Translation

English
English Catalan Actions
The config file directory (%s) is not writable and the config file (%s) does not exists. El directori de fitxers de configuració (%s) no es pot escriure i el fitxer de configuració (%s) no existeix.
The config file directory (%s) is writable. El directori de fitxers de configuració (%s) es pot escriure.
The config file exists. Existeix el fitxer de configuració.
The template compile directory (%s) doesn't exist in "%s". Retry the installation process. El directori de compilació de plantilles (%s) no existeix al «%s». Torneu a intentar el procés d'instal·lació.
The template compile directory (%s) is not writable. El directori de compilació de plantilla (%s) no es pot escriure.
The template compile directory (%s) is writable. El directori de compilació de la plantilla (%s) es pot escriure.
You need to enable the PHP Intl extension. Cal que habiliteu l'extensió de PHP Intl.
Your PHP version (%s) is too old. This application needs at least PHP %s. La vostra versió PHP (%s) és massa vella. Aquesta aplicació necessita almenys PHP %s.
date.timezone is set. date.timezone està establert.
Add a comment to the poll Afegeix un comentari a l'enquesta
Comment Comentari
Comment saved S'ha desat el comentari
Comments Comentaris
Enter your name and comment prior to submitting the form Introduïu el vostre nom i el comentari abans d'enviar el formulari
Remove comment Elimina el comentari
Submit comment Envia el comentari
%A %e %B %Y %A %e %B %Y
%A, %B %e, %Y %A, %e %B, %Y
%B %Y %B %Y
%Y-%m-%d %d/%m/%Y
%a %e %a %e
%m/%d/%Y %H:%M %m/%d/%Y %H:%M
Add range dates Afegeix un interval de dates
End date Data final
Start date Data d'inici
Y-m-d d/m/Y
You can select at most 4 months Podeu seleccionar com a màxim 4 mesos
yyyy-mm-dd dd/mm/yyyy
yyyy-mm-dd-for-humans dia/mes/any
Edit link for poll "%s" Edita l'enllaç de l'enquesta «%s»
Here is the link for editing your vote: Aquest és l'enllaç per a editar el vostre vot:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar jmontane

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
comment comentari Framadate Glossary

String information

Source string location
.Comments.Submit comment
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 77