Translation

English
English Catalan Actions
Email addresses are required Les adreces correu electrònic són necessàries
Email addresses are required and verified Ls adreces de correu electrònic són necessàries i es verifiquen
Go to step 2 Ves al pas 2
Limit the amount of voters per option Limita la quantitat de votants per opció
More informations here: Més informació aquí:
Only the poll maker can see the poll results Només el creador de l'enquesta pot veure els resultats de l'enquesta
Optional parameters Paràmetres opcionals
Permissions Permisos
Poll creation (1 of 3) Creació d'enquestes (1 de 3)
Poll link Enllaç de l'enquesta
Poll title Títol de l'enquesta
Receive an email for each new comment Rebreu un correu electrònic per a cada comentari nou
Receive an email for each new vote Rebeu un correu electrònic per a cada nou vot
Required fields cannot be left blank. Els camps obligatoris no es poden deixar en blanc.
The identifier can contain letters, numbers and dashes "-". L'identificador pot contenir lletres, números i guions "-".
The results are publicly visible Els resultats són visibles públicament
To make the description more attractive, you can use the Markdown format. Per a fer que la descripció sigui més atractiva, podeu utilitzar el format Markdown.
Use a password to restrict access Utilitzeu una contrasenya per restringir l'accés
Value Max Valor màxim
Voters can modify their own vote themselves Els votants poden modificar el seu vot ells mateixos
Votes cannot be modified Els vots no es poden modificar
Warning: Anyone can see the polled users' email addresses since all voters can modify any vote. You should restrict permission rules. Advertència: qualsevol pot veure les adreces de correu electrònic dels usuaris enquestats ja que tots els votants poden modificar qualsevol vot. Heu de restringir les regles de permís.
You are in the poll creation section. Sou a la secció de creació d'enquestes.
You can enable or disable the editor at will. Podeu habilitar o deshabilitar l'editor a voluntat.
votes per option vots per opció
Go to step 3 Vés al pas 3
Return to step 1 Torna al pas 1
Add a choice Afegeix una elecció
Add a link or an image Afegeix un enllaç o una imatge
Alternative text Text alternatiu
Links or images can be included using Es poden incloure enllaços o imatges utilitzant
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar jmontane

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Step 1.The results are publicly visible
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 334