English Swedish
progress bar timing: currentTime={1} duration={2} {1} av {2}
{1} is loading. {1} laddar.
Current Time Aktuell tid
Uses P2P, others may know you are watching this video. Använder P2P, andra kan veta att du tittar på den här videon.
Remaining Time Återstående tid
Reset Återställ
restore all settings to the default values återställ alla inställningar till sina standardvärden
Auto Auto
Background Bakgrund
descriptions off Beskrivningar av
Descriptions Beskrivningar på
Theater mode Biografläge
Blue Blå
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Början av dialogruta. Tryck Escape för att avbryta och stänga fönstret.
Buffer Progress Buffer Progress
Buffer State Bufferttillstånd
Color Color
Cyan Cyan
No compatible source was found for this media. Det gick inte att hitta någon kompatibel källa för videon.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Det gick inte att ladda videon, antingen på grund av ett server- eller nätverksfel, eller för att formatet inte stöds.