Translation

English
English Galician Actions
Comment deleted Eliminouse o comentario
Confirm removal of all comments Confirme que quere borrar todos os comentarios
Confirm removal of all votes Confirme que quere borrar todos os votos
Confirm removal of the column. Confirme que quere borrar a columna.
Confirm removal of your poll Confirme que quere borrar a súa enquisa
Delete poll Eliminar a enquisa
Finally, you can change the properties of this poll such as the title, the comments or your email address. Finalmente, pode mudar as propiedades desta enquisa como o título, os comentarios ou o seu enderezo de correo electrónico.
Keep comments Conservar os comentarios
Keep the comments Conservar os comentarios
Keep the poll Conservar a enquisa
Keep the votes Conservar os votos
Keep this poll Conservar esta enquisa
Keep votes Conservar os votos
Poll fully deleted A enquisa eliminouse completamente
Poll saved A enquisa foi gardada
Remove column Borrar columna
Remove the comments Borrar os comentarios
Remove the votes Borrar os votos
The poll was created. Creouse a enquisa.
Vote added Engadiuse o voto
Vote deleted Eliminouse o voto
Vote updated Actualizouse o voto
You can add a new scheduling date to your poll. Pode engadir unha nova data a súa enquisa.
Your poll has been removed! A súa enquisa foi borrada!
and add a new column with e engadir unha nova columna con
remove a column or a line with borrar unha columna ou unha liña con
Users who voted "If need be" for this option have left those email addresses: Os usuarios que votaron «Se é preciso» nesta opción deixaron o enderezo de correo electrónico:
Users who voted "No" for this option have left those email addresses: As persoas que votaron nesta opción «Non» deixaron os enderezos de correo electrónico:
Users who voted "Yes" for this option have left those email addresses: As persoas que votaron nesta opción «Si» deixaron os enderezos de correo electrónico:
Deletion date: Data de borrado:
If you want to vote in this poll, you have to give your name, make your choice, and submit it by selecting the save button at the end of the line. Se quere votar nesta enquisa, ten que fornecer o seu nome, marcar a súa escolla, e enviala seleccionando o botón gardar ao final da liña.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar damufo

Translation uploaded

Framadate / FramadateGalician

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
column Framadate Glossary
remove Framadate Glossary

String information

Source string location
.adminstuds.Remove column
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/gl.po, string 407