English Vietnamese
Volume Level Âm lượng
You aborted the media playback Bạn đã ngừng phát video
Script Bay bướm
Casual Bình thường
Quality Chất lượng
Normal mode Chế độ bình thường
Theater mode Chế độ chiếu rạp
Copy magnet URI Chép URL magnet
Copy the video URL Chép URL video
Copy the video URL at the current time Chép URL video tại thời điểm hiện tại
Small Caps Chữ nhỏ
Font Size Cỡ font
This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button. Có thể nhấn phím ESC hoặc nhấn nút đóng để đóng modal này.
Window Cửa sổ
Modal Window Cửa sổ Modal
, selected , đã chọn
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Đang mở cửa sổ hộp thoại. Thoát lúc này sẽ huỷ bỏ và đóng cửa sổ.
{1} is loading. Đang tải {1}.
Loaded Đã tải
Total downloaded: Đã tải: