Translation

English
English Catalan Actions
Something is wrong with the format: name shouldn't have any spaces before or after Alguna cosa està malament amb el format: el nom no hauria de tenir cap espai abans ni després
The address is not correct! You should enter a valid email address (like r.stallman@outlock.com) in order to receive the link to your poll. L'adreça no és correcta. Has d'introduir una adreça de correu electrònic vàlida (com ara r.stallman@outlock.com) per a rebre l'enllaç a l'enquesta.
The column already exists La columna ja existeix
The name is invalid. El nom no és vàlid.
The name you've chosen already exists in this poll! El nom que heu introduït ja existeix!
There is a problem with your choices Hi ha un problema amb les vostres eleccions
This identifier is not allowed Aquest identificador no és permès
This poll doesn't exist! Aquesta enquesta no existeix!
Unable to connect to database No es pot connectar a la base de dades
Update vote failed S'ha produït un error en actualitzar el vot
You already voted Ja heu votat
You can't create a poll with hidden results with the following option: No podeu crear una enquesta amb resultats ocults amb la següent opció:·
You can't select more than %d dates No podeu seleccionar més de %d dates
You haven't filled the first section of the poll creation, or your session has expired. No heu omplert la primera secció de la creació de l'enquesta, o la sessió ha expirat.
Your vote wasn't counted, because someone voted in the meantime and it conflicted with your choices and the poll conditions. Please retry. El vostre vot no es tindrà en compte, perquè algú ha votat en el mateix moment i això entra en conflicte amb les vostres opcions i les condicions de l'enquesta. Torneu-ho a provar.
Address Adreça
Created polls Enquestes creades
Have a good day! Que tingueu un bon dia!
Here is the list of the polls that you manage on %s: Aquesta és la llista de les enquestes que gestioneu a %s:
If you weren't the source of this action and if you think this is an abuse of the service, please notify the administrator at %s. Si no sou l'origen d'aquesta acció i si penseu que aquest és un abús del servei, notifiqueu-ho a l'administrador a %s.
Its address La seva adreça
Last access date Última data d'accés
List of your polls Llista de les vostres enquestes
PS: this email has been sent because you – or someone else – asked to get back the polls created with your email address. PS: aquest correu electrònic s'ha enviat perquè heu sol·licitat (o algú altre) recuperar les enquestes creades amb la vostra adreça de correu electrònic.
Polls saved inside this browser Enquestes desades en aquest navegador
Polls sent Enquestes enviades
Remove all my polls from this browser's index Elimina totes les meves enquestes de l'índex d'aquest navegador
Remove poll from index Elimina l'enquesta de l'índex
Send me my polls Envia'm les enquestes
Send my polls by email Envia les meves enquestes per correu electrònic
The date you created or last accessed the poll La data en què vau crear o accedir per darrer cop a l'enquesta

Loading…

User avatar jmontane

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
address adreça Framadate Glossary

String information

Source string location
.FindPolls.Address
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 146