **write** your text
- and **invite** your collaborators.
- Each participant is distinguished by a **color**
- and can **chat** with the group.
- If necessary, restore an old version from **history**
- and when your work is done, **export** it.

## Private Pads

You have the possibility to create a password protected account and having
a space dedicated to the management of your pads and their access rights.
Un pad é un documento de texto colaborativo editado en liña. As contribucións de cada usuaria
sinálanse usando unha cor diferente, aparecen na pantalla en tempo real e
grávanse ao ir escribindo.
<br>
Queres ver unha [demostración]({link})?

## Como funciona?

- Crea un documento/pad.
- Comeza **escribindo** o teu texto
- e **convida** a outras persoas a colaborar.
- Cada participante distínguese pola súa **cor**
- e pode **conversar** co grupo.
- Se fose preciso, podes restaurar unha versión anterior desde o **historial**
- e cando rematedes, **expórtao**.

## Documentos privados

Tes a posibilidade de crear unha conta protexida por contrasinal e ter
un espazo dedicado para xestionar os teus pads e controlar o acceso aos mesmos.
hos->limit->desc ## Limitations

Public pads have a limited lifespan to avoid growing our databases
indefinitely.<br />
The expiry date is defined according to the date of **last modification**
of the pad.<br />
To keep your documents, consider using the {icon} Import/Export menu.

This service is offered subject to acceptance of our terms and conditions
and may be moderated according to our moderation policy.
## Limitacións

Os documentos públicos teñen unha vida útil limitada para evitar o crecemento indefinido
da base de datos.<br />
A data de caducidade está definida tendo en conta a data da **última modificiación**
do documento.<br />
Para conservar os teus documentos, considera utilizar o menú {icon} Importar/Exportar.

Este servizo ofrécese suxeito á aceptación dos nosos termos e condicións
e podería ser moderado seguindo as nosa política de moderación.
hos->limit->btn-cgu Terms of Use Termos de Uso
hos->limit->btn-moderation Moderation charter Regras da moderación
page_info->title List of Etherpad instances Lista de instancias Etherpad
page_info->intro Here is the list of instances to which you can be redirected by creating a pad from the Framapad home page. Aquí tes unha lista das instancias as que podes ser redirixido ao crear un pad desde a páxina de inicio de Framapad.
page_info->add_yourself If you are **an organization** that has the resources to host such a service and would like to be added to it, you can contact us through [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org). Se es **unha organización** que ten recursos para hospedar ditos servizos e queres engadilos a lista, podes contactar con nós en [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org).
page_info->title_pool List of the {nbinstances} recommended instances Lista das {nbinstances} instancias recomendadas
page_info->title_other List of {nbinstances} other instances Lista de {nbinstances} outras instancias
page_info->intro_other We don’t know the people behind these instance, so we don’t redirect to those because we don’t know their privacy policy or their ability to handle many users, however we list them below. Non coñecemos as persoas que están detrás de cada instancia, polo que non te rediriximos a elas porque non coñecemos a súa política de privacidade ou a súa capacidade para xestionar moitas usuarias, aínda así incluímolas aquí embaixo.
page_info->title_specific Specific instances Instancias específicas
page_info->columns->title Instance name Nome da instancia
page_info->columns->chatons Type Tipo
page_info->columns->url URL URL
page_info->columns->country Country País
page_info->instance->type->chatons CHATONS CHATONS
page_info->instance->type->other Other Outro
Key English Galician Actions
hos->intro->chatons (member of the [CHATONS](https://chatons.org) collective). (membro do colectivo [CHATONS]((https://chatons.org).
hos->intro->copied Link copied! Ligazón copiada!
hos->intro->copy Copy the link Copia a ligazón
hos->intro->expiration Duration of the pad Duración do documento
hos->intro->link Link to share Ligazón para compartir
hos->intro->month one month un mes
hos->intro->more Learn more about @:txt.pad Coñece máis acerca de @:txt.pad
hos->intro->name Pad name Nome do documento
hos->intro->six-month 6 months 6 meses
hos->intro->subtitle A collaborative real-time web-based editor Editor colaborativo na web en tempo real
hos->intro->title @:txt.pad @:txt.pad
hos->intro->week one week unha semana
hos->intro->year one year un ano
hos->limit->btn-cgu Terms of Use Termos de Uso
hos->limit->btn-moderation Moderation charter Regras da moderación
hos->limit->desc ## Limitations

Public pads have a limited lifespan to avoid growing our databases
indefinitely.<br />
The expiry date is defined according to the date of **last modification**
of the pad.<br />
To keep your documents, consider using the {icon} Import/Export menu.

This service is offered subject to acceptance of our terms and conditions
and may be moderated according to our moderation policy.
## Limitacións

Os documentos públicos teñen unha vida útil limitada para evitar o crecemento indefinido
da base de datos.<br />
A data de caducidade está definida tendo en conta a data da **última modificiación**
do documento.<br />
Para conservar os teus documentos, considera utilizar o menú {icon} Importar/Exportar.

Este servizo ofrécese suxeito á aceptación dos nosos termos e condicións
e podería ser moderado seguindo as nosa política de moderación.
hos->what->md A pad is an online collaborative text editor. The contributions of each user
are indicated by a colour code, appear on the screen in real time and are
recorded as they are typed.
<br />
Want a [demonstration]({link})?

## How does it work?

- Create a pad.
- Start to **write** your text
- and **invite** your collaborators.
- Each participant is distinguished by a **color**
- and can **chat** with the group.
- If necessary, restore an old version from **history**
- and when your work is done, **export** it.

## Private Pads

You have the possibility to create a password protected account and having
a space dedicated to the management of your pads and their access rights.
Un pad é un documento de texto colaborativo editado en liña. As contribucións de cada usuaria
sinálanse usando unha cor diferente, aparecen na pantalla en tempo real e
grávanse ao ir escribindo.
<br>
Queres ver unha [demostración]({link})?

## Como funciona?

- Crea un documento/pad.
- Comeza **escribindo** o teu texto
- e **convida** a outras persoas a colaborar.
- Cada participante distínguese pola súa **cor**
- e pode **conversar** co grupo.
- Se fose preciso, podes restaurar unha versión anterior desde o **historial**
- e cando rematedes, **expórtao**.

## Documentos privados

Tes a posibilidade de crear unha conta protexida por contrasinal e ter
un espazo dedicado para xestionar os teus pads e controlar o acceso aos mesmos.
hos->what->title What is it? Que é?
meta->lead Collaborative Text Editor Editor de Texto Colaborativo
page_info->add_yourself If you are **an organization** that has the resources to host such a service and would like to be added to it, you can contact us through [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org). Se es **unha organización** que ten recursos para hospedar ditos servizos e queres engadilos a lista, podes contactar con nós en [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org).
page_info->columns->chatons Type Tipo
page_info->columns->country Country País
page_info->columns->title Instance name Nome da instancia
page_info->columns->url URL URL
page_info->instance->type->chatons CHATONS CHATONS
page_info->instance->type->other Other Outro
page_info->intro Here is the list of instances to which you can be redirected by creating a pad from the Framapad home page. Aquí tes unha lista das instancias as que podes ser redirixido ao crear un pad desde a páxina de inicio de Framapad.
page_info->intro_other We don’t know the people behind these instance, so we don’t redirect to those because we don’t know their privacy policy or their ability to handle many users, however we list them below. Non coñecemos as persoas que están detrás de cada instancia, polo que non te rediriximos a elas porque non coñecemos a súa política de privacidade ou a súa capacidade para xestionar moitas usuarias, aínda así incluímolas aquí embaixo.
page_info->title List of Etherpad instances Lista de instancias Etherpad
page_info->title_other List of {nbinstances} other instances Lista de {nbinstances} outras instancias

Loading…

User avatar XoseM

New translation

Framapad / MainGalician

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
hos->limit->desc
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/translations/gl/main.yml, string 25