Translation

meta->lead
English
Key English Welsh Actions
meta->lead Make your polls Greu eich polau
hos->header->mypolls My polls Fy mholau
hos->intro->title @:txt.date @:txt.date
hos->intro->subtitle Schedule a meeting or create an opinion poll Trefnwch gyfarfod neu greu pôl piniwn
hos->intro->btn-create Create a poll Creu pol
hos->intro->btn-create-date Schedule an event Trefnu digwyddiad
hos->intro->help-create-date To determine the best date among several proposals I benderfynu'r dyddiad gorau o sawl cynnig
hos->intro->btn-create-classic Make a standard poll Creu pol safonol
hos->intro->help-create-classic To choose between several free options I ddewis rhwng sawl opsiwn am ddim
hos->intro->btn-tour Guided tour Taith tywys
hos->intro->more Learn more about @:txt.date Dysgwch fwy am @:txt.date
hos->what->title Getting started Dechrau arni
hos->what->tab1->label Planning Cynllunio
hos->what->tab1->desc ### Organise your events

The “dates” polls allow you to collaboratively determine
the date and time (the place, online, in-person, etc.)
of a meeting that suits everyone.
### Trefnwch eich digwyddiadau

Mae'r polau "dyddiadau" yn eich caniatáu i gydweithio
i benderfynu ar ddyddiad ac amser (lleoliad, ar-lein,
wyneb yn wyneb, ayyb) cyfarfod sydd orau i bawb.
hos->what->tab2->label Decision Penderfyniad
hos->what->tab2->desc ### Make decisions together

“Standard” polls allow you to quickly and simply
pick the most popular of the proposed topics.
### Penderfynwch ar y cyd

Mae polau "safonol" yn eich galluogi yn syml ac
yn gyflym i ddewis y mwyaf poblogaidd o gynigion.
Key English Welsh Actions
hos->intro->help-create-classic To choose between several free options I ddewis rhwng sawl opsiwn am ddim
hos->intro->help-create-date To determine the best date among several proposals I benderfynu'r dyddiad gorau o sawl cynnig
hos->intro->more Learn more about @:txt.date Dysgwch fwy am @:txt.date
hos->intro->subtitle Schedule a meeting or create an opinion poll Trefnwch gyfarfod neu greu pôl piniwn
hos->intro->title @:txt.date @:txt.date
hos->limit->btn-cgu Terms of Use Telerau Defnydd
hos->limit->btn-moderation Moderation charter Siarter Cymedroldeb
hos->limit->desc ## Limitations

@:txt.date has a number of limitations:

- a form has a lifetime of **{days} days** (by default)
- after expiration you will have **{months} months** to extend your survey
before it is permanently deleted from our database

This service is offered subject to acceptance of our terms and conditions
and may be moderated according to our moderation policy.
## Cyfyngiadau

Mae gan @:txt.date ambell gyfyngiad :

- oes o **{days} diwrnod** sydd gan ffurflen fel arfer
- ar ôl iddo ddod i ben bydd gennych **{months} mis** i ymestyn eich
arolwg cyn iddo gael ei ddileu am byth ar ein pen ni

Cynigir y gwasanaeth hwn ar yr amod eich bod yn derbyn ein telerau
ac amodau a gellir ei gymedroli yn ôl ein siarter cymedroldeb.
hos->what->tab1->desc ### Organise your events

The “dates” polls allow you to collaboratively determine
the date and time (the place, online, in-person, etc.)
of a meeting that suits everyone.
### Trefnwch eich digwyddiadau

Mae'r polau "dyddiadau" yn eich caniatáu i gydweithio
i benderfynu ar ddyddiad ac amser (lleoliad, ar-lein,
wyneb yn wyneb, ayyb) cyfarfod sydd orau i bawb.
hos->what->tab1->label Planning Cynllunio
hos->what->tab2->desc ### Make decisions together

“Standard” polls allow you to quickly and simply
pick the most popular of the proposed topics.
### Penderfynwch ar y cyd

Mae polau "safonol" yn eich galluogi yn syml ac
yn gyflym i ddewis y mwyaf poblogaidd o gynigion.
hos->what->tab2->label Decision Penderfyniad
hos->what->tab3->desc ### Make sense of your results

You can access your submissions online and visualize them as graphs,
or export everything to a spreadsheet.
### Gwneud synnwyr o'ch canlyniadau

Gallwch weld y cyfraniadau ar-lein a'u gweld fel
siartiau neu allforio'r cwbl i daenlen.
hos->what->tab3->label Analyze Dadansoddi
hos->what->title Getting started Dechrau arni
meta->lead Make your polls Greu eich polau

Loading…

User avatar Cymrodor

New translation

Framadate / HomeWelsh

a month ago
User avatar None

String updated in the repository

Framadate / HomeWelsh

 
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Welsh
No related strings found in the glossary.

String information

Key
meta->lead
String age
a month ago
Source string age
4 months ago
Translation file
src/translations/cy/main.yml, string 1