Translation

English
English Catalan Actions
Save the new rules Desa les regles noves
Save the new title Desa el títol nou
Simple editor Editor simple
Title of the poll Títol de l'enquesta
Voters' email addresses are collected Es recullen les adreces de correu electrònic dels votants
Voters' email addresses are collected and required Les adreces de correu electrònic dels votants es recullen i són necessàries
Voters' email addresses are collected, required and verified Les adreces de correu electrònic dels votants es recullen, són necessàries i es verifiquen
Voters' email addresses are not collected Les adreces de correu electrònic dels votants no es recullen
Votes and comments are locked Els vots i els comentaris estan blocats
Votes protected by password Vots protegits amb contrasenya
All voters can modify any vote Tots els votants poden modificar qualsevol vot
By defining an identifier that can facilitate access to the poll for unwanted people. It is recommended to protect it with a password. Si definiu un identificador per a l'enquesta, podríeu facilitar-hi l'accés per a persones no desitjades. Es recomana protegir-la amb una contrasenya.
Collect voters' email addresses Recull les adreces de correu electrònic dels votants
Confirmation Confirmació
Customize the URL Personalitza l'URL
Email addresses are collected but not required Les adreces electròniques es recopilen però no són necessàries
Email addresses are not collected No es recullen adreces de correu electrònic
Email addresses are required Les adreces correu electrònic són necessàries
Email addresses are required and verified Ls adreces de correu electrònic són necessàries i es verifiquen
Go to step 2 Ves al pas 2
Limit the amount of voters per option Limita la quantitat de votants per opció
More informations here: Més informació aquí:
Only the poll maker can see the poll results Només el creador de l'enquesta pot veure els resultats de l'enquesta
Optional parameters Paràmetres opcionals
Permissions Permisos
Poll creation (1 of 3) Creació d'enquestes (1 de 3)
Poll link Enllaç de l'enquesta
Poll title Títol de l'enquesta
Receive an email for each new comment Rebreu un correu electrònic per a cada comentari nou
Receive an email for each new vote Rebeu un correu electrònic per a cada nou vot
Required fields cannot be left blank. Els camps obligatoris no es poden deixar en blanc.

Loading…

User avatar jmontane

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
email correu Framadate Glossary

String information

Source string location
.Step 1.Email addresses are collected but not required
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 317